• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • NBP  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Anna Renata Trzecińska z domu Salamon (ur. 16 listopada 1958 w Warszawie) – polska ekonomistka i urzędnik państwowy, w latach 2005–2008 członek zarządu, a od 2014 wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.
  Tablica informacyjna z genezą NBP przy wejściu do gmachu centrali Banku przy Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie
  Gmach centrali i oddziału okręgowego w Warszawie
  Główny dziedziniec gmachu centrali NBP w Warszawie
  Gmach NBP w Krakowie
  Gmach NBP we Wrocławiu
  Gmach NBP w Łodzi
  Gmach NBP w Gdańsku

  Narodowy Bank Polski, NBPpolski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.

  Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.Adam Glapiński (ur. 9 kwietnia 1950 w Warszawie) – polski polityk, ekonomista, były minister gospodarki przestrzennej i budownictwa oraz minister współpracy gospodarczej z zagranicą, poseł na Sejm I kadencji, senator IV kadencji, członek Rady Polityki Pieniężnej.

  NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania pieniądza i znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań NBP należy także: organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, prowadzenie działalności dewizowej, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

  Urząd certyfikacji, centrum certyfikacji (ang. certificate authority lub certification authority, w skrócie CA) – w kryptografii jest to podmiot, który wystawia certyfikaty cyfrowe. Certyfikat potwierdza własność klucza publicznego poprzez wskazanie podmiotu certyfikatu. Pozwala to innym powołującym się stronom polegać na podpisach lub zapewnieniach złożonych przez klucz prywatny odpowiadającemu kluczowi publicznemu, który jest certyfikowany. W tym modelu relacji zaufania CA jest zaufaną stroną trzecią, której zawierzają zarówno podmiot (właściciel) certyfikatu oraz strona polegająca. Urzędy certyfikacji są charakterystyczne dla wielu systemów infrastruktury klucza publicznego (PKI).Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Organizacja
 • 2.1 Podział organizacyjny
 • 2.2 Prezes NBP
 • 2.2.1 Lista Prezesów NBP
 • 2.3 Rada Polityki Pieniężnej
 • 2.4 Zarząd NBP
 • 2.5 Nadzór bankowy
 • 2.6 Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych
 • 3 Działalność
 • 3.1 Funkcje podstawowe
 • 3.2 Pozostała działalność
 • 4 Niezależność NBP
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Stambuł (tur. İstanbul) – największe i najludniejsze miasto Turcji i jej centrum kulturalne, handlowe oraz finansowe. Rozciąga się od północnego wybrzeża morza Marmara po obu stronach Bosforu, cieśniny morskiej między Morzem Śródziemnym a Morzem Czarnym. Położenie zarówno w europejskiej Tracji, jak i azjatyckiej Anatolii sprawia, że Stambuł jest jedną z dwóch (obok rosyjskiego miasta Magnitogorsk) metropolii świata znajdujących się na dwóch kontynentach.Bank Polski Spółka Akcyjna – bank prywatny z prawem emisji z siedzibą w Warszawie, założony 15 kwietnia 1924 (a faktycznie działający od 28 kwietnia 1924), na mocy ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej, w formie spółki akcyjnej z kapitałem 100 mln zł. Później kapitał podniesiono do 150 mln, podzielonych na 1,5 mln akcji po 100 zł każda.

  Historia[]

  Narodowy Bank Polski rozpoczął działalność w 1945 r., zastępując ówczesny Bank Polski Spółka Akcyjna. Początkowo funkcjonował jako bank państwowy pod nadzorem ministra skarbu. Aż do końca lat 80. zajmował się działalnością ogólnobankową: był monopolistą nie tylko w dziedzinie emisji pieniądza, ale także udzielania kredytu i gromadzenia oszczędności. W czasie przemian ustrojowych wydzielone zostały z niego banki regionalne i komercyjne, a sam NBP zajął się tylko emisją pieniądza i polityką pieniężną państwa (funkcja monetarna).

  Internetowy System Aktów Prawnych – baza z informacjami o powszechnie obowiązującym w Polsce prawodawstwie, stanowiąca część najstarszego i jednego z najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, powszechnie dostępna na stronie Sejmu RP.Polityka pieniężna (inaczej polityka monetarna) – systematyczne działania mające na celu zapewnienie stabilności cen. Politykę pieniężną państwa prowadzi bank centralny lub inna instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. Oddziałuje ona na poziom podaży pieniądza oraz na kursy walutowe.

  Banki wydzielone z NBP:

 • Powszechna Kasa Oszczędności (ob. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski) – 1987
 • Państwowy Bank Kredytowy w Warszawie (PBK, później Powszechny Bank Kredytowy, ob. Bank BPH) – 1989
 • Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie (BPH, ob. Bank BPH) – 1989
 • Bank Śląski w Katowicach (BŚ, ob. ING Bank Śląski) – 1989
 • Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu (WBK, ob. Bank Zachodni WBK) – 1989
 • Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie (ob. Bank Polska Kasa Opieki) – 1989
 • Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie (ob. Bank Polska Kasa Opieki) – 1989
 • Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi (PBG, ob. Bank Polska Kasa Opieki) – 1989
 • Bank Gdański S.A. (BG, ob. Bank Millennium) – 1989
 • Bank Zachodni we Wrocławiu (BZ, ob. Bank Zachodni WBK) – 1989
 • Polski Bank Inwestycyjny (PBI, później Kredyt Bank, ob. Bank Zachodni WBK) – 1993
 • Polski Bank Rozwoju (PBR, ob. mBank) – 1993
 • 1 stycznia 1995 NBP przeprowadził denominację złotego.

  Znak pieniężny – emitowany przez państwo materialny znak posiadania przez okaziciela określonej ilości pieniądza. Znaki pieniężne emitowane są w formie monet i banknotów. Gwarantem wartości znaku pieniężnego jest państwo.Emisja pieniądza – polega na wprowadzaniu i wycofywaniu z obiegu pieniądza gotówkowego a także bezgotówkowego przede wszystkim przez banki centralne i komercyjne.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Witold Trąmpczyński (ur. 22 października 1909, zm. 18 lutego 1982) – polski ekonomista, profesor. Syn Wojciecha Trąmpczyńskiego.
  Paweł Samecki (ur. 12 marca 1958 w Łodzi) – polski ekonomista, urzędnik państwowy, były wiceminister finansów, były szef UKIE i były członek zarządu NBP, w latach 2009–2010 komisarz UE ds. polityki regionalnej.
  Andrzej Kaźmierczak (ur. 12 lipca 1950 w Warszawie) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej.
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO Bank Polski, PKO BP) – polski bank uniwersalny założony w 1919 jako Pocztowa Kasa Oszczędności, spółka akcyjna notowana od 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; największy bank uniwersalny w Polsce; od 2009 prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Grzegorz Wójtowicz (ur. 2 października 1947, zm. 15 czerwca 2009) – polski ekonomista, były prezes Narodowego Banku Polskiego i członek Rady Polityki Pieniężnej.
  Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert) – główny urząd certyfikacji (tzw. root) dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce, prowadzony przez departament ochrony Narodowego Banku Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.075 sek.