• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Modbus

  Przeczytaj także...
  Port szeregowy (ang. Serial Port) – port komputerowy, przez który dane są przekazywane w formie jednego ciągu bitów. Port ten jest zwykle zaopatrzony w specjalny układ o nazwie UART, który tłumaczy ciągi bitów na bajty i na odwrót.S-Bus (ang.) Saia-Bus, jest protokołem, który został opracowany przez firmę Saia-Burgess, na potrzeby komunikacji pomiędzy urządzeniami produkowanymi przez Saia-Burgess, a innymi urządzeniami lub systemami. Dzięki wykorzystaniu serwera OPC dla protokołu S-Bus, możliwe jest odczytywanie danych ze sterowników PLC Saia-Burgess z serii od PCS1 i PCD1 do PCD6 oraz innych urządzeń zgodnych z protokołem S-Bus i udostępnianie ich w standardzie OPC. Protokół S-Bus jest dostępny dla dwóch mediów transmisyjnych:
  Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.

  Modbusprotokół komunikacyjny stworzony przez firmę Modicon. Służy do komunikacji z programowalnymi kontrolerami tej firmy, a także innych producentów. Umożliwia zarządzanie siecią takich urządzeń jak np. system sterowania temperatury i wilgotności. Powstały wersje dla portu szeregowego i dla sieci IP. W sieciach IP używany jest protokół TCP na porcie 502. Modbus jest protokołem typu Client-Server.

  Profibus – standard sieci przemysłowej czasu rzeczywistego. W sieci może być do 127 sterowników. Rozległość sieci zależy od zastosowanego medium transmisji. Profibus może pracować z następującymi prędkościami transmisji:Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.
  Modbus - struktura systemu

  Modbus został stworzony w 1979r. przez firmę Modicon. Firma ta została przejęta przez Schneider Electric. Modbus jest obecnie standardem otwartym, co przyczyniło się do dużego rozpowszechnienia standardu. Początkowo działał poprzez port szeregowy RS-232 lecz wraz z rozwojem protokołu możliwe było wykorzystanie RS-485, co pozwalało na zwiększenie tempa transmisji.

  Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.Standard RS-232 opisuje sposób połączenia urządzeń DTE (ang. Data Terminal Equipment) tj. urządzeń końcowych danych (np. komputer) oraz urządzeń DCE (ang. Data Communication Equipment), czyli urządzeń komunikacji danych (np. modem). Standard określa nazwy styków złącza oraz przypisane im sygnały a także specyfikację elektryczną obwodów wewnętrznych. Standard ten definiuje normy wtyczek i kabli portów szeregowych typu COM. Standard RS-232 (ang. Recommended Standard) opracowano w 1962 roku na zlecenie amerykańskiego stowarzyszenia producentów urządzeń elektronicznych (Electronic Industries Alliance) w celu ujednolicenia parametrów sygnałów i konstrukcji urządzeń zdolnych do wymiany danych cyfrowych za pomocą sieci telefonicznej.

  Modbus ASCII[ | edytuj kod]

  Ramka komunikacji w trybie ASCII

 • bajty są wysyłane szesnastkowo (po dwa znaki ASCII)
 • odstępy pomiędzy kolejnymi znakami ramki < 1s
 • Modbus RTU[ | edytuj kod]

  Ramka komunikacji w trybie RTU


  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".M-Bus (ang.) Meter-Bus – szyna danych opracowana do przesyłania wskazań z mierników np. gazomierzy, liczników energii elektrycznej, przyrządów pomiarowych automatyki w przemyśle.
 • bajty są wysyłane binarnie jako znaki ośmiobitowe
 • każda ramka jest poprzedzona odstępem (cisza na linii)> 3,5T (gdzie T oznacza czas transmisji jednego znaku)
 • odstępy pomiędzy kolejnymi znakami ramki < 1,5T
 • Znaczenie bajtów[ | edytuj kod]

  adres

  0 – adres rozgłoszeniowy

  1 – 247 – adres jednostki server

  Schneider Electric SE – międzynarodowe przedsiębiorstwo działające w branży energetycznej, mające swoją siedzibę w Rueil-Malmaison, w regionie Île-de-France we Francji. Sterowanie polega na takim oddziaływaniu na dany obiekt aby osiągnąć określony cel. Samo sterowanie nie wiąże się zwykle bezpośrednio z wydatkiem energii, związane jest natomiast z pewną informacją w postaci sygnału. Natomiast efekt sterowania może wiązać się ze zmianami energii albo przemianami materii – szerzej to ujmując ze zmianami stanu (właściwości) obiektu. Obiekt, na który oddziałuje się podczas sterowania, nazywany jest obiektem sterowania.

  kod funkcji

  1 $01 odczyt wyjść bitowych

  2 $02 odczyt wejść bitowych

  3 $03 odczyt n rejestrów

  4 $04 odczyt n rejestrów wejściowych

  5 $05 zapis 1 bitu

  6 $06 zapis 1 rejestru

  7 $07 odczyt statusu

  8 $08 test diagnostyczny

  15 $0F zapis n bitów

  16 $10 zapis n rejestrów

  17 $11 identyfikacja urządzenia server

  Foundation Fieldbus – jeden z protokołów cyfrowych stosowanych w przemyśle do komunikacji urządzeń pomiarowych (przetworników, przepływomierzy), czy też zaworów regulacyjnych, z systemami rozproszonymi.

  128 – 255 $80–$FF zarezerwowane na odpowiedzi błędne

  rejestry i zmienne

  Urządzenie jest widziane jako 16-bitowe rejestry Wn.

  Typy zmiennych umieszczanych w rejestrach:

  bitowe – bity rejestrów W0 W4095

  2-bajtowe – całe rejestry Wn

  4-bajtowe – sąsiednie rejestry Wn ; Wn+1

  zalecenie

  W celu ułatwienia przesyłania danych przy pomocy ramek z funkcja, ”odczyt/zapis n rejestrów” rejestry powinny zajmować spójny obszar adresowany od 0 do REJmax.

  Diagnoza błędów[ | edytuj kod]

  Wykrywanie błędów transmisji następuje dzięki kontroli parzystości poprzecznej (bit parzystości znaku) i wzdłużnej (LRC, CRC).

  Wykrywanie i diagnozowanie błędów komunikacji następuje przez:

 • odesłanie przez server ramki z kodem błędu:
 • 01 – niedozwolona funkcja 02 – niedozwolony numer rejestru 03 – niedozwolona wartość danej 04 – uszkodzenie w przyłączonym urządzeniu 05 – potwierdzenie pozytywne 06 – brak gotowości, komunikat usunięty 07 – potwierdzenie negatywne 08 – błąd parzystości pamięci
 • przekroczenie czasu oczekiwania na odpowiedź (timeout w jednostce client) – server nie odsyła odpowiedzi przy błędach w ramce żądania
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • DeviceNet
 • Profibus
 • Foundation Fieldbus
 • M-BUS
 • S-Bus
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Opis protokołu (ang.)
 • Organizacja Modbus-IDA (ang.)
 • Jak Modbus działa (ang.)
 • Test oprogramowania Simply Modbus (ang.)
 • Serwer OPC dla Modbus (link nieaktywny)
 • Symulator jednostki master dla protokołów ModbusTCP oraz ModbusRTU (ang.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.