• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Modyfikator - programowanie  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Perl – interpretowany język programowania autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.Typ – w językach programowania opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik funkcji lub wartość.
  Przeznaczenie modyfikatorów[ | edytuj kod]

  Jak wyżej wstępnie zaznaczono, modyfikator służy do zmiany standardowego sposobu działania określonej jednostki programu. Oznacza to, iż zazwyczaj modyfikatory definiowane są w składniach języków w sposób asymetryczny. Standard języka bądź implementacji, określa działanie jednostki bez wyspecyfikowanego modyfikatora (bez jawnej specyfikacji jakiejkolwiek frazy przeznaczonej do literalnego zapisu modyfikatora). Natomiast inne, odmienne działanie danej jednostki, musi zostać jawnie zapisane przy użyciu modyfikatora. Oznacza to brak możliwości jawnego, literalnego zapisu, że dana jednostka ma być wykonana w sposób standardowy przy braku modyfikatora (sam brak zapisu modyfikatora o tym decyduje). Rzadziej spotkać można symetryczny układ modyfikatorów umożliwiający (lub wymuszający) jawną specyfikacje także standardowego sposobu działania.

  Przerwanie (ang. interrupt) lub żądanie przerwania (IRQInterrupt ReQuest) – sygnał powodujący zmianę przepływu sterowania, niezależnie od aktualnie wykonywanego programu. Pojawienie się przerwania powoduje wstrzymanie aktualnie wykonywanego programu i wykonanie przez procesor kodu procedury obsługi przerwania (ang. interrupt handler).Język wysokiego poziomu (autokod) – typ języka programowania, którego składnia i słowa kluczowe mają maksymalnie ułatwić rozumienie kodu programu dla człowieka, tym samym zwiększając poziom abstrakcji i dystansując się od sprzętowych niuansów. Kod napisany w języku wysokiego poziomu nie jest bezpośrednio „zrozumiały” dla komputera – większość kodu stanowią tak naprawdę normalne słowa, np. w języku angielskim. Aby umożliwić wykonanie programu napisanego w tym języku należy dokonać procesu kompilacji.

  Modyfikatory w językach[ | edytuj kod]

  Język C[ | edytuj kod]

  Definicje różnych standardów bądź implementacji języka C, zawierają zestaw modyfikatorów odnoszących się do deklaracji.

  Modyfikatory zgodne ze standardem ANSI to:

 • modyfikatory typów:
 • modyfikator znaku: signed, unsigned (symetryczna struktura modyfikatorów, domyślnie signed)
 • modyfikator stałej: const (asymetryczna struktura modyfikatora)
 • modyfikator zmiennej ulotnej: volatile
 • Implementacja Turbo C definiuje dodatkowe modyfikatory:

 • sposobu kompilacji:
 • sposób kompilacji zgodny z językiem Pascal: pascal
 • sposób kompilacji zgodny z językiem C (domyślnie): cdecl
 • modyfikator funkcji obsługi przerwań: interrupt
 • modyfikator wskazań: near, far, huge
 • Język Jean[ | edytuj kod]

  Język Jean definiuje w swojej składni modyfikatory instrukcji. Umieszcza się je po instrukcji, której działanie ma zostać zmodyfikowane. Należy zauważyć, że modyfikatory języka Jean obejmują konstrukcje, które w większości języków programowania wysokiego poziomu są odrębnymi konstrukcjami – instrukcjami, w tym instrukcjami strukturalnymi i instrukcjami sterującymi. Większość modyfikatorów może być stosowana dla wielu instrukcji tego języka.

  Stała - identyfikator, któremu przypisana wartość (liczbowa, tekstowa, itp.) nie może być zwykle zmieniana podczas wykonywania programu (chyba, że stosuje on samomodyfikujący się kod). Choć wartość ta jest określana tylko raz, można się do niej odwoływać w programie wielokrotnie (w zależności od jej widoczności). Stosowanie stałej zamiast wielokrotnie tych samych wartości, wyrażeń stałych, literałów itp., nie tylko ułatwia konserwację kodu, ale i dostarcza dla niej nazwę opisową, zwiększając czytelność kodu.Jan Bielecki (zm. 25 grudnia 2001) – polski informatyk, wykładowca, jedyny z Europy Środkowo-Wschodniej członek komitetu standaryzacyjnego ANSI C.

