• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mszyca

  Przeczytaj także...
  Czerwce (Coccoidea) – nadrodzina pluskwiaków, obejmująca ponad 7000 gatunków. Są to owady małe (od 1-5 mm), o silnym dymorfizmie płciowym. Czerwce są roślinożerne i często powodują szkody w uprawach.Miodownicowate (Lachnidae) – rodzina owadów z rzędu pluskwiaków równoskrzydłych. Owady te mają ciało pokryte krótkimi włoskami i krótkie syfony.
  Liczba gatunków owadów (Insecta) występujących w Polsce nie jest dokładnie poznana. Na podstawie dotychczasowych opublikowanych danych można ją szacować na około 28–34 tysięcy gatunków. Dokładna liczba nie jest znana, ze względu na brak wystarczających badań faunistycznych w wielu grupach owadów. W najnowszym, całościowym zestawieniu Andrzejewskiego i Weigle (Różnorodność biologiczna Polski) wymieniana jest liczba 26 579 zarejestrowanych gatunków. Jednakże w niektórych grupach szacuje się większą liczbę gatunków, przykładowo wśród Hymenoptera opisano z Polski 6 tys., a szacuje się, że występuje 9 tys. Każdego roku opisywane są kolejne, nowe dla fauny Polski gatunki owadów. Liczba gatunków owadów występujących w Polsce zmienia się z trzech powodów:

  Mszyce (Aphidoidea) – nadrodzina owadów w rzędzie pluskwiaków, obejmująca ponad 3,5 tys. gatunków, z czego w Polsce występuje kilkaset. Występują masowo, żerują na roślinach. W większości są szkodnikami upraw.

  Charakterystyka[]

  Mszyce z gatunku Aphis nerii żerujące na pąkach kwiatowych oleandra

  Są to małe owady o miękkim i delikatnym ciele i błoniastych skrzydłach, często zredukowanych. Odwłok baryłkowaty, z zaznaczoną wyraźnie segmentacją. Przechodzą przeobrażenie niezupełne.

  Odwłok (abdomen, urosoma) – trzecia, tylna część ciała stawonoga, połączona z tułowiem lub głowotułowiem. Odwłok pokryty jest oskórkiem, ale znacznie delikatniejszym niż okrywy głowy czy głowotułowia. Na odwłoku mogą występować odnóża kroczne; u form bardziej wyspecjalizowanych są one często przekształcone w kądziołki przędne (pająki) czy najrozmaitsze narządy kopulacyjne.Pestycydy (łac. pestis – zaraza, pomór, caedo – zabijam) – substancje syntetyczne lub naturalne, stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, używane głównie do ochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, ale również zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych, a także do niszczenia żywych organizmów, uznanych za szkodliwe, w budynkach inwentarskich, mieszkalnych, szpitalnych i magazynach.

  Mszyce są roślinożerne: wysysają sok z roślin, trawiąc go częściowo, a pozostałość wydalają w postaci tzw. spadzi za pomocą syfonów. Ilość pobieranego soku jest bardzo duża, sięgając ⅓ masy owada/godz. Często są przyczyną znacznych szkód w uprawach. Przeciw mszycom stosuje się opryskiwanie pestycydami. Naturalnymi wrogami mszyc są biedronkowate i złotookowate.

  Fitofag (gr. phytón – roślina, phageín – jeść), roślinożerca – organizm roślinożerny, odżywiający się roślinami lub częściami roślin (w tym przechowywanymi przez ludzi nasionami, owocami i suszem).Ochojnik świerkowiec, ochojnik (smrekun) zielony (Sacchiphantes viridis syn. Chermes viridis, Sacchiphantes abietis viridis) – mszyca z rodziny ochojnikowatych. W Polsce powszechny.

  Mszyce i mrówki[]

  Mrówka wśród mszyc

  Niektóre gatunki mszyc żyją w symbiozie z mrówkami. Spadź, zawierająca znaczne ilości cukrów, aminokwasów i innych związków, jest atrakcyjnym pokarmem dla niektórych gatunków mrówek, które z kolei zapewniają mszycom ochronę przed drapieżnikami i dbają o zapewnienie im wydajnych miejsc żerowania.

  Spadź, rosa miodowa – słodka ciecz występująca głównie latem zazwyczaj w postaci kropel na igłach i gałęziach świerka, modrzewia i jodły oraz na liściach niektórych drzew liściastych, m.in. dębu i lipy. Składa się głównie z soków roślinnych z uszkodzonych przez mszyce, czerwce lub miodówki (i inne owady ssące żywiące się sokami roślinnymi) komórek oraz z płynnych odchodów tych owadów.Pluskwiaki (Hemiptera) — nazwa zależnie od przyjętej systematyki rzędu lub nadrzędu owadów składającego się 50 000—80 000 gatunków.

  Systematyka[]

  Wcześniej mszyce zaliczane były do podrzędu Aphidina w rzędzie pluskwiaków równoskrzydłych (Homoptera). Na skutek rewizji systematyki pluskwiaków (obecnie Hemiptera) przyjmuje się, że nadrodzina mszyc (Aphidoidea) wraz z czerwcami, koliszkami i mączlikami tworzą podrząd piersiodziobych (Sternorrhyncha).

  Przeobrażenie niezupełne owadów, hemimetabolia, hemimetamorfoza – typ metamorfozy larwy owada w dorosłego osobnika, w trakcie której nie występuje stadium poczwarki.Mrówkowate (Formicidae) – rodzina owadów należąca do rzędu błonkówek, podrzędu trzonkówek. Bardzo rozpowszechnione, występują praktycznie pod każdą szerokością geograficzną, tworzą społeczności kastowe żyjące w gniazdach. Liczbę gatunków mrówek szacuje się na około 12 tysięcy. W Polsce występują 103 gatunki.

