• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Zdrowia - Polska  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” (ICZMP, CZMP, Instytut CZMP ) – jeden z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce i wiodący ośrodek referencyjny (trzeciego stopnia) w zakresie położnictwa i neonatologii, ginekologii oraz pediatrii.

  Ministerstwo Zdrowia (MZ) – polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia publicznego; od 2018 ministrem zdrowia jest Łukasz Szumowski.

  Siedzibą ministerstwa od 1947 jest pałac Paca.

  Kierownictwo[ | edytuj kod]

 • Łukasz Szumowskiminister zdrowia od 9 stycznia 2018
 • Józefa Szczurek-Żelazko (PiS) – sekretarz stanu i pełnomocnik Rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym od 1 lutego 2017
 • Waldemar Kraska (PiS) – sekretarz stanu i pełnomocnik Rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego od 1 sierpnia 2019
 • Janusz Cieszyński – podsekretarz stanu od 17 stycznia 2018
 • Sławomir Gadomski – podsekretarz stanu od 5 czerwca 2018
 • Maciej Miłkowski – podsekretarz stanu od 18 czerwca 2018
 • Anna Goławska – dyrektor generalny
 • Struktura organizacyjna[ | edytuj kod]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Urzędnicy Ministerstwa Zdrowia II Rzeczypospolitej.
   Z tym tematem związana jest kategoria: Urzędnicy Ministerstwa Zdrowia III Rzeczypospolitej.

  W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące jednostki organizacyjne:

  Instytut Leków (obecnie Narodowy Instytut Leków) – polski instytut naukowo-badawczy powołany w roku 1952 uchwałą Rady Ministrów jako organ podlegający Ministrowi Zdrowia. Uchwała ta zawierała również statut instytutu, zgodnie z którym podstawowym zadaniem Instytutu Leków było prowadzenie prac naukowych i kontrolno-badawczych z zakresu oceny jakości leków, bezpieczeństwa ich stosowania i skuteczności leczniczej, dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności oraz rozwoju nauki, a także badań związanych z wprowadzeniem do lecznictwa nowych leków na terenie Polski. Maciej Miłkowski (ur. 1972) – polski menedżer branży medycznej i urzędnik państwowy, w latach 2016–2018 zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, od 2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
 • Departament Analiz i Strategii
 • Departament Budżetu i Finansów
 • Departament Dialogu Społecznego
 • Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki
 • Departament Nadzoru i Kontroli
 • Departament Oceny Inwestycji
 • Departament Pielęgniarek i Położnych
 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji
 • Departament Prawny
 • Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności
 • Departament Systemu Zdrowia
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
 • Biuro Administracyjne
 • Biuro Komunikacji
 • Biuro Ministra
 • Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane:

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) w Warszawie – instytut badawczy podległy Ministerstwu Zdrowia specjalizująca się w hematologii i transfuzjologii, istniejąca od 1951 roku i do 1992 nosząca nazwę Instytut Hematologii. Obecnie instytut posiada dwie siedziby: główną na Ursynowie przy ul. Indiry Gandhi 14 (otwarta w 2006) oraz starą na Mokotowie przy ul. Chocimskiej 5.Bolesław Drobner (ur. 28 czerwca 1883 w Krakowie, zm. 31 marca 1968 w Krakowie) – polski działacz socjalistyczny, chemik, pierwszy powojenny prezydent Wrocławia.
 • Główny Inspektor Farmaceutyczny
 • Główny Inspektor Sanitarny
 • Inspektor do spraw Substancji Chemicznych
 • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane:

 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie
 • Bank Tkanek Oka w Warszawie
 • Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie
 • Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie
 • Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie
 • Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie
 • Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
 • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie
 • Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie
 • Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie
 • Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie
 • Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi
 • Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
 • Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Krwi w Warszawie
 • Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
 • Narodowy Instytut Leków w Warszawie
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
 • Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
 • Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Karczewie
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 • Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach
 • Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie
 • Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (w skrócie IPCZD) – instytut naukowy i jednostka badawczo-rozwojowa Ministerstwa Zdrowia, prowadzący również działalność szpitalną, będący jednocześnie pomnikiem poświęconym dzieciom – ofiarom II wojny światowej.Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła – instytut naukowo-badawczy zajmujący się wpływem żywności na zdrowie człowieka oraz wyznaczaniem polskich norm i zaleceń żywieniowych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym utworzona w 1948 roku w Szczecinie.
  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku.
  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – agencja rządowa powołana na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 29 czerwca 1993 roku. Od 1996 roku działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz zwalczania alkoholizmowi.
  Instytut Matki i Dziecka – szpital w Warszawie położony na Woli. Ma status jednostki badawczo-rozwojowej Ministerstwa Zdrowia.
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi – placówka naukowo-badawcza zajmująca się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz wszelkimi dziedzinami związanymi z szeroko rozumianą medycyną pracy. Celem działalności Instytutu jest zapewnienie jak najlepszych praktycznych rozwiązań systemowych poprawiających warunki życia i pracy. Dzięki wysokim standardom prowadzonych badań Instytut jest jednym z głównych ośrodków naukowo-badawczych w kraju. Zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę, wśród której znajdują się wysokiej rangi specjaliści pracujący innymi jako konsultanci krajowi i wojewódzcy.
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie (daw. Akademia Medyczna im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie) – uczelnia medyczna powołana do życia w 1950 roku jako Akademia Lekarska.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.052 sek.