• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Jerzy Andrzej Szmajdziński (ur. 9 kwietnia 1952 we Wrocławiu, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk, poseł na Sejm w latach 1985–1989 i ponownie od 1991 do 2010 (I, II, III, IV, V i VI kadencji), wicemarszałek Sejmu VI kadencji, były minister obrony narodowej.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
  Historia[]

  Na mocy ustawy z dnia 1 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 491) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stał się, z dniem wejścia w życie tej ustawy, określonym przez przepisy wprowadzające na dzień 1 stycznia 1997 roku, właściwy w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochrony granic państwa i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, stosunków państwa z Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz w sprawach z zakresu państwowego nadzoru budowlanego. Zgodnie z ustawą, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji miał wykonywać powyższe zadania przy pomocy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego organizację miał określić statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów. W wykonaniu tej dyspozycji, rozporządzeniem z 24 grudnia 1996 r. Prezes Rady Ministrów nadał MSWiA statut.

  Grzegorz Juliusz Schetyna (ur. 18 lutego 1963 w Opolu) – polski polityk i przedsiębiorca, z wykształcenia historyk. Poseł na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji. W latach 2007–2009 wiceprezes Rady Ministrów i minister spraw wewnętrznych i administracji w pierwszym rządzie Donalda Tuska, w latach 2009–2010 przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, w latach 2010–2011 marszałek Sejmu VI kadencji, w 2010 tymczasowo wykonujący obowiązki Prezydenta RP.Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.

  1 kwietnia 1999 roku weszła w życie ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943). Ustawa określała działy administracji rządowej oraz nowy sposób ustalania zakresu działania ministrów. W konsekwencji wprowadzonych nią zmian, ustalenie zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odbywa się już nie w drodze ustawy, ale rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

  Donald Franciszek Tusk (ur. 22 kwietnia 1957 w Gdańsku) – polski polityk, od 2007 prezes Rady Ministrów, w 2014 nominowany do objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej (od 1 grudnia 2014).Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) - publiczna uczelnia kształcąca pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i obrony cywilnej.

  Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji kierowali kolejno następującymi działami administracji rządowej:

 • administracja publiczna, architektura i budownictwo, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne (1999-2000),
 • administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne (2000-2005)
 • administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (2005)
 • administracja publiczna, informatyzacja, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (od 2005)
 • Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Komórki organizacyjne obsługujące działy: administracja, informatyzacja i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zostały wydzielone do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zaś komórki organizacyjne obsługujące dział sprawy wewnętrzne wydzielono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

  Ryszard Roman Kalisz (ur. 26 lutego 1957 w Warszawie) – polski polityk, adwokat, poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, były minister spraw wewnętrznych i administracji.Władysław Augustyn Stasiak (ur. 15 marca 1966 we Wrocławiu, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski urzędnik państwowy i samorządowy, minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w latach 2009–2010 szef Kancelarii Prezydenta RP.

  Ministerstwo przywrócono rozporządzeniem z dnia 20 listopada 2015, które weszło w życie z dniem opublikowania - 24 listopada 2015, z mocą od 16 listopada 2015. Ministerstwo zostało przywrócone w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przez włączenie do niego komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, obsługujących sprawy działów administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz pracowników obsługujących te działy.

  Bartłomiej Henryk Sienkiewicz (ur. 29 lipca 1961 w Kielcach) – polski polityk, publicysta, były funkcjonariusz UOP, współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich. Od 2013 minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych w rządzie Donalda Tuska.Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.

  Pierwsza struktura organizacyjna Ministerstwa[]

  Jednostki organizacyjne:

 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Departament Nadzoru i Kontroli
 • Departament Administracji Publicznej
 • Departament Wyznań
 • Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji
 • Departament Spraw Obywatelskich
 • Departament Budownictwa, Architektury, Geodezji i Kartografii
 • Departament do Spraw Migracji i Uchodźstwa
 • Departament Prawno-Organizacyjny
 • Departament Finansów
 • Departament Łączności i Informatyki
 • Departament Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
 • Biuro do Spraw Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej
 • Biuro Kadr i Szkolenia
 • Biuro Administracyjno-Gospodarcze
 • Biuro Spraw Obronnych
 • Biuro Skarg i Wniosków
 • Centralne Archiwum
 • Centralne organy administracji rządowej nadzorowane lub podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:

  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – szkoła wyższa, zlokalizowana w Szczytnie, jedyna uczelnia w kraju, która kształci kadry oficerskie policji.
 • Komendant Główny Policji
 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Główny Geodeta Kraju
 • Inne organy i jednostki organizacyjne podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 • Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
 • Naczelny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSWiA
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Jednostka Wojskowa nr 2305
 • Centralny Zarząd Służby Zdrowia MSWiA
 • Wyższa Szkoła Policji
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Ośrodek dla Uchodźców w Nadarzynie
 • Ośrodki badawczo-rozwojowe (6)
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Zmiany statutu[]

  W ciągu kolejnych lat nowy statut ministerstwa był nadawany na mocy następujących dokumentów:

  Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (w latach 1997-2002 Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – formacja specjalnego przeznaczenia, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych.Jakub Tadeusz Skiba (ur. 16 maja 1961 w Krakowie) – polski urzędnik państwowy, w latach 2007–2013 członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, od 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 listopada 1999 r.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2000 r.
 • Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z 26 czerwca 2002 r.
 • Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z 1 kwietnia 2004 r.
 • Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z 8 listopada 2005 r.
 • Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z 23 stycznia 2006 r.
 • Zarządzenie Nr 26 Prezesa Rady Ministrów z 14 marca 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z 25 marca 2008 r.
 • Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji[]

 • Leszek Miller (SdRP) (1 stycznia 1997 – 31 października 1997)
 • Janusz Tomaszewski (AWS) (31 października 1997 – 3 września 1999)
 • p.o. Janusz Pałubicki (AWS) (3 września 1999 – 7 października 1999)
 • Marek Biernacki (AWS) (7 października 1999 – 19 października 2001)
 • Krzysztof Janik (SLD) (19 października 2001 – 21 stycznia 2004)
 • Józef Oleksy (SLD) (21 stycznia 2004 – 21 kwietnia 2004)
 • p.o. Jerzy Szmajdziński (SLD) (21 kwietnia 2004 – 2 maja 2004)
 • Ryszard Kalisz (SLD) (2 maja 2004 – 31 października 2005)
 • Ludwik Dorn (PiS) (31 października 2005 – 7 lutego 2007)
 • Janusz Kaczmarek (8 lutego 2007 – 8 sierpnia 2007)
 • Władysław Stasiak (8 sierpnia 2007 – 16 listopada 2007)
 • Grzegorz Schetyna (PO) (16 listopada 2007 – 13 października 2009)
 • p.o. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk (PO) (13 października 2009 – 14 października 2009)
 • Jerzy Miller (PO) (14 października 2009 – 18 listopada 2011)
 • w latach 2011-2015 istniało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; urząd ministra sprawowali:
 • Jacek Cichocki (18 listopada 2011 – 25 lutego 2013)
 • Bartłomiej Sienkiewicz (25 lutego 2013 – 22 września 2014)
 • Teresa Piotrowska (PO) (22 września 2014 – 16 listopada 2015)
 • Mariusz Błaszczak (PiS) (od 16 listopada 2015)
 • Kierownictwo ministerstwa[]

 • Minister SWiA: Mariusz Błaszczak (PiS) od 16 listopada 2015
 • Sekretarz Stanu: Jarosław Zieliński (PiS) od 18 listopada 2015
 • Sekretarz Stanu: Jakub Skiba od 18 listopada 2015
 • Podsekretarz Stanu: Sebastian Chwałek od 18 listopada 2015
 • Podsekretarz Stanu: Tomasz Zdzikot od 18 listopada 2015
 • Dyrektor Generalny: Andrzej P. Jarema od 29 stycznia 2016
 • Ludwik Stanisław Dorn (ur. 5 czerwca 1954 w Warszawie) – polski polityk i publicysta, od 27 kwietnia 2007 do 4 listopada 2007 marszałek Sejmu, w latach 2005–2007 wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, były członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego, od 1997 poseł na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji.Resort Bezpieczeństwa Publicznego (RBP) – resort przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego, pierwszy zorganizowany organ bezpieczeństwa stworzony za pomocą i na wzór radziecki, w celu obrony organizowanego przez PPR systemu władzy na terenach Polski zajętych przez Armię Czerwoną.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Jarosław Zieliński (ur. 20 września 1960 w Szwajcarii) – polski, polityk, nauczyciel, od 2003 poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, były wiceminister w MEN i w MSWiA.
  Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).
  Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej – jednostka wojskowa Wojsk Specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej, sformowana 13 lipca 1990 (Jednostka Wojskowa 2305) w odpowiedzi na postrzelenie przez terrorystów 30 marca 1990 w Bejrucie dwóch Polaków, w odwecie za pomoc polskiego rządu w emigracji Żydów z ZSRR do Izraela. Pierwsi dowódcy używali też nazwy, wydaje się najbardziej adekwatnej: Wojskowa Formacja Specjalna "GROM" (symboliczny numer "13"). Miała ona podkreślać wojskowy charakter oddziału, zgodny z sugestiami brytyjskiej delegacji na czele której stał gen. Jeremy Phipps, która sugerowała, iż RP powinna utworzyć jednostkę HRU o charakterze wojskowym. WFS "GROM" zostało zapomniane, lub też celowo się je ignoruje, ponieważ podkreśla odrębność, oraz znacznie szersze ambicje, a potem już konkretne możliwości jednostki JW 2305.
  Krzysztof Jan Janik (ur. 11 czerwca 1950 w Kielcach) – polski polityk, politolog, przewodniczący partii SLD w 2004, były minister spraw wewnętrznych i administracji, w latach 1993–2005 poseł na Sejm II, III i IV kadencji.
  Instytut Techniki Budowlanej (skrót: ITB, angielska nazwa: Building Research Institute) jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Administracji i Cyfryzacji, właściwego do spraw 4 działów administracji rządowej – administracja, informatyzacja, łączność oraz wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne. Ministerstwo zostało utworzone w dniu 21 listopada 2011 roku, z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2011 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.