• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Molenna

  Przeczytaj także...
  Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.Lektor – chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele Katolickim odczytuje lekcje z Pisma Świętego (nie zaś Ewangelię); może w braku diakona czy też kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść Księgę Ewangelii (Ewangeliarz).
  Wojnowo (dawniej Ekiertowo, niem. Eckertsdorf) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Ruciane-Nida. Od 1 stycznia 1973 r. miejscowość należała do powiatu piskiego (wcześniej, przez ponad 150 lat w powiecie mrągowskim). W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego.
  Molenna w Wodziłkach
  Molenna w Gabowych Grądach
  Kościół św. Anny w Gibach
  Dawny klasztor staroobrzędowców w Wojnowie

  Molenna – dom modlitwy bezpopowców.

  Opis[ | edytuj kod]

  Molenna przypomina wyglądem budynek cerkwi prawosławnej. Nie jest jednak miejscem sprawowania eucharystii. Nabożeństwa w niej odprawiane nie mają charakteru liturgicznego, gdyż bezpopowcy nie mają konsekrowanych osób duchownych.

  Molenna w Wojnowie – molenna staroobrzędowców należąca do parafii Staroprawosławnej Pomorskiej Cerkwi RP w Wojnowie.Wodziłki – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Jeleniewo, w dolinie Szeszupy, na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

  Molenna zbudowana jest zawsze na osi wschód-zachód. Wchodzi się do niej przez przedsionek, który zazwyczaj znajduje się pod ośmioboczną dzwonnicą zwieńczoną ośmiokończastym krzyżem. We wnętrzu obiektu w nawie głównej, na ścianie wschodniej znajduje się ikonostas. W odróżnieniu jednak od cerkwi nie ma za nim prezbiterium i ołtarza, a umieszczone na nim ikony nie są wbudowane i przymocowane do bramy lecz stoją na specjalnych półkach.

  Ikona (gr. εικων, eikón oznaczające obraz) – obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego. Pierwowzorem ikon, były prawdopodobnie, ponieważ nie ma pewności wśród historyków sztuki portrety grobowe z Fajum bądź wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe.Staroobrzędowcy, starowierzy, starowiercy (ros. старообрядчество) – wyznanie powstałe wskutek rozłamu (cs. raskoł) w Rosyjskim Kościele Prawosławnym. Staroobrzędowcy nie uznali reformy liturgicznej patriarchy Nikona z lat 1652–1656, upodabniającej obrzędy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do greckich. W ich ocenie wszelkie zmiany typowo ruskich tradycji liturgicznych były herezją i wyrzeczeniem się jedynej prawdziwej wiary. Przywódcami staroobrzędowców byli protopop Awwakum Pietrow, diakon Fiodor i mnisi Monasteru Sołowieckiego.

  W molennie przed ikonostasem wyróżnione jest miejsce dla nastawnika i pomagających mu lektorów zwane kliros lub swiataja swiatych. Jest to podwyższenie z krzyżem, ikonami i kilkoma pulpitami oddzielone przegrodą od miejsca dla wiernych, z którego odczytywane są teksty religijne i z którego prowadzone jest nabożeństwo.

  Nastawnik (Starik) - we wspólnotach bezpopowców osoba, która prowadzi nabożeństwa i przewodniczy życiu religijnemu gminy wyznaniowej.Ikonostas (gr. eikón oznaczające obraz oraz stásis czyli pozycja, umiejscowienie) – ozdobna, pokryta ikonami ściana we wnętrzu cerkwi, która znajduje się między miejscem ołtarzowym (swiatłyszcze, sanktuarium, prezbiterium) a nawą (naos), przeznaczoną dla wiernych.

  Molenny w Polsce[ | edytuj kod]

 • Gabowe Grądy
 • Molenna w Gabowych Grądach pochodzi z 1948 roku. Została wzniesiona w miejscu wcześniejszej zniszczonej podczas II wojny światowej. Jest drewniana, oszalowana, wzniesiona na rzucie prostokąta z dobudowaną od strony zachodniej na planie kwadratu trójkondygnacyjną dzwonnicą o konstrukcji szkieletowej.

  Prezbiterium, arch. chór kapłański – przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów). Zwykle jest wydzielone od reszty świątyni podwyższeniem, balustradą lub łukiem tęczowym i wyodrębniające się wizualnie z bryły kościoła. Nazwa pochodzi od słowa prezbiter - ksiądz.Monaster Zbawiciela i Trójcy Świętej w Wojnowie – męski klasztor staroobrzędowców-fiedosiejewców w Wojnowie (ówcześnie Eckertsdorf), funkcjonujący w latach 1848–1884. Reaktywowany w 1894 jako wspólnota żeńska, istniał do śmierci ostatniej mniszki w 2006. Od tego momentu jest udostępniony dla turystów do zwiedzania.
 • Suwałki
 • Molenna w Suwałkach pochodzi z lat 1909-1912. Jest największym staroobrzędowym domem modlitwy w Polsce. Zbudowana z drewna, dwuwieżowa. Przy suwalskiej molennie znajduje się siedziba władz zwierzchnich Staroprawosławnej Cerkwi Pomorskiej Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Wodziłki
 • Molenna w Wodziłkach pochodzi z 1921 roku. Jest drewniana, wzniesiona na rzucie prostokąta z dobudowaną w 1928 roku od strony zachodniej ośmioboczną dzwonnicą zwieńczoną spadzistym dachem, kulą i ośmiokańczastym krzyżem.

