• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naczelna Organizacja Techniczna  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Inżynier Europejski (Eur Ing, EUR ING) jest międzynarodowym certyfikatem, (świadectwem, dyplomem) zawodowym inżyniera, akceptowanym w wielu krajach europejskich. Tytuł zawodowy jest przyznawany inżynierom, którzy złożyli wymagane dokumenty dotyczące wykształcenia i praktyki zawodowej i przeszli pozytywną ocenę (kwalifikację) w krajowym stowarzyszeniu naukowo-technicznym, które to stowarzyszenie jest członkiem FEANI – Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. FEANI działa w obszarze nauk technicznych i reprezentuje większość krajów europejskich, a szczególnie Unii Europejskiej. Tytuł Inżyniera Europejskiego jest gwarantem, że osoba go posiadająca ma równoważne inżynierskie kwalifikacje zawodowe uznane we wszystkich krajach członkowskich. Szczegóły tego uznania zawodowego zależą jednak od lokalnego prawa krajów członkowskich. Tytuł „Eur Ing” jest rekomendowany przez Unię Europejską jako wzorowy przykład samoregulacji zawodu inżyniera przez adekwatne środowisko zawodowe. Tytuł umieszcza się zwyczajowo przed nazwiskiem.Przemysł lekki – dział gospodarki związany z produkcją artykułów masowego użytku, obejmujący m.in. produkcję tkanin, dzianin, odzieży, obuwia oraz galanterii skórzanej i tekstylnej (tzn. przemysł włókienniczy, odzieżowy, skórzany), a także przemysł spożywczy, szklany i ceramiczny. Tradycyjnie przeciwstawiany przemysłowi ciężkiemu.
  Gmach siedziby NOT przy ul. Czackiego w Warszawie
  Budynek NOT na Osiedlu Centrum C w Krakowie
  Klub Technika NOT przy ul. Piernikarskiej 6 w Toruniu
  Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy

  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (wcześniej Naczelna Organizacja Techniczna, NOT) – związek stowarzyszeń naukowo-technicznych o tradycji zapoczątkowanej przez założone w 1835 w Paryżu Towarzystwo Politechniczne Polskie. Od 1905 ma stałą siedzibę w Domu Technika w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5.

  PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements) - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie – organizacja zawodowa działająca w latach 1876-1939 we Lwowie, skupiająca do 1919 inżynierów działających w Galicji Wschodniej.

  Naczelna Organizacja Techniczna jako związek Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

  Historia[ | edytuj kod]

  Początki zrzeszania[ | edytuj kod]

  Dokonujące się zmiany na przełomie XVIII i XIX wieku zapoczątkowały rewolucję techniczną wpływającą na produkcję oraz zmianę bytu materialnego człowieka. Początek zrzeszania się polskich inżynierów i techników wywodzi się od Towarzystwa Politechnicznego Polskiego utworzonego 15 marca 1835 r. w Paryżu z elit Wielkiej Emigracji kierowanego przez gen. Józefa Bema. Po powstaniu listopadowym w 1831 roku około 30% emigrantów wybierało technikę jako swoje pole działania, co miało służyć łatwiejszemu odnalezieniu pracy na emigracji.

  Ulica Tadeusza Czackiego w Warszawie - ulica warszawskiego Śródmieścia, biegnąca od ul. Świętokrzyskiej do ul. Traugutta.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

  „Emigracja polska, mająca sposobność doskonalenia się za granicą we wszystkich częściach nauk, sztuk i kunsztów, powinna uważać za święty obowiązek przysposabiać dla Ojczyzny synów zdatnych i utalentowanych, aby kiedyś wróciwszy do kraju przesadziła na ziemię ojców swoich, grubą żałobą pokrytą, rozkwitłe dla niej za granicą wszelkiego rodzaju gałęzie, które by po całej ziemi polskiej rozrzucone hojnie się wkrótce zrodzić mogły”.

  Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) – polska organizacja pozarządowa; zrzeszenie o charakterze naukowo-technicznym i zawodowym. Organizacja przyjęła obecną nazwę w 1953.Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) jest organizacją naukowo-techniczną zrzeszająca inżynierów i techników górnictwa, geologii oraz specjalności związanych i współdziałających z górnictwem. Za datę powstania stowarzyszenia uznaje się rok 1892.

