• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nadbużański Park Krajobrazowy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Jezioro dystroficzne – w typologii jezior, jezioro, w którym produkcja oparta jest w większości na materii allochtonicznej, a więc niska jest produkcja pierwotna. W odróżnieniu od typowych jezior oligotroficznych, które też charakteryzują się małą produkcją pierwotną, ilość węgla organicznego jest jednak duża. Definicję tę spełniają m.in. jeziora saprotroficzne, ale najczęściej pojęcie jezioro dystroficzne utożsamiane jest z jeziorem polihumusowym. Są to więc najczęściej zbiorniki śródbagienne charakteryzujące się dużą zawartością kwasów humusowych, torfu lub butwiny (nadającego im kwaśny odczyn i zabarwienie żółte lub brunatne) i niską produktywnością biologiczną. Ponieważ pojęcie dystrofii jest nieścisłe – może obejmować zarówno jeziora skądinąd oligotoficzne, jak i jeziora eutroficzne, niektórzy propagują uściślenie nazwy jezior zawierających duże ilości substancji humusowych jako jeziora humotroficzne (analogicznie do nazw typu jezioro syderotroficzne, jezioro słone, które podkreślają jeden czynnik kluczowy dla produktywności zbiornika modyfikujący trofię wynikającą z zawartości biogenów).Sadowne Węgrowskie – stacja kolejowa znajdująca się między wsiami Zieleniec i Sokółka, około 4 km od centrum wsi Sadowne, w województwie mazowieckim, w Polsce. Znajduje się tu 1 peron.

  Nadbużański Park Krajobrazowy jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce. Utworzony w 1993 roku, obejmuje lewobrzeżną część Doliny Dolnego Bugu (między ujściami Tocznej i Liwca), a także fragment dolnej Narwi i Liwca. Do terenu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zalicza się obszary leśne Puszczy Białej, Borów Łochowskich i Lasów Ceranowskich.

  Torfowisko (ang. peatland, mire, niem. Moor, Moos, Ried, Filz) – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary te są cenne pod względem przyrodniczym, można je także wykorzystać gospodarczo – poprzez wydobywanie torfu. Torfowisko przyrasta średnio o 1 mm w ciągu roku.Ceranów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Ceranów, w diecezji drohiczyńskiej, nad Czarną Strugą. Około 810 mieszkańców.

  W chwili utworzenia park obejmował fragmenty 4 ówczesnych województw:

 • województwo ostrołęckie – 63% obszaru
 • województwo siedleckie – 34% obszaru
 • województwo ciechanowskie – 3% obszaru
 • województwo łomżyńskie – 1% obszaru
 • Spis treści

 • 1 Cele ochrony
 • 2 Formy ochrony
 • 2.1 Rezerwaty przyrody istniejące
 • 2.2 Rezerwaty przyrody projektowane
 • 3 Turystyka
 • 3.1 Szlaki piesze
 • 3.2 Ścieżki dydaktyczne
 • 4 Akty prawne
 • 5 Przypisy
 • 6 Bibliografia
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Cele ochrony[]

  Dla parku określono następujące cele ochrony:

