Monitor Polski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski“ (w praktyce najczęściej używa się nazwy Monitor Polski, oficjalny skrót to M. P.) – dziennik urzędowy wydawany przez Prezesa Rady Ministrów, służący do urzędowego ogłaszania aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących wydawanych przez naczelne organy władzy państwowej.

Internetowy System Aktów Prawnych – baza z informacjami o powszechnie obowiązującym w Polsce prawodawstwie, stanowiąca część najstarszego i jednego z najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, powszechnie dostępna na stronie Sejmu RP.Do daty wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 sygn. SK 7/06, tj. do 5 maja 2009 r. oraz przepisów nowelizujących, z związku z wydanym wyrokiem TK, ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, urząd asesora sądowego funkcjonował także w sądownictwie powszechnym.

Opis[ | edytuj kod]

Wydawany nieprzerwanie do dziś Monitor Polski powstał na mocy art. 21 dekretu o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 3 stycznia 1918 (Dziennik Praw 1918 nr 1 poz. 1), a jego pierwszy numer ukazał się 6 lutego 1918.

Zgromadzenie Narodowe – organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów obradujących wspólnie. Zgromadzenie Narodowe wywodzi się z II Republiki Francuskiej i zostaje potem przejęte, jako instytucja, przez wiele krajów demokratycznych, w tym i Polskę.Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.

W odróżnieniu od aktów normatywnych publikowanych w Dzienniku Ustaw, akty prawne ogłaszane w Monitorze Polskim nie mogą być źródłem praw i obowiązków dla obywateli.

W Monitorze Polskim publikowane są m.in.:

  1. zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy,
  2. uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy,
  3. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone,
  4. regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego,
  5. decyzje Sejmu i Senatu dotyczące powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
  6. akty urzędowe Prezydenta dotyczące:
a) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu, b) zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, c) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów, d) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków, e) dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów, f) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności, g) powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe, h) powoływania sędziów, i) nadawania tytułu naukowego profesora, j) mianowania na stopień generała i równorzędny, k) nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, l) powoływania asesorów sądowych.

Obok Monitora Polskiego wydawany był także do końca 2012 roku Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B. Służył on przede wszystkim do publikacji sprawozdań finansowych.

Dziennik Ustaw (skrót: DzU, Dz.U. lub Dz. U.), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy polski dziennik urzędowy. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie Dziennika Ustaw jest wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów, który zajmuje się tym przy pomocy redakcji znajdującej się w Rządowym Centrum Legislacji.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Rada Regencyjna Królestwa Polskiego – organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego aktu 5 listopada, zastępujący króla lub regenta. Rada Regencyjna została powołana reskryptami niemieckich i austro-węgierskich władz okupacyjnych, na podstawie nadanego przez te władze patentu w sprawie władzy państwowej w Królestwie Polskim z 12 września 1917 roku. Objęła urząd 27 października tegoż roku.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” (w praktyce najczęściej używa się jedynie nazwy Monitor Polski B, oficjalny skrót to M.P. B) – dawny dziennik urzędowy RP, w którym ogłaszało się: sprawozdania finansowe wskazane w przepisach o rachunkowości; ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, inne aktyw prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia organów, instytucji i osób.
Rządowe Centrum Legislacji – państwowa jednostka organizacyjna podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej oraz obsługę prawną Rady Ministrów. Wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów służy Prezesowi Rady Ministrów pomocą w wydawaniu Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego. Organizuje również tzw. aplikację legislacyjną.
Dziennik urzędowy – specjalny rodzaj publikacji wydawanej przez odpowiedni organ władzy państwowej lub samorządowej, służący do urzędowego ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych, które w myśl ustawy, muszą być ogłaszane w taki sposób. Jest to oficjalne źródło poznania prawa.

Reklama