• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

  Przeczytaj także...
  Etnografia – dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. Jej zakres obejmuje teorię kultury ludowej jak i badanie poszczególnych jej dziedzin i wytworów materialnych. W zależności od tradycji naukowej, pod pojęciem etnografia rozumie się wszystkie nauki etnologiczne, bądź też jedną z tych nauk.Państwowy Rejestr Muzeów – rejestr publiczny wybranych muzeów w Polsce prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie ustawy o muzeach z 1996; rejestr prowadzony jest dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej; muzeum wpisane do rejestru uzyskuje numer rejestracyjny i uprawnione jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane”; rejestr prowadzony jest od 1998.
  Wrzelowiec – wieś (1543-1824 miasto) w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, w gminie Opole Lubelskie.

  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinieskansen, na terenie którego znajdują się zabytki architektury drewnianej, murowanej i zbiory etnograficzne z rejonu dawnego województwa lubelskiego, wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.

  Historia[ | edytuj kod]

  Muzeum Wsi Lubelskiej widok od strony stawu w dnie doliny Czechówki

  W 1960 roku utworzony został w Muzeum Okręgowym w Lublinie Oddział Budownictwa Ludowego. 1 stycznia 1970 oddział został przekształcony w autonomiczne Muzeum Wsi Lubelskiej.

  Wyżyna Lubelska (343.1) – makroregion geograficzny w południowo-wschodniej części Polski, rozciągający się pomiędzy doliną Wisły na zachodzie i Bugu na wschodzie. Dalej ku północy przechodzi w Polesie Lubelskie, a ku południu wał Roztocza. Obejmuje powierzchnię około 7000 km², a jej wysokość dochodzi do 311 m n.p.m. (Działy Grabowieckie). Prawie cały obszar wyżyny leży na terenie województwa lubelskiego, jedynie małe fragmenty Małopolskiego Przełomu Wisły i Wzniesień Urzędowskich wykraczają na tereny województw sąsiednich.Ziemianie – warstwa społeczna, w dawnych i współczesnych społeczeństwach, posiadacze znacznych (wielkich i średnich) majątków ziemskich, zwykle obejmowanych drogą dziedziczenia (dziedzice), obywatele ziemscy.

  Pierwotnie skansen miał być usytuowany w dzielnicy Kalinowszczyzna na obszarze o powierzchni 12 ha. Jednak ze względu na różne trudności z przejęciem terenu do zagospodarowania w 1975 r. muzeum otrzymało nowe tereny o powierzchni ok. 27 ha w dzielnicy Sławin przy trasie Lublin - Warszawa.

  Żyrzyn – wieś w Polsce położona na Wysoczyźnie Lubartowskiej, w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, w gminie Żyrzyn.Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.

  W maju 1976 r. rozpoczęte zostały prace przy wiatraku z Zygmuntowa - pierwszym obiekcie przeniesionym na teren muzeum. Otwarcie pierwszego sektora, Wyżyny Lubelskiej, nastąpiło 27 września 1979.

  Ze względu na gromadzone zbiory, które pochodzą z różnych krain i są wyraźnie zróżnicowane pod względem fizjograficznym i etnograficznym ekspozycja skansenowska została podzielona na siedem sektorów: Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Powiśla Lubelskiego, Podlasia, Nadbuża oraz sektor dworski i miasteczkowy. W sektorze Wyżyna Lubelska znajdują się następujące obiekty: 1 wiatrak, 1 kuźnia, 1 olejarnia, 1 kapliczka, 1 studnia, 1 ptaszarnia, 1 chałupa wolnostojąca i 4 zagrody chłopskie. W sektorze Roztocze zobaczymy: 1 kuźnię, 1 piwiarnię, 1 cerkiew z dzwonnicą i małym lapidarium cmentarnym, 2 kapliczki, 5 zagród i 2 chałupy wolnostojące. W sektorze dworskim zobaczymy: 2 dwory, 1 czworak, 2 spichlerze, 1 bramę, 1 krzyż i 2 figury. Sektor miasteczko to: 1 kościół z dzwonnicą, duże lapidarium cmentarne z bramą, 1 figura, 1 okólnik, 1 plebania, 1 spichlerz plebański, 1 gołębnik oraz studnia. W sektorze Powiśle zobaczymy: 2 kapliczki, 1 pień dębu z krzyżem, 6 zagród, 2 brogi na siano oraz 1 dwór, w którym mieszczą się biura muzeum. W sektorze Podlasie mamy 1 remizę.

  Roztocze (343.2) – kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem, wyraźnie wypiętrzony wał wzniesień, szerokości 12-32 km i długości około 180 km, przebiegający z północnego zachodu, od Kraśnika, na południowy wschód do Lwowa. Roztocze oddziela Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrzańskiej.Polski dwór szlachecki – wiejski dom mieszkalny szlachty polskiej. Forma wykształcona w architekturze polskiej okresu renesansu, przetrwała do lat 20. XX wieku. Polskie dwory szlacheckie znajdują się głównie na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, obecnie zaś na obszarze 6 państw tj. w Polsce, na Litwie, na Łotwie, na Białorusi, na Ukrainie oraz w zachodniej Rosji. Na obszarze współczesnej Polski przetrwało tylko 2,8 tys. dworów (z 12 tys. na tym samym obszarze przed II wojną światową), z czego 2 tys. jest w ruinie. Z 4 tys. dworów na ziemiach wschodnich utraconych przez Polskę w 1945 roku przetrwało około 250 i kilkadziesiąt na wschód od granicy ryskiej. W obu przypadkach większość z nich znajduje się w ruinie.

