• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nabycie

  Przeczytaj także...
  Następstwo pod tytułem szczególnym (sukcesja singularna) – dochodzi do nabycia indywidualnie oznaczonego prawa lub praw podmiotowych. Skuteczność takiego nabycia rozważa się odrębnie w odniesieniu do każdego z przenoszonych praw i na podstawie reguł dotyczących danego typu prawa.Umowa, kontrakt (łac. contractus) – w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi.
  Dawność - zbiorcza nazwa dla instytucji prawa cywilnego polegających na utracie bądź nabyciu prawa wskutek (1) upływu czasu i (2) zaniechania osoby uprawnionej. Na dawność w aktualnym polskim prawie składają się:

  Nabycie - uzyskanie własności lub innego prawa majątkowego w każdy prawem przewidziany sposób np. w drodze umowy, dziedziczenia, dawności.

  Zbigniew Leon Radwański (ur. 31 sierpnia 1924 w Chojnicach, zm. 20 grudnia 2012 w Poznaniu) – polski prawnik, profesor, doktor nauk prawnych. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego. W latach 1982–1984 rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1986-1992 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 1997–2010 przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Kawaler Orderu Orła Białego.Nabycie pochodne - nabywca uzyskuje prawo podmiotowe od innej osoby, która na niego to prawo przenosi. Skuteczność nabycia zależy od tego, czy przenoszącemu przysługiwało przenoszone prawo – nikt nie może przenieść na inną osobę więcej praw niż sam posiada.

  Rodzaje nabyć[]

 • nabycie pochodne i pierwotne
 • nabycie pod tytułem szczególnym i ogólnym
 • nabycie translatywne i konstytutywne
 • Bibliografia[]

 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2007.
 • Następstwo pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna) – prowadzi do nabycia całego jakiegoś majątku i to na podstawie jednego zdarzenia prawnego.Dziedziczenie – wejście spadkobiercy lub kilku spadkobierców (będące skutkiem zdarzenia prawnego - śmierci osoby fizycznej) w sytuację prawną spadkodawcy polegającą w szczególności na nabyciu praw i obowiązków majątkowych, których podmiotem był spadkodawca.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nabycie translatywne – polega na tym, że nabywca uzyskuje prawo o treści niezmienionej – następuje transfer prawa z majątku jednej osoby do majątku drugiej osoby w niezmienionym kształcie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.