• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR - (ros. Министерство внутренних дел, Ministierstwo Wnutriennych Dieł MWD) - radziecki urząd centralny administracji rządowej odpowiedzialny za utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego (poza sprawami bezpieczeństwa państwowego, do których właściwymi – oprócz krótkiego okresu jednego roku w okresie 1953-1954 – były początkowo Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, a potem Komitet Bezpieczeństwa Państwowego). Pod daną nazwą funkcjonowało w latach 1946-1960 oraz 1968-1991, a pod inną – w latach 1962-1968.
  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznychurząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych, odpowiedzialnego przede wszystkim za nadzór organów utrzymujących w państwie bezpieczeństwo i porządek publiczny.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy (ukr. Міністерство внутрішніх справ України, fonetycznie: Ministerstwo Wnutrisznich Spraw Ukrainy, MSW) urząd administracji rządowej Ukrainy, odpowiedzialny za ochronę praw i swobód obywateli kraju. Scentralizowanym urzędem kieruje minister spraw wewnętrznych, który jest nie tylko formalnie członkiem Gabinetu Ministrów Ukrainy (rządu), ale także rzeczywistym naczelnikiem milicji w kraju.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Izraela (hebr.: שַׂר הַפְּנִים, Sar HaPnim) − ministerstwo nadzorujące działalność organów odpowiedzialnych za utrzymywanie w państwie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

  W Polsce na przestrzeni lat w za sprawy wewnętrzne odpowiadali ministrowie stojący na czele następujących struktur:

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Resort Bezpieczeństwa Publicznego (RBP) – resort przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego, pierwszy zorganizowany organ bezpieczeństwa stworzony za pomocą i na wzór radziecki, w celu obrony organizowanego przez PPR systemu władzy na terenach Polski zajętych przez Armię Czerwoną.
 • II Rzeczpospolita:
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (1 lutego 1918 r. – 30 września 1939 r.)
 • Polska Ludowa:
 • Resort Bezpieczeństwa Publicznego (21 lipca 1944 r. – 31 grudnia 1944 r.)
 • Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (31 grudnia 1944 r. – 14 grudnia 1954 r.)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (14 grudnia 1954 r. – 1 sierpnia 1990 r.)
 • III Rzeczpospolita:
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (1 sierpnia 1990 r. – 1 stycznia 1997 r.)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (1 stycznia 1997 r. – 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r.)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (od 16 listopada 2015 r.)
 • Zobacz też[]

 • Ministrowie spraw wewnętrznych Polski
 • Ministrowie spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego
 • Ministrowie spraw wewnętrznych Niemiec
 • Ministrowie spraw wewnętrznych RPA
 • Ministrowie spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii
 • Ministrowie spraw wewnętrznych w brytyjskim gabinecie cieni
 • Ministrowie spraw wewnętrznych Włoch
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Czech
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Izraela
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR
 • Ministère de l’Intérieur (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Francuskiej) jest jednym z najważniejszych ministerstw we Francji które jest odpowiedzialne za:Ministrowie spraw wewnętrznych Republiki Południowej Afryki (af. Ministers van Binnelandse Sake, en. Ministers of Home Affairs)  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – struktura administracji państwowej Polski Ludowej, która w latach 1954-1990 nadzorowała organy administracyjno-porządkowe oraz kontrolowała działalność organów bezpieczeństwa państwa (od 1956).
  Secretary of State for the Home Department, popularnie zwany Home Office lub Home Secretary, brytyjski urząd ministerialny, odpowiednik polskiego MSW. Zajmuje się sprawami policji, bezpieczeństwa narodowego, imigracji, więziennictwa i obywatelstwa.
  Poniższa tabela przedstawia wszystkich ministrów spraw wewnętrznych w Polsce od czasu utworzenia rządu polskiego w Regencyjnym Królestwie Polskim w roku 1917 czasu przekształceń związanych z reformą centrum administracyjno-gospodarczego z roku 1996.
  Minister Spraw Wewnętrznych w Księstwie Warszawskim był jednoosobową naczelną władzą państwową, do której należał cały zarząd kraju, nieprzekazany innym władzom: sprawy polityczno-administracyjne, gospodarcze, urządzenia użyteczności publicznej, oświata i wyznania. Podlegała mu administracja terytorialna w departamentach, którą kierowali prefekci. Przeprowadzał pobór, czuwał nad zaopatrzeniem wojska i gwardią narodową. Podlegała mu też Główna Dyrekcja Poczt, pełniąca również funkcje policyjno-wywiadowcze. Od 1809 r. podlegała mu Administracja Generalna Towarzystwa Ogniowego. Do r. 1811 w zakres jego kompetencji wchodził zarząd dobrami narodowymi, sprawowany przez podległą mu Dyrekcję Generalną Dóbr i Lasów Narodowych. Organami doradczymi były Rada Ogólna Lekarska i Rada Handlowa Ogólna. Minister spraw wewnętrznych był członkiem Rady Ministrów.
  Ministrowie spraw wewnętrznych we Włoszech kierują Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Urząd ten powstał w okresie Królestwa Włoch i funkcjonuje również po wprowadzeniu ustroju republikańskiego.
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego. Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Na jego miejsce utworzono: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (M.S.W.) – urząd administracji rządowej w Polsce istniejący w latach dwudziestolecia międzywojennego, bezpośrednio wywodzący się ze struktur powołanych przez władze regencyjnego Królestwa Polskiego. Był to jeden z najważniejszych i najbardziej rozbudowanych resortów II Rzeczypospolitej, mający kluczowe znaczenie w kwestii wpływu na sytuację społeczno-polityczną w państwie. Do jego głównych zadań należały następujące sprawy: utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ogólny zarząd w kraju, nadzór nad samorządem terytorialnym oraz statystyka administracyjna. Po wybuchu II wojny światowej działalność w zakresie administracji spraw wewnętrznych przejęły odpowiednie organy Naczelnych Władz Państwowych na Uchodźstwie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.