  Kolejne zabory nie stłumiły w ludziach środowiska technicznego potrzeby jednoczenia i zrzeszania się i tak powstawały kolejne inicjatywy:

 • Towarzystwo dla Pielęgnowania i Rozpowszechniania Wiadomości Technicznych, Przemysłowych i Przyrodniczych w zaborze austriackim,
 • Wydział Przyrodniczy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w zaborze pruskim,
 • Sekcja Techniczna w Warszawskim Oddziale Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu w zaborze rosyjskim.
 • W roku 1898 powołano Samodzielne Stowarzyszenie Techników w Warszawie, które zapoczątkowało budowę Domu Technika.

  Niepodległość – niezależność państwa od formalnego wpływu innych jednostek politycznych. Niepodległość można również określić jako suwerenność potencjalną.Centrum C – osiedle Krakowa wchodzące w skład Dzielnicy XVIII Nowa Huta, niestanowiące jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach dzielnicy.

  W związku z potrzebą ciągłego żywego kontaktu między organizacjami technicznymi zapoczątkowano organizację zjazdów techników Polskich – pierwszy zjazd pod nazwą „I Zjazd Techników Polskich” odbył się 8-10 września 1882 r., a jego inicjatorem było Towarzystwo Politechniczne we Lwowie.

  Kolejne zjazdy uświetniali również polscy inżynierowie i technicy pracujący w państwach Azji, Afryki, Ameryki czy nawet Australii.

  Kazimierz Wacław Jackowski (ur. 4 marca 1886 w Warszawie, zm. w kwietniu 1940 w Katyniu) – polski inżynier radiotechnik, major dyplomowany łączności Wojska Polskiego.FEANI (Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych) jest federacją krajowych stowarzyszeń reprezentujących wszystkie dziedziny techniki w Europie. Założna w roku 1951 aby promować, dbać o szerokie uznanie, wspierać ruchliwość zawodową, oraz integrować interesy zawodu inżyniera. FEANI utrzymuje i aktualizuje bazę danych dotyczącą standaryzowanych wymagań dla wykształcenia inżyniera oraz prowadzi rejestr inżynierów którym przyznano tytuł Inżyniera Europejskiego EUR ING w krajach członkowskich.

  Popularyzacja zdobyczy techniki stawała się tematem coraz bardziej powszechnym w środowiskach technicznych, a kluczową rolę spełniały w tym zakresie czasopisma techniczne, których prekursorem była „Izys Polska”, a następnie ukazujący się od 1866 r. „Przegląd Techniczny”.

  Losy inżynierów w latach 1914–1918[ | edytuj kod]

  Główną formą działalności Stowarzyszeń Technicznych w tym okresie była organizacja odczytów, które cieszyły się bardzo dużą popularnością. W kręgach technicznych wiązała się wielka nadzieja, że wojna, która dosięgnie Europę będzie wielkim przewrotem politycznym, a zarazem okazją do sprawiedliwości dziejowej – odzyskania przez Polskę niepodległości, a co za tym idzie, środowiska techniczne będą miały szansę prężnie się rozwijać w kierunku praktycznym. Wielu członków Polskiego Towarzystwa Politechnicznego (PTP) zgłosiło się do Legionów Józefa Piłsudskiego. Wkroczenie 5 sierpnia 1915 roku wojsk niemieckich do Warszawy zmieniła radykalnie sytuację polityczną, w wyniku której organizacje techniczne włączyły się do głośnego upominania się o prawo narodu polskiego do niepodległości.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) - polska organizacja pozarządowa o charakterze naukowo-technicznym i zawodowym, zrzeszająca inżynierów, techników, studentów oraz uczniów szkół budowlanych.Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.
  .mw-parser-output div.cytat{display:table;padding:0}.mw-parser-output div.cytat.box{margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;border:1px solid #aaa;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote{display:table}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny::before{float:left;content:"";background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Quote-alpha.png/20px-Quote-alpha.png");background-repeat:no-repeat;background-position:top right;width:2em;height:2em;margin:0.5em 0.5em 0.5em 0.5em}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny>blockquote{border:1px solid #ccc;background:white;color:#333;padding-left:3em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::before{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:bottom;content:"„";padding-right:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::after{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:top;content:"”";padding-left:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin:0 auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  Naród jako organizm nieśmiertelny, choć pozbawiony własnej państwowości i poćwiartowany nie zatracił duszy wewnętrznej, siły odrodczej i świadomości swych praw do bytu samodzielnego.
  Te prawa narodu polskiego, pomimo wszelkich przeciwności, nigdy nie zostały przedawnione, a dziś nadeszła chwila, gdy zgodnie z proroctwem wieszczów naszych, świat cały jawnie prawa te za ważne i uzasadnione poczytuje. Rządy stron walczących odbudowanie Polski za program swój uznają. Walka dzisiejsza o wolność narodów, to uznanie świata dla praw narodu polskiego, jego bytu samodzielnego, a ponad wszystko wewnętrzna świadomość i siła, pragnienie niezłomne, miłości ojczyzny i gotowość do ofiar dla niej stanowią podwalinę uzasadnionej nadziei, która przenika serca nasze i mówi Polska będzie (…).
  Jako technicy, świadomi praw, rządzących siłami, obliczmy siły nasze, zbadajmy zadania, które podjąć należy, złączmy się tak, aby wyniki pracy wzmocnić, skierujmy ją ku dobru Ojczyzny naszej, pomni, iż pracą i solidarnością narody stoją.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Prezes Stowarzyszenia Techników w Warszawie P. Drzewiecki – przemówienie powitalne,

