• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mundur policyjny

  Przeczytaj także...
  Odzież ochronna – rodzaj odzieży chroniącej człowieka podczas pracy przed działaniem czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz zabezpieczającej przed ewentualnymi urazami ciała.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.
  Milicjant w mundurze sprzed 1989
  Policjanci w mundurach galowych.

  Mundur policyjny – uniform przeznaczony dla funkcjonariuszy policji.

  Mundur funkcjonuje jako:

 • nośnik kompetencji
 • odzież ochronna
 • W Polsce po II wojnie światowej wielokrotnie projektowany i zmieniany. Ze względów oszczędnościowych w ostatnich latach PRL a także w pierwszej połowie lat. 90. nierzadko dochodziło do przypadków noszenia jednolitych mundurów przez policję (dawna MO), Ochotniczą Straż Pożarną i Wojsko Polskie (dawne Ludowe Wojsko Polskie).

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Ludowe Wojsko Polskie (LWP) – potoczna nazwa polskich sił zbrojnych sformowanych w latach 1943–1944 w ZSRR oraz wywodzącego się z nich Wojska Polskiego w Polsce Ludowej w latach 1944–1952 i Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1952–1989.

  Kwestie prawne w Polsce[]

  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji określa policję jako formację umundurowaną i uzbrojoną (art. 1). Zgodnie z art. 60 tej ustawy policjant w czasie służby jest obowiązany do noszenia przepisowego munduru (przypadki, kiedy policjant w czasie służby nie musi nosić munduru określa Komendant Główny Policji).

  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.Milicja Obywatelska (MO) – mundurowa formacja państwowa o charakterze policyjnym służąca do utrzymania ładu i porządku, walki z przestępczością oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, działająca w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1990. Odpowiednik policji w innych krajach. Jej liczebność wynosiła ok. 80 000 funkcjonariuszy.

  Opis i kolorystykę polskiego munduru policyjnego, zasady i sposób noszenia umundurowania oraz wzory ubiorów zawiera rozporządzenie z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów. Określa ono, że umundurowanie policyjne dzieli się na ubiór: służbowy, wyjściowy, galowy i ćwiczebny.

  Ochotnicza straż pożarna (OSP) – umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

  Mundur policyjny w Polsce jest chroniony prawnie na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Według tej ustawy (art. 10): „Mundurem jest ubiór lub jego części służące oznaczeniu przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywania określonych funkcji albo służby”. W Polsce co do zasady zabronione jest noszenie munduru policyjnego przez osoby niebędące policjantami.

  Mundur policyjny w Polsce mogą nosić osoby, które nie są policjantami wyłącznie w dwóch przypadkach:

 • gdy biorą udział w występach orkiestr policyjnych lub chórów policyjnych − w czasie ich występów
 • osoby, które występują w filmach i innych przedsięwzięciach artystycznych – w czasie ich realizacji.
 • Przypisy

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179)
  2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. z 2009 r. Nr 90, poz. 738)
  3. Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130)
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1398)
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 215)  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.