• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Departament Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych - organ pracy Ministra Spraw Wojskowych właściwy w sprawach służby sprawiedliwości (sądy i prokuratura wojskowa oraz więziennictwo wojskowe). Działał w ramach Ministerstwa Spraw Wojskowych pod różnymi nazwami od 1918 do 18 września 1939.Dowództwo Łączności Ministerstwa Spraw Wojskowych – jednostka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wojskowych. Organ planistyczno-kierowniczy łączności w II Rzeczypospolitej.
  Gmach Ministerstwa Spraw Wojskowych przy ul. 6 sierpnia 1/3/5 w Warszawie

  Ministerstwo Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.) – naczelny organ administracji państwowej powołany do kierowania i administrowania siłami zbrojnymi II RP w czasie pokoju i przygotowania ich do działań na wypadek wojny, w latach 1918–1942.

  W latach 1924–1939 ministerstwo miało siedzibę przy ul. 6 sierpnia 1/3/5 w Warszawie.

  Dowództwo Saperów Ministerstwa Spraw Wojskowych – organ pracy I wiceministra spraw wojskowych właściwy w sprawach saperów Wojska Polskiego II RP.Kwatera Główna Ministerstwa Spraw Wojskowych (Kwat. Gł. MSWojsk.) – jednostka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wojskowych w II Rzeczypospolitej.

  Opis[ | edytuj kod]

  26 października 1918 Rada Regencyjna Królestwa Polskiego poleciła przekształcić Komisję Wojskową w Ministerstwo Spraw Wojskowych.

  10 sierpnia 1921 minister spraw wojskowych wydał rozkaz L. 4900/Org. Pokojowa organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych. Przyjęta wówczas organizacja przetrwała z małymi zmianami do 1926.

  Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VIII (DOK VIII) - terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II RP, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe na obszarze Okręgu Korpusu Nr VIII z siedzibą w Toruniu przy ulicy Wola Zamkowa.Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy – instytucja naukowo - wydawniczo - archiwalna Wojska Polskiego, działająca w latach 1920-34, przekształcona następnie w Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy (1934-39).

  19 sierpnia 1921 Rada Ministrów zatwierdziła statut organizacyjny Ministerstwa Spraw Wojskowych, zgodnie z którym władzą naczelną i źródłem decyzji dotyczących sił zbrojnych jest Ministerstwo Spraw Wojskowych.

  Ministrowi spraw wojskowych podlegali bezpośrednio: szef Sztabu Generalnego, inspektorzy armii i broni, szef Wojskowej Kontroli Generalnej, szef Kierownictwa Marynarki Wojennej, szef Gabinetu M.S.Wojsk. oraz jednostki organizacyjne sił zbrojnych poprzez dowódców Okręgów Korpusów. W 1923 zostało utworzone stanowisko II wiceministra, któremu podporządkowano rodzaje broni i ich fachowe departamenty.

  Biuro Administracji Armii Ministerstwa Spraw Wojskowych – jednostka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wojskowych w II Rzeczypospolitej. Brześć, dawniej Brześć Litewski, Brześć nad Bugiem, (biał. Брэст, Берасьце, Brest, Bieraście; ros. Брест, Берестье, Briest, Bieriestje; jid. בּריסק, hebr. ברסט ליטובסק; ukr. Берестя, Berestia) – miasto na Białorusi, u ujścia Muchawca do Bugu, siedziba administracyjna obwodu brzeskiego i rejonu brzeskiego. Ośrodek przemysłowy, węzeł kolejowy i drogowy na granicy z Polską, port rzeczny, port lotniczy; uniwersytet (1995), politechnika (1989); ośrodek kultury polskiej na Białorusi, polski konsulat generalny; 310,8 tys. mieszk. (1 stycznia 2010).

  Po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego, na mocy dekretu Prezydenta RP z 6 sierpnia 1926 kierownictwo siłami zbrojnymi zostało rozbite na tzw. „tor pokojowy” i „tor wojenny”. Działalność pokojowa sił zbrojnych powierzona została M.S.Wojsk. natomiast przygotowaniem armii do wojny zajął się powołany przez Piłsudskiego Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych (GISZ). Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych podporządkowany został Sztab Generalny. Zmiany te usankcjonowała prawnie Konstytucja kwietniowa z 1935 i dekret Prezydenta RP z 9 maja 1936, w myśl którego minister spraw wojskowych dowodził i administrował siłami zbrojnymi w czasie pokoju, zgodnie z dyrektywami GISZ, poprzez dwóch wiceministrów i bezpośrednio podległe mu komórki.

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Schemat organizacji Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1920 roku.

  I wiceminister zajmował się pokojową organizacją wojska oraz jego wychowaniem i wyszkoleniem, a także dyscypliną i bezpieczeństwem. Podlegały mu bezpośrednio wielkie jednostki broni głównych (piechoty, kawalerii i artylerii). Pomocnikiem wiceministra był jego zastępca. Fachowymi organami dowodzenia I wiceministra były:

  Legia Akademicka (LA) – ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków POW, 26 listopada 1918 roku przeformowana w regularny oddział piechoty, który 3 grudnia 1918 roku otrzymał nazwę 36 Pułk Piechoty, powołana do życia powtórnie w 1929 roku, jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce, rozwiązana w sierpniu 1932 roku, reaktywowana w 1937 roku.Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych (GISZ) – organ pracy Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, powołany dekretem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z dnia 6 sierpnia 1926 o sprawowaniu dowództwa nad siłami zbrojnymi w czasie pokoju i ustanowieniu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych.
 • Departament Dowodzenia Ogólnego,
 • Departament Piechoty,
 • Departament Kawalerii,
 • Departament Artylerii,
 • Departament Uzupełnień,
 • Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy
 • Dowództwo Lotnictwa,
 • Dowództwo Saperów,
 • Dowództwo Broni Pancernych,
 • Dowództwo Wojsk Łączności,
 • Dowództwo Żandarmerii,
 • Dowództwo Taborów i Szefostwo Remontu.
 • II wiceminister - szef Administracji Armii, kierował w imieniu ministra całokształtem gospodarki materiałowej i finansowej oraz fachowym wyszkoleniem służb. Pomocnikiem wiceministra był jego zastępca, a organami pracy:

