• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Paweł Anders (ur. 1948) – regionalista, krajoznawca, autor publikacji o Wielkopolsce i przewodników turystycznych. Od 1991 jest sekretarzem redakcji Kroniki Wielkopolski, kwartalnika poświęconego historii regionu.Lin (Tinca tinca) – słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Tinca. Inne nazwy: pszenicznik, oczeretniak oraz kaliniak.
  Hol
  Diorama leśna

  Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowegomuzeum przyrodnicze zlokalizowane w Jeziorach. Gromadzi zbiory związane z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

  Historia[ | edytuj kod]

  Muzeum kontynuuje działalność Muzeum Przyrodniczego WPN w Puszczykowie (ul. Wczasowa), które otwarto 3 albo 4 sierpnia 1952 (pięć lat przed formalnym utworzeniem parku), a założono z inicjatywy Antoniego Wiśniewskiego (1905-1989, leśniczego z Puszczykowa), inż. Gustawa Spławy-Neymana (1890-1966, nadleśniczego Nadleśnictwa Ludwikowo) i inż. Józefa Kostyrki (1892-1951, kierownika Zakładu Bioekologii Instytutu Badawczego Leśnictwa z Warszawy, któremu podlegała Stacja Bioekologiczna w Ludwikowie). Prace nad otwarciem placówki trwały od 1949. Pierwszym kustoszem został Antoni Wiśniewski. Zbiory umieszczono w budynku pogarażowym wybudowanym przez okupantów niemieckich. Na początku eksponowano 530 obiektów (ssaki, płazy, gady i ptaki). Dysponowano też biblioteką.

  Jajo – jedna z faz rozwoju nowego osobnika u wielu gatunków zwierząt. Jajo zawiera surowce odżywcze pozwalające na rozwój zarodka bez dostępu do organizmu macierzystego i zewnętrznych źródeł pożywienia oraz stosunkowo bezpieczne środowisko, ale ze względu na swoją zawartość jest również cenionym pokarmem.Lapidarium (łac. lapidarius – kamienny) – miejsce przechowywania i prezentowania zgromadzonych okazów kamieni naturalnych i kamiennych fragmentów elementów architektonicznych oraz rzeźb, nagrobków, pomników, pochodzących z zabytkowych budowli.

  Zły stan techniczny obiektów spowodował przeniesienie ekspozycji do byłego pałacu Arthura Greisera w Jeziorach (budowa: 1940-1943), który wcześniej mieścił prewentorium przeciwgruźlicze dla dzieci. Powierzchnię ekspozycyjną stanowią cztery parterowe sale (łącznie około 300 m²) i hol do wystaw czasowych. Otwarcie muzeum w nowej lokalizacji nastąpiło w maju 1998. Stanowi ono część Centrum Edukacji Ekologicznej WPN, wraz z salą audiowizualną, leśną szkołą i czterema ścieżkami dydaktycznymi. Rocznie placówkę odwiedza 10-15 tysięcy zwiedzających. W pałacu mieści się też dyrekcja parku narodowego.

  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.Park narodowy – obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. "obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów".


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).
  Prewentorium (z ang. prevent – zapobiegać) – zamknięty zakład zapobiegawczo-leczniczy przeznaczony głównie dla dzieci i młodzieży, zagrożonych jakąś chorobą, najczęściej gruźlicą. Nazywany także sanatorium zapobiegawczym, w którym turnusy trwały trzy miesiące.
  Ekosystem (gr. oikos – dom, mieszkanie, gospodarstwo; gr. systēmatikós – zestawiony od sýstēma – zestawienie, połączenie od synistánai – zestawiać) – dynamiczny układ ekologiczny, na który składa się zespół organizmów (biocenoza) połączonych relacjami troficznymi (tworzących sieć troficzną) wraz ze środowiskiem przezeń zajmowanym, czyli biotopem, w którym zachodzi przepływ energii i obieg materii. W skrócie zatem ekosystem to biocenoza wraz z biotopem. Ekosystemy wyodrębniane są na podstawie istnienia silniejszych powiązań w ich obrębie niżeli między ich składowymi a otoczeniem (biologicznie ważne pierwiastki chemiczne krążą intensywniej w obrębie poszczególnych ekosystemów niż pomiędzy nimi).
  Gady (Reptilia, od łac. repto – czołgać się) – parafiletyczna grupa zmiennocieplnych owodniowców. Współczesne gady są pozostałością po znacznie większej grupie zwierząt, której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną. Obecnie żyją tylko cztery rzędy gadów, ich pozostałe znane linie ewolucyjne wymarły. Niektóre kopalne gady naczelne, czyli archozaury (takie jak pterozaury i dinozaury), były prawdopodobnie zwierzętami stałocieplnymi.
  Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) — utworzona w 1930 r. instytucja zajmująca się prowadzeniem prac naukowych i rozwojowych na rzecz leśnictwa. Nadzór merytoryczny nad IBL-em prowadzi Minister właściwy do spraw leśnictwa. Podstawę prawną działania instytutu stanowią: ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.) oraz statut. IBL jest członkiem Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych - IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) oraz Europejskiego Instytutu Leśnego - EFI (The European Forest Institute).
  Wielkopolski Park Narodowy – polski park narodowy o powierzchni 7584 ha, utworzony w 1957 r., położony nad Wartą, na południe od Poznania, w trójkącie miast Luboń-Stęszew-Mosina. W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta.
  Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.