  Modyfikatory języka Jean:

 • modyfikator warunku: IF warunek
 • modyfikator iteracji: FOR zmienna=zakres
 • modyfikator powtórzeń: ,ilość TIMES
 • modyfikator wartości: AS wartość
 • modyfikator formatu: IN FORM wartość
 • Make (Borland)[ | edytuj kod]

  W programie Make firmy Borland zawartym w pakietach serii Turbo, stosuje się makropolecenia, których działanie może zostać zmodyfikowane za pomocą modyfikatorów. Postać takiego makropolecenia:

  Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z programowaniem proceduralnym. Podprogram to wydzielona część programu wykonująca jakieś operacje. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.JEAN to konwersacyjny język programowania dostępny w takich systemach komputerowych jak ICL 1900 czy zgodna z nim Odra 1300. Stworzony został w 1968 r. przez ICL i był wzorowany na języku JOSS.
   $(makropolecenie modyfikatory)
  

  Modyfikatory mają oznaczenia literowe: D, F, B lub R.

  Perl[ | edytuj kod]

  W języku Perl oprócz instrukcji sterujących, analogicznych do spotykanych w większości języków programowania wysokiego poziomu, występują modyfikatory odnoszące się do instrukcji, za którą są umieszczone. Ich działanie jest więc podobne jak modyfikatorów w języku Jean. Dostępne są następujące modyfikatory instrukcji:

  Zakres (programowanie), także przedział, wycinek, to zdefiniowanie w kodzie źródłowym pewnego przedziału wartości wyodrębnionego z wartości określonego typu bazowego.Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów - BUM- to seria wydawnicza książek z zakresu informatki, wydawana przez wydawnictwo NAKOM.
 • instrukcja if wyrażenie
 • instrukcja unless wyrażenie
 • instrukcja while wyrażenie
 • instrukcja until wyrażenie
 • instrukcja foreach lista.
 • Działanie powyższych modyfikatorów jest analogiczne jak odpowiednich instrukcji sterujących. Przykładowo modyfikator 'if powoduje, że instrukcja zostanie wykonana tylko wtedy, gdy wyrażenie zwróci prawdę. Dzięki modyfikatorom istnieje możliwość implementacji w kodzie źródłowym, nie występującej w składni Perla, pętli typu repeat ... until warunek, znanej z Pascala, czy do ... while(warunek) znanej z języka C, poprzez zapis z użyciem odpowiedniego modyfikatora, np. do { ... } until (wyrażenie).

  Instrukcja sterująca – instrukcja zdefiniowana w składni określonego języka programowania, umożliwiająca wyznaczenie i zmianę kolejności wykonania instrukcji zawartych w kodzie źródłowym.Zmienna sterująca pętlą (nazywana także zmienną kontrolną) to zmienna stosowana w określonym języku programowania, tworzona i używana do sterowania wykonaniem instrukcji iteracyjnej.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Instrukcja strukturalna, to instrukcja zdefiniowana w składni określonego języka programowania, zbudowana ze składowych instrukcji prostych i strukturalnych, sterująca przebiegiem realizacji algorytmu. Instrukcja taka budowana jest w kodzie źródłowym w oparciu o nawiasy syntaktyczne.
  Litera – znak graficzny charakterystyczny dla pism fonetycznych. Może wyrażać pojedynczą głoskę, sylabę lub wchodzić w skład innych połączeń - np. dwuznaków. W języku francuskim zestaw nawet pięciu liter może oznaczać jedną głoskę.
  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.
  Borland (w latach 1998-2001 pod nazwą Inprise) – amerykańskie przedsiębiorstwo dostarczające oprogramowanie i rozwiązania programistyczne do tworzenia aplikacji. Najbardziej znane z produktów Borland to kompilatory i zintegrowane środowiska programistyczne: Turbo Pascal, Delphi, C++ Builder, JBuilder; Kylix oraz C#Builder. W roku 2005 Borland zatrudniał ponad 1300 pracowników na całym świecie. W 2006 roku firma ogłosiła, że postanowiła się skupić na rynku zarządzania życiem produktu oraz projektowaniem oprogramowania i zarządzania projektami, w związku z tym oddział firmy odpowiedzialny za tworzenie i rozwijanie kompilatorów i środowisk oprogramowania został wydzielony jako zależna spółka - CodeGear, która później została sprzedana Embarcadero Technologies. Obecnie firma udostępnia głównie oprogramowanie oraz usługi związane z zarządzaniem cyklem życia aplikacji.
  Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.
  Fraza – składniowa jednostka podrzędna stanowiąca część definicji większej jednostki złożonej, występującej w składni określonego języka programowania. Rolą fraz jest modyfikowanie i definiowanie szczegółów działania określonej jednostki nadrzędnej, w szczególności instrukcji lub deklaracji.
  Pascal – dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania, oparty na języku Algol. Został opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku. Nazwa języka pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka, matematyka i filozofa Blaise Pascala.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.