  Utrata bytu państwowego skłoniła Polaków do ucieczki w nauki humanistyczne, które nadawały narodowi poczucie wspólnoty. Uznając, iż skomplikowane dzieje polityczne Polski były powodem zacofania gospodarczego technicy chcieli rozpocząć z nim walkę. Organizacje techniczne proklamowały konieczność skupienia się na gospodarczych opóźnieniach kraju oraz konstatowały lekceważenie zacofania gospodarczego w stosunku do państw Europy Zachodniej. Mimo niedostatecznego rozwoju przemysłu polskiego optymistycznie zapatrywano się na rozpoczynający się proces przemian. Wielką wagę zaczęto skupiać wokół energii wodnej, górnictwa i przemysłu żelaznego i chemicznego oraz na roztoczeniu nad tymi gałęziami przemysłu odpowiedniej opieki.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Województwo katowickie – województwo istniejące w latach 1950-1975 (w latach 1953-1956 pod nazwą województwo stalinogrodzkie), powstałe z podziału województwa województwa śląskiego (potocznie nazywanego śląsko-dąbrowskim) na woj. katowickie i woj. opolskie. W wyniku reformy administracyjnej w 1975 roku znacznie zmniejszono jego terytorium.

  Kluczową kwestią dla realizacji programu uprzemysłowienia i nadążenia za prężnie rozwijającą się Europą Zachodnią będą odpowiednio wyszkolone kadry techniczne co za tym idzie popularyzacja działalności technicznej oraz reforma szkolnictwa technicznego i zawodowego. Organizacje techniczne skupiły się na postulowaniu udostępnienia szkolnictwa zawodowego oraz wyższego szkolnictwa technicznego jak największej grupie młodych osób. Postulowano również o zatrudnienia inżynierów bezpośrednio w produkcji, upatrywano w tych działaniach klucz do odbudowy ekonomiczno-gospodarczej Polski.

  Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.

  Organizacje techniczne w latach 1919–1939[ | edytuj kod]

  Już od 1919 roku zaczęto odczuwać potrzebę centralizacji przedstawicielstwa stowarzyszeń technicznych w Polsce, co zaowocowało w 1922 roku utworzeniem Stałej Delegacji Polskich Zrzeszeń Technicznych z siedzibą w Warszawie przekształconej w 1924 roku w Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych z siedzibą w Warszawie. Z początku związek zrzeszał 18 stowarzyszeń, a w kolejnych latach liczba stowarzyszeń wzrosła do 25 liczących razem 6300 członków. Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych określił na Zjeździe w czerwcu 1924 r. podstawowe cele statutowe:

