• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych PRL



  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Departament IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - departament operacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, wchodzących w skład Służby Bezpieczeństwa.Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – struktura administracji państwowej Polski Ludowej, która w latach 1954-1990 nadzorowała organy administracyjno-porządkowe oraz kontrolowała działalność organów bezpieczeństwa państwa (od 1956).

  W wyniku likwidacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w 1954, zostały powołane dwie odrębne struktury, Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Już dwa lata później, czyli w 1956, dokonano następnych zmian (między innymi) Ustawą z dnia 13 listopada 1956 został rozwiązany Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, a kompetencje dotychczas mu podległe – walka ze szpiegostwem, dywersją, terrorem, oraz inne wrogie działania skierowane przeciwko PRL, przeszły w zakres działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

  Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.Biuro "W" MSW – jednostka organizacyjna resortu spraw wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zajmująca się tajną perlustracją korespondencji (przeglądanie przesyłek krajowych i zagranicznych, w tym listów, paczek, telegramów, przekazów pocztowych, wykonywanie ekspertyz pism, wykrywanie tajnopisów). Jako samodzielny pion pod tą nazwą biuro funkcjonowało w latach 1956–1989 (w różnej formie służby kontrolujące przesyłki pocztowe istniały przez cały okres działalności organów bezpieczeństwa PRL).

  Spis treści

 • 1 Nowy resort i zmiany w strukturze MSW w 1956 r.
 • 2 Stanowiska służbowe i stopnie
 • 3 Szefowie służb MSW na 25 maja 1982
 • 4 Schemat organizacyjny MSW w dniu 15 lutego 1990
 • 5 Stan osobowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL
 • 6 Ministrowie bezpieczeństwa publicznego
 • 7 Ministrowie spraw wewnętrznych PRL
 • 8 Galeria pieczęci
 • 9 Przypisy
 • 10 Bibliografia
 • Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) – (czasem można spotkać się z mylną nazwą Zmechanizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej lub Zorganizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej) oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych (dsł.: "likwidacji zbiorowych naruszeń porządku publicznego"), a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych.Czesław Kiszczak (ur. 19 października 1925 w Roczynach) – generał broni Wojska Polskiego, szef Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1973–1979) i szef Wojskowej Służby Wewnętrznej (1979–1981), działacz komunistyczny, minister spraw wewnętrznych (1981–1990), Prezes Rady Ministrów PRL (od 2 do 17 sierpnia 1989), poseł IX kadencji, wicepremier pierwszego niekomunistycznego rządu PRL (1989–1990).

  Nowy resort i zmiany w strukturze MSW w 1956 r.[]

  Po likwidacji Komitetu ds.BP ówczesny minister SW Władysław Wicha wydał pisemny rozkaz nr 31/56 z dnia 28 listopada 1956 r. (MSW AB- 2335/56) do pracowników MSW i byłych funkcjonariuszy zlikwidowanego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, którzy weszli w skład Resortu Spraw Wewnętrznych –

  Departament I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – istniejący w latach 1956-1990 organ w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, stanowiący część Służby Bezpieczeństwa MSW, zajmujący się wywiadem („zdobywaniem tajnych dokumentów i informacji dotyczących politycznych, ekonomicznych, militarnych i wywiadowczych planów i zamierzeń skierowanych przeciwko Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i krajom obozu socjalistycznego”). W maju 1990 zadania Departamentu I MSW przejął nowo utworzony Zarząd Wywiadu UOP.Kazimierz Świtała (ur. 21 kwietnia 1923 w Rakoniewicach, zm. 6 marca 2011 w Warszawie) – polski prawnik, polityk okresu PRL, minister spraw wewnętrznych PRL w latach 1968–1971, członek KC PZPR w okresie 1968–1971, szef Kancelarii Sejmu PRL 1972–1986.

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 listopada 1956, ustalono następujące jednostki organizacyjne MSW – Jednostki o charakterze pionów organizacyjnych

