• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Monitor Polski

  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Akty kierownictwa wewnętrznego – akty prawne normujące zachowania adresatów, usytuowanych wewnątrz układu organizacyjnego administracji publicznej - adresatów podporządkowanych służbowo i organizacyjnie.
  Internetowy System Aktów Prawnych – baza z informacjami o powszechnie obowiązującym w Polsce prawodawstwie, stanowiąca część najstarszego i jednego z najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, powszechnie dostępna na stronie Sejmu RP.

  Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski“ (w praktyce najczęściej używa się nazwy Monitor Polski, oficjalny skrót to M. P.) – dziennik urzędowy wydawany przez Prezesa Rady Ministrów, służący do urzędowego ogłaszania aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących wydawanych przez naczelne organy władzy państwowej.

  Do daty wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 sygn. SK 7/06, tj. do 5 maja 2009 r. oraz przepisów nowelizujących, z związku z wydanym wyrokiem TK, ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, urząd asesora sądowego funkcjonował także w sądownictwie powszechnym.Zgromadzenie Narodowe – organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów obradujących wspólnie. Zgromadzenie Narodowe wywodzi się z II Republiki Francuskiej i zostaje potem przejęte, jako instytucja, przez wiele krajów demokratycznych, w tym i Polskę.

  Opis[ | edytuj kod]

  Wydawany nieprzerwanie do dziś Monitor Polski powstał na mocy art. 21 dekretu o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 3 stycznia 1918 (Dziennik Praw 1918 nr 1 poz. 1), a jego pierwszy numer ukazał się 6 lutego 1918.

  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.Dziennik Ustaw (skrót: DzU, Dz.U. lub Dz. U.), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy polski dziennik urzędowy. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie Dziennika Ustaw jest wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów, który zajmuje się tym przy pomocy redakcji znajdującej się w Rządowym Centrum Legislacji.

  W odróżnieniu od aktów normatywnych publikowanych w Dzienniku Ustaw, akty prawne ogłaszane w Monitorze Polskim nie mogą być źródłem praw i obowiązków dla obywateli.

  W Monitorze Polskim publikowane są m.in.:

  1. zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy,
  2. uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy,
  3. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone,
  4. regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego,
  5. decyzje Sejmu i Senatu dotyczące powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
  6. akty urzędowe Prezydenta dotyczące:
  a) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu, b) zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, c) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów, d) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków, e) dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów, f) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności, g) powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe, h) powoływania sędziów, i) nadawania tytułu naukowego profesora, j) mianowania na stopień generała i równorzędny, k) nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, l) powoływania asesorów sądowych.

  Obok Monitora Polskiego wydawany był także do końca 2012 roku Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B. Służył on przede wszystkim do publikacji sprawozdań finansowych.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Rada Regencyjna Królestwa Polskiego – organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego aktu 5 listopada, zastępujący króla lub regenta. Rada Regencyjna została powołana reskryptami niemieckich i austro-węgierskich władz okupacyjnych, na podstawie nadanego przez te władze patentu w sprawie władzy państwowej w Królestwie Polskim z 12 września 1917 roku. Objęła urząd 27 października tegoż roku.

  Dostępność[ | edytuj kod]

  Dostęp do Monitora Polskiego można uzyskać:

 • w wersji papierowej – w urzędach terenowych organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego, które mają obowiązek udostępniać zbiory Monitora Polskiego nieodpłatnie do powszechnego wglądu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i w godzinach pracy urzędu,
 • w wersji elektronicznej – na stronach Rządowego Centrum Legislacji oraz Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (numery od 1930)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski B
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna, urzędowa strona z elektroniczną wersją Monitora Polskiego
 • Elektroniczna wersja Monitora Polskiego w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP)
 • Cyfrowa baza przedwojennych numerów „Monitora Polskiego“
 • Monitor Polski na Uchodźstwie
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” (w praktyce najczęściej używa się jedynie nazwy Monitor Polski B, oficjalny skrót to M.P. B) – dawny dziennik urzędowy RP, w którym ogłaszało się: sprawozdania finansowe wskazane w przepisach o rachunkowości; ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, inne aktyw prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia organów, instytucji i osób.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rządowe Centrum Legislacji – państwowa jednostka organizacyjna podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej oraz obsługę prawną Rady Ministrów. Wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów służy Prezesowi Rady Ministrów pomocą w wydawaniu Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego. Organizuje również tzw. aplikację legislacyjną.
  Dziennik urzędowy – specjalny rodzaj publikacji wydawanej przez odpowiedni organ władzy państwowej lub samorządowej, służący do urzędowego ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych, które w myśl ustawy, muszą być ogłaszane w taki sposób. Jest to oficjalne źródło poznania prawa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.