  Cerkiew (z gr. kyriaké – należąca do Pana, w uzupełnieniu do eklezja – zgromadzenie, później świątynia, kościół) – budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw w cerkwi prawosławnej lub unickiej (greckokatolickiej). Jest przestrzenią sakralną dla celebracji Boskiej Liturgii. Prawosławni oraz grekokatolicy wierzą, iż jest ona miejscem szczególnego przebywania samego Boga.Dzwonnica – budynek lub wydzielone pomieszczenie, w którym zawieszono dzwony, mający charakter sakralny lub świecki (np. beffroi przy ratuszu). Najczęściej w postaci wieży.
 • Wojnowo
 • Molenna w Wojnowie jest jedyną tego typu budowlą ceglaną w Polsce. Została zbudowana w latach 1923-1927 na wzór kościołów ewangelickich w modnym na Mazurach stylu neogotyckim.

  Dawne molenny w Polsce[ | edytuj kod]

 • Kościół św. Anny w Gibach
 • Pierwotnie molenna bezpopowców wzniesiona w 1912 roku w miejscowości Pogorzelec. W latach 1913-1941 roku służyła jako dom modlitwy staroobrzędowców. Od 1982 roku po przeniesieniu na obecne miejsce i dostosowaniu do funkcji sakralnych pełni funkcję rzymskokatolickiego kościoła parafialnego.

  Staroprawosławna Cerkiew Pomorska Rzeczypospolitej Polskiej (poprzednia nazwa: Wschodni Kościół Staroobrzędowy) – niekanoniczny Kościół prawosławny zrzeszający gminy wyznaniowe bezpopowców na terenie Polski.Zachód (symbol W, od ang. west) – jedna z czterech głównych stron świata. Odnosi się do punktu horyzontu, w którym Słońce zachodzi w dniu równonocy.
 • Klasztor staroobrzędowców w Wojnowie
 • Pierwotnie założony w 1847 roku klasztor stanowił własność mnichów bezpopowców. W 1885 roku budynek stał się ponownie własnością bezpopowców. Urządzono w nim monaster żeński, molennę i do 2006 roku mieszkały w nim mniszki tego wyznania. Od 1968 roku właścicielem zabudowań klasztornych jest rodzina Ludwikowskich, która po śmierci ostatniej mniszki urządziła w zabudowaniach poklasztornych muzeum i gospodarstwo agroturystyczne.

  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.Nabożeństwo – forma modlitewnego zgromadzenia wiernych danego wyznania. Sens teologiczny nabożeństwa w protestantyzmie i katolicyzmie jest odmienny.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Staroobrzędowcy
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Philipponia
 • Klasztor Wojnowo • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Molenna w Gabowych Grądach – molenna staroobrzędowców we wsi Gabowe Grądy w powiecie augustowskim. Świątynia miejscowej parafii Staroprawosławnej Pomorskiej Cerkwi RP.
  Monaster albo monastyr (ze staroruskiego od gr. μοναστήριον monasterion) – tradycyjna nazwa klasztoru w Kościołach wschodnich.
  Mazury (dawn. Mazowsze Pruskie, Mazury Pruskie, niem. Masuren) – region geograficzno-kulturowy w północno-wschodniej Polsce. Obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego.
  Boska Liturgia – nazwa celebracji eucharystycznej stosowana w Kościołach wschodnich, głównie w Cerkwi Prawosławnej i w Kościele Greckokatolickim. Sens i struktura Boskiej Liturgii odpowiada zachodniej Mszy Świętej.
  Molenna w Wodziłkach – molenna staroobrzędowców należąca do parafii Staroprawosławnej Pomorskiej Cerkwi RP w Wodziłkach, w gminie Jeleniewo, powiecie suwalskim, województwa podlaskiego.
  Suwałki (ros. Сувалки, niem. Suwalken, hebr. סובאלק, lit. Suvalkai, biał. Сувалкі) – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim, położone nad rzeką Czarna Hańcza. Siedziba władz powiatu suwalskiego.
  Kościół św. Anny w Gibach – pierwotnie molenna bezpopowców wzniesiona w 1912 w miejscowości Pogorzelec. Wieżę dobudowano w 1930. W latach 1913-1941 obiekt służył jako dom modlitwy staroobrzędowców. W czasie II wojny światowej uszkodzony; po wojnie odbudowany. Od 1982 po przeniesieniu na obecne miejsce i dostosowaniu do funkcji sakralnych pełni funkcję rzymskokatolickiego kościoła parafialnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.