• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Murszenie

  Przeczytaj także...
  Mineralizacja - zjawisko tworzenia minerałów w skorupie ziemskiej w wyniku oddziaływań roztworów substancji mineralnych z gazami różnego pochodzenia.Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.
  Gleby murszowate - typ gleb hydrogenicznych, należący do rzędu gleb pobagiennych. Przyczyną ich powstawania jest murszenie płytkich (do 30 cm miąższości) utworów torfiastych, torfowych albo mułowych.

  Murszenie - proces biochemiczny polegający na przetwarzaniu materii organicznej, zachodzący w torfach i wywołany ich osuszaniem (naturalne lub melioracyjne). Proces zachodzi również w niektórych glebach semihydrogenicznych, w których występują wahania poziomu wód gruntowych.

  Decydującą rolę w przemianach fizycznych i chemicznych zachodzących w masie torfowej odgrywa tlen. Końcowym etapem murszenia jest rozpad masy torfowej i zanik pierwotnej struktury torfu (głównie włóknistej).

  Gleba murszowata – typ gleb hydrogenicznych, należący do rzędu gleb pobagiennych, powstający wskutek zmurszenia płytkiego utworu organicznego, zalegającego na mineralnym podłożu, ponad poziomem wody gruntowej w warunkach tlenowych. Gleba typowa dla okresowo zalewanych siedlisk łąkowych. Składa się z resztek roślinnych i kwasów humusowych przyswajalnych przez rośliny i tworzących bazę gleby. Zawiera ponad 20% związków organicznych.Melioracja – zabiegi mające na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb, wykonywane za pomocą zabiegów melioracyjnych.

  Proces murszenia polega m.in. na humifikacji torfu przy stopniowej jego mineralizacji co jest przyczyną powstawania murszu, którego jakość powiązana jest z jakością torfu i warunków, w których zachodzą przemiany (najlepszy powstaje podczas umiarkowanego i powolnego osuszania torfowiska niskiego przy współudziale składników mineralnych np. pyłowych lub ilastych).

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

  Następnie duża część torfu przekształca się w próchnicę tworzącą połączenia organiczno-mineralne. Połączenia te mają korzystny wpływ na powstawanie gleb murszowych lub murszowatych.

  Gdy wystąpi zbyt gwałtowny proces odwodnienia i torf zostanie przesuszony to końcowym etapem murszenia będzie przewaga mineralizacji nad humifikacją oraz zwęglenie i rozdrobnienie substancji organicznej.

  Proces murszenia ma charakter nieodwracalny.

  Humifikacja – procesy przekształceń materii organicznej gleb (detrytusu) polegające na częściowym rozkładzie pierwotnych związków organicznych (np. szczątków roślinnych) i wtórnej syntezie. W wyniku humifikacji powstaje humus glebowy, nadający ciemne zabarwienie górnym poziomom genetycznym profilu glebowego. Związki humusowe są substancjami o złożonej strukturze. Z uwagi na swe cechy fizyczne i chemiczne, w tym dużą pojemność sorpcyjną, odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu właściwości gleb.Próchnica (humus) – bezpostaciowe, organiczne szczątki w różnym stadium mikrobiologicznego i fizykochemicznego procesu rozkładu, głównie roślinne, nagromadzone w glebach, albo na jej powierzchni (np. w lesie). Zależnie od rozpatrywanych właściwości, stosowane są różne określenia próchnicy:

  Przypisy

  1. Murszenie, Internetowa encyklopedia PWN [dostęp: 22 września 2008]

  Bibliografia[]

  1. Jan Wojnowski: Wielka Encyklopedia PWN. T. 18. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 209. ISBN 83-01-13828-9 (01).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.