  Przegląd Elektrotechniczny – najstarsze polskie czasopismo (obecnie miesięcznik) publikujące artykuły związane z elektrotechniką. Objętość pojedynczego numeru wynosi około 200 stron, format A4, kolorowy papier, miesięczny nakład wynosi około 700 egzemplarzy (rok 2005).Olimpiada Wiedzy Technicznej – olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów szkół średnich (ponadgimnazjalnych), która po raz pierwszy przeprowadzona została w roku szkolnym 1974/1975. Powstały w 1974 roku konkurs powołano na podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty i Wychowania. Inicjatorami Olimpiady były ZHP i NOT. Tematy Olimpiady podzielono na trzy grupy: mechaniczno-budowlaną, elektryczno-elektroniczną i materiałowo-chemiczną.

  „Spełnienie łącznika między polskimi zrzeszeniami technicznymi, pełnienie przedstawicielstwa interesów techniki polskiej i polskich zrzeszeń technicznych połączonych w Związku, bronienie stanowiska społecznego i praw należnym technikom, dbanie o rozwój techniki polskiej, rodzimego przemysłu i wyzyskania przyrodzonych bogactw państwa, inicjowanie i badanie zagadnień technicznych, ogólnotechnicznych i administracyjnych, związanych z techniką i przemysłem”

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK) – organizacja naukowo-techniczną zrzeszająca inżynierów i techników specjalności związanych z transportem drogowym i kolejowym.

  Podział środowiska technicznego w latach 20. XIX wieku spowodował, że od 1936 roku istniały trzy organizacje techniczne, które zrzeszały po kilka stowarzyszeń technicznych:

 • Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych, jako organizacja mieszana stojąca na gruncie jedności polskiego świata technicznego
 • Naczelna Organizacja Inżynierów RP
 • Naczelna Organizacja Stowarzyszeń Techników RP
 • II wojna światowa – wpływ na organizacje techniczne[ | edytuj kod]

  Wybuch II wojny światowej zastał środowisko techniczne mocno podzielone, które z dnia na dzień ze względu na konieczność jednoczenia się zespalało się myślą i działaniem inżynierów i techników wokół nadrzędnej myśli jaką było dobro Polski. Środowisko techników polskich podejmowało działania m.in. w zakresie organizacji tajnej produkcji broni, dostarczaniem aliantom opisów konstrukcji i technologii hitlerowskiej broni rakietowej. Widmo końca wojny mobilizowało polskich inżynierów i techników, którzy starali się zabezpieczać zakłady pracy przed dewastacją i zapobiec wywożeniu maszyn i urządzeń przemysłowych z kraju, a także koncentrowali się na uruchomieniu i odbudowywaniu warsztatów pracy.

  Siedlce (ros. Седлец, jid. שעדליץ Shedlits) – miasto we wschodniej Polsce położone na terenie województwa mazowieckiego pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, na Południowym Podlasiu. Pod względem liczby mieszkańców 48. miejsce w Polsce i 4. w województwie mazowieckim. Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Miasto stanowi lokalne i ponadlokalne centrum gospodarcze (rozwinięte handel, usługi i przemysł), edukacyjne (szkoły wyższe m.in. uniwersytet, seminarium duchowne i 10 szkół średnich, szkoła muzyczna I i II stopnia) i kulturalne (2 domy kultury, teatr, 4 biblioteki i 3 muzea).Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym.

  Czasy powojenne i aktualny status NOT[ | edytuj kod]

  Po zakończeniu wojny życie stowarzyszeniowe zaczęło na nowo się odradzać. Szacuje się, że wojnę zdołało przetrwać na terenie Polski 7 tysięcy ludzi z wyższym wykształceniem technicznym i około 21 tysięcy techników. W 1945 roku stowarzyszenia techniczne oraz branżowe rozpoczynały wznawianie swojej działalności.

  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością – procedura, w wyniku której instytucja niezależna od organizacji, dostawcy i odbiorcy udziela pisemnego zapewnienia, że należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. Wiąże się bezpośrednio ze specyficznym rodzajem audytu zewnętrznego tzw. audytem certyfikującym. W Polsce certyfikację przeprowadzają instytucje polskie, jak też polskie przedstawicielstwa zagranicznych towarzystw certyfikacyjnych. Wyróżniamy 4 rodzaje certyfikacji: systemu jakości, wyrobu, usługi i personelu.