  Wydma paraboliczna – jeden z typów pojedynczych wydm. Charakteryzuje się tym, że ma kształt łuku o ramionach skierowanych pod wiatr. Mniej ubita miękka część znajduje się na kierunku przeciwnym niż kierunek dominującego wiatru. Jej centralna część jest ruchoma, gdyż jest zbudowana z suchszego i luźniejszego piasku niż ramiona i w przeciwieństwie do nich nie jest utrwalana przez rośliny. Wędrówka wydm na terenie Polski odbywa się z prędkością około 6–20 m/rok. Największą wysokość względną wydmy paraboliczne osiągają w miejscu zagięcia łuku, w tzw. czole. Zwykle nie przekracza ona 30 m i maleje w miarę oddalania się wzdłuż ramion. Zbocza zewnętrzne łuku wydmowego są z reguły bardziej strome (w środkowej części - ok. 15-20°) niż wewnętrzne (ok. 5-10°).Mogielnica – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Korczew nad Bugiem.
 • W zakresie wartości przyrodniczych:
 • zachowanie swobodnie meandrującej nizinnej rzeki Bug i jego doliny z dużą ilością starorzeczy i odnóg,
 • zachowanie pozostałości dużych kompleksów leśnych, bogactwa szaty roślinnej obejmującej liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych,
 • zachowanie muraw psammofilnych i kserotermicznych oraz łęgów nadrzecznych.
 • W zakresie wartości historycznych i kulturowych:
 • zachowanie swoistego charakteru zabudowy wiejskiej,
 • zachowanie tradycyjnej funkcji wsi oraz rozwój rękodzielnictwa ludowego.
 • W zakresie ochrony walorów krajobrazowych:
 • zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego,
 • zachowanie wysokich skarp erozyjnych wysoczyzn okalających rzeki Bug i Narew oraz tarasu nadzalewowego z licznymi parabolicznymi wydmami.
 • Turna – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Korytnica, na lewym brzegu Liwca, nad strugą o nazwie Turna. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa siedleckiego.Jezioro polodowcowe – rodzaj jeziora powstałego w zagłębieniu terenu utworzonym wskutek działalności lodowca lub lądolodu, charakterystyczny dla obszarów młodoglacjalnych. Woda tych jezior nie jest roztopową wodą lodowcową, bo ta dawno uległa wymianie, a nawet w pewnych przypadkach w jeziorze nigdy nie było wód roztopowych. W niektórych miejscach pojawiły się stale podmokłe obszary bagien i torfowisk.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Arbeitslager Treblinka, SS-Sonderkommando Treblinka, Vernichtungslager Treblinka – wymiennie stosowane nazwy kompleksu dwóch niemieckich obozów, pracy i zagłady (odpowiednio: Treblinka I i Treblinka II), istniejących w latach 1941–1944 (obóz pracy) i 1942–1943 (obóz zagłady) w lasach nad Bugiem, wzdłuż linii kolejowej Siedlce–Małkinia, niedaleko wsi Poniatowo. Nazwa pochodzi od nazwy stacji kolejowej znajdującej się w pobliżu obozów.
  Las łęgowy – zbiorowisko leśne, występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nanoszą i osadzają żyzny muł. Najbardziej typową glebą dla lasów łęgowych jest holoceńska mada rzeczna. Siedliska niemal wszystkich łęgów związane są z wodami płynącymi. W drzewostanie łęgów występują m.in.: olcha, topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb. Gatunkami występującymi we wszystkich zespołach łęgowych są: podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) i bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea). Lasy łęgowe zaliczane są do roślinności azonalnej, nie związanej z określoną strefą roślinną (klimatyczną), ale ze specyfiką siedliska. Lasy te narażone są na wyniszczenia spowodowane m.in. pracami związanymi z regulacją koryt rzecznych oraz melioracjami wodnymi.
  Rezerwat Przyrody Dzierżenińska Kępa - rezerwat przyrody utworzony w 1991 r. w pobliżu miejscowości Dzierżenin na terenie gminy Pokrzywnica w powiecie pułtuskim.
  Ochotnicza straż pożarna (OSP) – umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
  Rezerwat przyrody Biele - florystyczny rezerwat przyrody, położony w gminie Ceranów na południe od wsi Noski, na terenie leśnictwa Ceranów w oddziale 15. Znajduje się w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
  Rezerwat przyrody Śliże - torfowiskowy rezerwat przyrody położony w północno-wschodniej części powiatu wołomińskiego, na terenie gminy Jadów (województwo mazowieckie).
  Województwo siedleckie – jedno z 49 województw istniejących w okresie 1975-1998. Zajmowało powierzchnię 8499 km², administracyjnie dzieliło się na 13 miast i 66 gmin. Graniczyło z województwami: ostrołęckim, łomżyńskim, białostockim od północy; z bialskopodlaskim od wschodu; z lubelskim i radomskim od południa i stołecznym warszawskim z zachodu. Na terenie województwa siedleckiego znajdowała się eksklawa województwa warszawskiego – wieś Zabieżki.

  Reklama