 • Komenda Główna Milicji Obywatelskiej
 • Komenda Główna Straży Pożarnych
 • Komenda Główna Terenowej Obrony Przeciwlotniczej
 • Główny Zarząd Geodezji i Kartografii
 • Centralny Zarząd Służby Zdrowia
 • Jednostki Organizacyjne Wojsk Wewnętrznych
 • Dowództwo Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza
 • Zarząd Informacji Wojsk Wewnętrznych
 • Pozostałe jednostki Ministerstwa
  1. Jednostki związane ze Służbą Bezpieczeństwa
 • Gabinet Ministra
 • Główny Inspektorat
 • Departament I (ds. wywiadu)
 • Departament II (ds. kontrwywiadu)
 • Departament III (do spraw walki z działalnością antypaństwową w kraju)
 • Departament IV (organizacje religijne i mniejszości narodowe) (powołany 9 czerwca 1962).
 • Departament V (przemysł, Solidarność w zakładach pracy) [powołany w 1979 jako III „A”]
 • Departament VI (rolnictwo, gospodarka żywnościowa) [powołany 30 listopada 1984 r]
 • Departament Społeczno-Administracyjny
 • Departament Wojskowy
 • Biuro Nadzoru nad Orzecznictwem Karno-Administracyjnym
 • Biuro Paszportów Zagranicznych
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Biuro T (Techniki Operacyjnej)
 • Biuro Ewidencji Operacyjnej
 • Biuro A (szyfrów)
 • Biuro B (obserwacji zewnętrznej)
 • Biuro W (perlustracji i korespondencji)
 • Biuro Śledcze MSW
 • Biuro Rejestracji Cudzoziemców
 • Departament Kadr i Szkolenia
 • Główny Inspektorat Ochrony Przemysłu
 • Samodzielny Wydział Organizacji
  1. Jednostki usługowe
 • Departament Finansowy
 • Departament Inwestycji
 • Zarząd Zaopatrzenia
 • Zarząd Transportowy
 • Zarząd Łączności
 • Zarząd Uzbrojenia
 • Zarząd Organizacyjno-Wojskowy
 • Zarząd Spraw Socjalnych i Kultury
 • Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Główny Inspektorat Ochrony Przemysłu
 • Zarząd Administracyjno-Gospodarczy
 • Biuro Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego
 • Do Wojewódzkich Komend Milicji Obywatelskiej włączono następujące jednostki organizacyjne
 • Wydział II (ds. kontrwywiadu)
 • Wydział III (ds. działalności antypaństwowej w kraju)
 • Wydział (Samodzielna sekcja) Ewidencji Operacyjnej
 • Wydział (Samodzielna sekcja) (T) Techniki Operacyjnej
 • Wydział (Samodzielna sekcja) (B) Obserwacji
 • Wydział (Samodzielna sekcja) Śledczy
 • Samodzielna Sekcja W (perlustracji i korespondencji)
 • Samodzielna Sekcja A (szyfrów)
 • Do Powiatowych Komend Milicji Obywatelskiej włączono Referaty ds. kontrwywiadu i walki z działalnością antypaństwową w kraju
  Departament V Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - jednostka operacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wchodząca w skład Służby Bezpieczeństwa, zajmująca się ochroną gospodarki w Polsce w latach 1979-1989 (do 1981 r. pod nazwą Departament III "A").Bogusław Stachura (ur. 20 marca 1927 w Grajewie, zm. 21 sierpnia 2008) – generał dywizji MO, szef Służby Bezpieczeństwa PRL, wiceminister spraw wewnętrznych PRL od 8 czerwca 1969 do 18 lutego 1983.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Beim (ur. 13 kwietnia 1937 w Klaninach, zm. 30 kwietnia 1987) – polski milicjant, generał dywizji MO, dr nauk ekonomicznych.
  Stanisław Kowalczyk (ur. 12 grudnia 1924 w Pabianicach, zm. 30 stycznia 1998 w Warszawie) – polski polityk, generał MO, z zawodu magister inżynier metalurg.
  Biuro "B" MSW – jednostka organizacyjna resortu spraw wewnętrznych PRL, działająca w latach 1956–1990 (utworzona na bazie istniejącego od 1945 r. samodzielnego wydziału). Biuro zajmowało się obserwacją operacyjną osób i obiektów, przeprowadzaniem wywiadów i ustaleń, a także wstępnym rozpoznaniem i zabezpieczeniem operacyjnym przebywających na terenie Polski dyplomatów i cudzoziemców.
  Franciszek Szlachcic, pseud. Wicek (ur. 5 lutego 1920 w Jaworznie-Byczynie, zm. 4 listopada 1990 w Warszawie) – generał brygady MO, działacz państwowy i partyjny, wysoki funkcjonariusz bezpieczeństwa publicznego w okresie PRL.
  Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego (KdsBP) – działający w latach 1954-1956 organ administracji państwowej PRL łączący funkcje policji politycznej, wywiadu i kontrwywiadu.
  Akademia Spraw Wewnętrznych (ASW) – działająca w latach 1972-1990 szkoła wyższa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o statusie akademii.
  Organy bezpieczeństwa państwa (OBP) – pojęcie wprowadzone przez Ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a następnie powtórzone przez Ustawę z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, obejmujące funkcjonujące w latach 1944-1990 instytucje, bądź ich piony, powołane do zapewnia bezpieczeństwa ówczesnego państwa Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.