  W zależności od przyjętej klasyfikacji do mszyc zalicza się od dwóch do jedenastu rodzin. W Polsce wyróżnia się:

 • Aphididae – mszycowate
 • Pemphigidae – bawełnicowate
 • Adelgidae – ochojnikowate
 • Lachnidae – miodownicowate
 • Phylloxeridae – wińcowate
 • Wybrane gatunki[]

 • Mszyca bluszczowa (Aphis hederae)
 • Mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana (Myzus persicae)
 • Mszyca burakowa (Aphis fabae)
 • Mszyca bzowa (Aphis sambuci)
 • Mszyca czeremchowo-zbożowa (Rhopalosiphum padi)
 • Mszyca jabłoniowa (Aphis pomi)
 • Mszyca jabłoniowo-babkowa (Dysaphis plantaginea)
 • Mszyca ogórkowa (Aphis gossypi)
 • Mszyca różano-szczeciowa (Macrosiphum rosae)
 • Mszyca smugowa (Macrosiphum euphorbiae)
 • Mszyca szklarniowa plamista (Neomyzus circumflexum)
 • Mszyca wierzbowa (Aphis farinosa)
 • Mszyca zbożowa (Sitobion avenae)
 • Mszyca ziemniaczana (Aulacorthum solani)
 • Mszyca złocieniowa (Macrosiphoniella sanborni
 • Ochojnik świerkowiec, ochojnik (smrekun) zielony (Sacchiphantes viridis)
 • Przypisy

  1. Aphidoidea, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Piotr Ślipiński: Cukier za ochronę. W: Wiedza i Życie [on-line]. 2012. [dostęp 2014-07-09].

  Zobacz też[]

 • ekologiczne badania węchu mszyc
 • owady Polski
 • Węglowodany (cukry, cukrowce, sacharydy) – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O = 2:1. Są to związki zawierające jednocześnie liczne grupy hydroksylowe, karbonylowe oraz czasami mostki półacetalowe. Ogólnym wzorem sumarycznym węglowodanów jest CxH2yOy lub Cx(H2O)y (znane są jednak węglowodany niespełniające tego wzoru, np. deoksyryboza).Aminokwasy – organiczne związki chemiczne zawierające zasadową grupę aminową -NH2 oraz kwasową grupę karboksylową -COOH lub – w ujęciu ogólniejszym – dowolną grupę kwasową, np. sulfonową -SO3H. Aminokwasy są tzw. solami wewnętrznymi (amfolitami).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Symbioza – zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron (mutualizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm). Jednak często trudno ustalić dokładny bilans strat i zysków współżyjących organizmów. W klasycznej teorii symbiozy, zaproponowanej przez twórcę tego terminu Antona de Bary, zawiera się także pasożytnictwo. Jest to uzasadnione m.in. dlatego, że w niektórych układach charakter współżycia może zmieniać się w czasie i jeden z symbiontów może w pewnych okresach czerpać więcej korzyści, stając się pasożytem i doprowadzając do upośledzenia lub śmierci drugiego symbionta (organizmu żyjącego w symbiozie z innym).
  Złotookowate (Chrysopidae) – liczna w gatunki rodzina owadów z rzędu sieciarek (Neuroptera). Obejmuje ponad 1200 gatunków rozprzestrzenionych po całym świecie, z wyjątkiem Nowej Zelandii. Złotookowate dotarły nawet do wielu oddalonych od stałego lądu, izolowanych wysp. W Europie występuje ich około 60. Do fauny Polski zaliczono 27 gatunków. Występują w lasach i zadrzewieniach pochodzenia antropogenicznego.
  Pluskwiaki równoskrzydłe (Homoptera) – w tradycyjnej klasyfikacji zoologicznej rząd (dawniej podrząd) pluskwiaków (Hemiptera), liczący około 42 500 gatunków, które mają zwykle dwie pary błoniastych skrzydeł (częste są formy bezskrzydłe) i żywią się głównie wysysanym sokiem roślin. Posiadają odnóża typu krocznego, aparat gębowy kłująco-ssący, u niektórych uwsteczniony. Przechodzą przeobrażenie niezupełne z licznymi modyfikacjami. Badania morfologiczne i analiza DNA (Wheeler et al. 1993; Campbell et al. 1994, 1995; Sorensen et al. 1995; von Dohlen i Moran 1995) wykazały, że Homoptera jest taksonem parafiletycznym. Tymczasowo został zastąpiony podziałem na podrzędy:
  Biedronkowate (Coccinellidae) – rodzina obejmująca niewielkie chrząszcze o owalnym, wypukłym ciele. Przeszło 5,2 tysiąca gatunków na całym świecie, w Polsce ok. 80.
  Mszyca bzowa (Aphis sambuci) – mszyca z rodziny mszycowatych. Forma bezskrzydła jest ciemnoseledynowa z czarnymi odnóżami i syfonami. Forma uskrzydlona jest czarna.
  Owady, insekty (Insecta) – gromada stawonogów. Najliczniejsza grupa zwierząt. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Rozmiary ciała owadów wahają się od 0,25 mm do ponad 350 mm. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie, są wśród nich owady zarówno pożyteczne, jak i szkodniki, komensale i pasożyty. Nauka zajmująca się owadami to entomologia.
  Piersiodziobe (Sternorrhyncha) – podrząd pluskwiaków, obejmujący około 17 000 gatunków, z czego 2 250 w Europie, w tym 1 000 w Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.