  W sektorze Roztocza można podziwiać między innymi cerkiew greckokatolicką z Tarnoszyna, zaś w sektorze dworskim od stycznia 2001 r. we dworze z Żyrzyna z połowy XVIII wieku uruchomiona została ekspozycja dworu średniozamożnego ziemianina. Od czerwca 2001 w sektorze Powiśla można odbyć rejs po stawie dawnymi wiślanymi jednostkami pływającymi: pychówką, batem i promem. W sektorze Podlasia dostępna jest remiza strażacka z Bedlna. Ekspozycja odzwierciedla wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie z 1936 r.

  Spichlerz (czasem: śpichlerz, spichrz, elewator zbożowy) – jedno- lub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziarna zbóż – luzem lub w workach, charakteryzujący się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielkimi oknami.Poświęcenie kościoła (konsekracja kościoła) (łac. dedicatio ecclesiae) – uroczyste poświęcenie nowo powstałej świątyni, zastrzeżone dla biskupa.

  8 września 2002 na terenie skansenu konsekrowany został XVII-wieczny kościół z Matczyna, który wraz ze plebanią z Żeszczynki i spichlerzem z Wrzelowca jest początkiem muzealnego sektora Miasteczko.

  11 października 2005 w wyniku podpalenia spłonęła część zabytkowej zabudowy skansenu (spłonęła stodoła i część obory w jednej zagrodzie).

  W 2013 na terenie skansenu ukończono rekonstrukcję miasteczka sprzed II wojny światowej, z ratuszem, posterunkiem policji, lodziarnią i domem żydowskiego cadyka.

  Skansen lub muzeum skansenowskie lub muzeum na wolnym powietrzu (ang. open-air museum) – potoczne określenie muzeum na wolnym powietrzu, którego celem jest zaprezentowanie kultury ludowej danego regionu lub też ekspozycja obiektów zabytkowych (archeologicznych, budowlanych, etnograficznych). Polskie muzea skansenowskie zrzeszają się w Stowarzyszeniu Muzeów na Wolnym Powietrzu. Najstarszym skansenem w Polsce jest Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich.Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.

  Galeria[ | edytuj kod]

 • Budynek recepcji

 • Zagroda z Żukowa

 • Cerkiew greckokatolicka z Tarnoszyna oraz dzwonnica z Lubyczy-Kniazie

 • Dwór z Żyrzyna

 • Kurnik z Nowej Wsi w zagrodzie z Niemiec

 • Studnia z Błażka w sektorze Wyżyna Lubelska

  Powiśle Lubelskie – region etnograficzny na wschodnim brzegu rzeki Wisły, należący do Lubelszczyzny. Znajduje się w środkowo-zachodniej części województwa lubelskiego.Podlasie (albo Podlasze; białoruski: Падляшша, Padlaszsza, Padlašša, ukraiński: Підляшшя, Pidlaszszia, litewski: Palenkė, łacina: Podlachia) – historyczna kraina Polski leżąca na Nizinie Podlaskiej. Historyczne Podlasie obejmuje centralną i południową część województwa podlaskiego, północny wschód i północ województwa lubelskiego oraz wschodni skrawek województwa mazowieckiego. Zamieszkana jest głównie przez Podlasian, a także w niektórych regionach przez Podlaszuków.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • zabytki Lublina
 • Lubliniacy
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona domowa Muzeum
 • Strona domowa miasteczka sprzed II wojny światowej
 • Warto wiedzieć że... beta

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie - cerkiew greckokatolicka w Lublinie. Jest to cerkiew pochodząca ze wsi Tarnoszyn koło Tomaszowa Lubelskiego. Została ona wybudowana w 1789 jako drewniana świątynia. W 1994 została nabyta przez parafię greckokatolicką w Lublinie. W 1997 została pieczołowicie odrestaurowana. Mieści się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, w sektorze Roztocza przy Alei Warszawskiej.
  Niemce – duża wieś w Polsce położona na Wysoczyźnie Lubartowskiej, w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Niemce przy drodze krajowej 19, w połowie drogi między Lublinem a Lubartowem. Wschodnim skrajem wsi przebiega linia kolejowa Lublin-Lubartów-Łuków.
  Lubliniacy – grupa etnograficzna ludności polskiej, zamieszkująca środkowy i południowy obszar historycznego województwa lubelskiego.
  Plebania – budynek mieszkalny będący własnością parafii, zazwyczaj ulokowany w pobliżu kościoła, przeznaczony na mieszkanie dla proboszcza bądź rektora oraz na kancelarię parafialną. Może również stanowić mieszkanie dla innych księży (gości lub rezydentów).
  Remiza strażacka – rodzaj budynku służący do magazynowania sprzętu przeciwpożarowego (pompy, samochody pożarnicze i inne), osobistego sprzętu ochronny, węży pożarniczych, gaśnice i inny sprzęt gaśniczy. Mogą tu też znajdować się pomieszczenia mieszkalne i biurowe jak świetlica, warsztat czy pralnia.
  Bat (ang. bateau) – dawniej duża, drewniana, uzbrojona łódź przeznaczona do różnych prac pomocniczych we flocie, charakteryzująca się płaskim dnem i niewielkim zanurzeniem, opatrzona żaglem. Obecnie duża łódź do przewożenia piasku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.905 sek.