  Dowództwo Żandarmerii Ministerstwa Spraw Wojskowych - organ centralny żandarmerii podporządkowany Ministrowi Spraw Wojskowych przez II wiceministra.Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP) – instytucja centralna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzona w 1918.
 • Biuro Administracji Armii,
 • Biuro Przemysłu Wojennego,
 • Biuro Budżetowe,
 • Departament Uzbrojenia,
 • Departament Intendentury,
 • Departament Zdrowia,
 • Departament Sprawiedliwości,
 • Departament Budownictwa.
 • Organami pracy podległymi bezpośrednio ministrowi spraw wojskowych były:

 • Gabinet Ministra Spraw Wojskowych,
 • Kwatera Główna Ministerstwa Spraw Wojskowych,
 • Dowództwo Obrony Przeciwlotniczej,
 • Kierownictwo Marynarki Wojennej,
 • Polowa Kuria Biskupia,
 • Biuro Wyznań Niekatolickich,
 • Korpus Kontrolerów,
 • Biuro Personalne,
 • Biuro Planowań,
 • Naczelny Prokurator Wojskowy
 • Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
 • Biuro do Spraw Jednostek Obrony Narodowej,
 • Komenda Główna Związku Strzeleckiego,
 • Komenda Główna Junackich Hufców Pracy,
 • Naczelna Komenda Legii Akademickiej,
 • Komenda Główna Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny i Związków Rezerwy,
 • Komendy Przysposobienia Wojskowego, Przysposobienia Wojskowego Kobiet,
 • Przysposobienie Wojskowe Konne,
 • dowództwa Okręgów Korpusów.
 • Nr I w Warszawie,
 • Nr II w Lublinie,
 • Nr III w Grodnie,
 • Nr IV w Łodzi,
 • Nr V w Krakowie,
 • Nr VI we Lwowie,
 • Nr VII w Poznaniu,
 • Nr VIII w Toruniu,
 • Nr IX w Brześciu,
 • Nr X w Przemyślu.
 • W czasie wojny MSWojsk. miało przejąć dowództwo nad obszarem tyłowym kraju, zajmować się szkoleniem rezerw, formowaniem nowych oddziałów oraz uzupełnieniem personalnym i materiałowym wojsk walczących.

  Władysław Raczkiewicz (ur. 28 stycznia 1885 w Kutaisi w Gruzji, zm. 6 czerwca 1947 w Ruthin w Walii) – polski działacz polityczny, społeczny i wojskowy, uczestnik I wojny światowej i walk z bolszewikami, minister spraw wewnętrznych w czterech rządach II RP (w latach 1921, 1925–1926, i 1935–1936), senator (z list BBWR) i marszałek Senatu III kadencji (1930–1935), wojewoda nowogródzki (1921–1924), wileński (1926–1931), krakowski (1935), pomorski (1936–1939), prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy (1934–1939), Prezydent RP na uchodźstwie (1939–1947).Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych – centralny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych właściwy w sprawach personalnych.

  Prezydent RP Władysław Raczkiewicz dekretem z dnia 19 listopada 1942 zmienił nazwę „Minister Spraw Wojskowych” na „Minister Obrony Narodowej”, a nazwę „Ministerstwo Spraw Wojskowych” na „Ministerstwo Obrony Narodowej”. Zmianę nazwy wprowadzono z dniem 30 listopada 1942.


  Departament Uzupełnień Ministerstwa Spraw Wojskowych (Dep. Uzup. MSWojsk.) – jednostka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wojskowych w II Rzeczypospolitej. Przemyśl (łac. Praemislia, ros. Перемышль, ukr. Перемишль, niem. Prömsel) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Pierwszy rząd Wincentego Witosa (Rząd Obrony Narodowej, RON) – gabinet pod kierownictwem premiera Wincentego Witosa, utworzony 24 lipca 1920 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego po ustąpieniu rządu Władysława Grabskiego. Rząd podał się do dymisji 13 września 1921 roku.
  Dowództwo Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych – fachowy organ pracy I wiceministra spraw wojskowych w sprawach lotnictwa wojskowego.
  Biuro Wyznań Niekatolickich lub Sekcja Religijno-Wyznaniowa lub Sekcja Wyznań Obcych lub Wydział Wyznań Niekatolickich i Opieki nad Grobami Wojennymi – organ pracy, funkcjonujący w latach 1919-1939, podległy bezpośrednio ministrowi spraw wojskowych dla niekatolickich służb duszpasterskich w Wojsku Polskim. Powołany rozkazem ówczesnego ministra spraw wojskowych generała Józefa Leśniewskiego z dnia 20 czerwca 1919 roku.
  Dowództwo Okręgu Korpusu Nr III (DOK III) - organ pracy dowódcy Okręgu Korpusu Nr III w latach 1921-1939 z siedzibą w garnizonie Grodno.
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Dowództwo Okręgu Korpusu (DOK) - terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych II RP, pełniący w latach 1921-1939 funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe.
  Departament Budownictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych - organ pracy II Wiceministra Spraw Wojskowych właściwy w sprawach budownictwa, w tym budownictwa fortyfikacji, inspekcji budowlanej oraz administracji nieruchomościami pozostającymi pod zarządem wojskowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.