  Reaktywacja środowisk technicznych, których organizacja byłą mocno rozwarstwiona przed wybuchem wojny skłoniła ich działaczy do podniesienia koncepcji utworzenia jednolitej ogólnopolskiej organizacji, która będzie zrzeszała wszelkie stowarzyszenia techniczne na szczeblu centralnym jak i regionalnym.

  12 grudnia 1945 roku grupa 50 przedstawicieli reprezentujących uczelnie, środowiska techniczne poszczególnych zawodów oraz reaktywowanych i utworzonych stowarzyszeń i związków technicznych podjęła decyzję o powołaniu Naczelnej Organizacji Technicznej. Nowa organizacja miała za zadanie reprezentować wszystkie dziedziny techniki i branże gospodarcze oraz interesy inżynierów i techników. Dostępna dla wszystkich z wyższym i średnim wykształceniem technicznym. 30 stycznia 1946 roku został przyjęty Statut NOT.

  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Na dzień dzisiejszy w ramach Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych jest 40 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – SNT, reprezentujących wszystkie dziedziny techniki, skupia ok. 120 tysięcy członków:

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – PZITB
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – SITPChem
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa – SITG
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce – SITPH
 • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – SITPNiG
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich – SGP
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych – SITPMB
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – SITK
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa – SITLiD
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa – SITO
 • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa-SITR
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – PZITS
 • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego – SITSpoż.
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych – SITWM
 • Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów – PZSWiR
 • Stowarzyszenie Producentów i Użytkowników Materiałów Opakowaniowych i Opakowań "PROPAK"
 • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości – PSRWN
 • Stowarzyszenie Papierników Polskich – SPP
 • Stowarzyszenie Włókienników Polskich – SWP
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – SITP
 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej – PTIE
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji – TEST Q
 • Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich – STOP
 • Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew – PTCHD
 • Stowarzyszenie Techników Cukrowników – STC
 • Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki "POLSPAR"
 • Polskie Towarzystwo Historii Techniki – PTHT
 • Towarzystwo Kultury Technicznej – TKT
 • Towarzystwo Konsultantów Polskich – TKP
 • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – SPWiR
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Systemów Zabezpieczeń POLALARM
 • Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Rurociągów
 • Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
 • Stowarzyszenie "Polski Ruch Czystszej Produkcji"
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
 • Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
 • Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów
 • Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej - SWTP
 • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych
 • FSNT-NOT jest członkiem 46 międzynarodowych organizacji m.in.:

  Zabór austriacki – ziemie dawnej Rzeczypospolitej zajęte w wyniku rozbiorów przez monarchię Habsburgów, potocznie określaną jako Austrię.Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) - organizacja użyteczności społecznej, zrzeszająca inżynierów i techników chemików oraz zawodów pokrewnych, wchodząca w skład Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
 • Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich WFEO
 • Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich FEANI


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) (ang. Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians) – organizacja użyteczności społecznej zrzeszająca inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.
  Józef Zachariasz Bem, vel Murad Paşa, herbu Bem (ur. 14 marca 1794 w Tarnowie, zm. 10 grudnia 1850 w Aleppo) – artylerzysta, polski generał, dowódca artylerii czynnej Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego, feldmarszałek armii tureckiej, naczelny wódz powstania węgierskiego 1848-1849 i zastępca wodza drugiej rewolucji wiedeńskiej.
  Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Jan Oderfeld (ur. 19 lutego 1908 w Częstochowie, zm. 17 marca 2010 w Warszawie) – profesor, matematyk, inżynier, konstruktor silników lotniczych, wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; Wydział VI Nauk Technicznych. Były członek Polskiej Akademii Nauk; Wydział IV - Nauk Technicznych; Komitet Budowy Maszyn.
  Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).
  Ameryka – część Ziemi położona na zachodniej półkuli, w skład której wchodzą dwa kontynenty: Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Rozciąga się na długości ponad 15 tys. km od Archipelagu Arktycznego po Ziemię Ognistą. Niekiedy na oznaczenie obu Ameryk używa się także określeń Nowy Świat lub półkula zachodnia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.089 sek.