• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) – polski instytut badawczy, istniejący od 1955 r. z siedzibą główną w Warszawie (filiami w Kielcach i Żmigrodzie). Jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, działającą na podstawie ustawy o instytutach badawczych. Zatrudnia około 200 pracowników. To wiodąca placówka naukowa kategorii A, nadanej przez MNiSW, zajmująca się problematyką infrastruktury komunikacyjnej.
  Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.

  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport.

  Ministerstwo zostało utworzone 8 grudnia 2015 r. (z mocą obowiązującą od dnia 16 listopada 2015) poprzez wydzielenie z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju komórek organizacyjnych i pracowników obsługujących sprawy dwóch działów: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo (od 27 listopada 2015 budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo) i transport.

  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: rozwój regionalny; budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka morska; transport.

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 27 listopada 2015 do ministerstwa włączono również komórki organizacyjne i pracowników Ministerstwa Cyfryzacji obsługujących dział łączność oraz komórki organizacyjne i pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obsługujących sprawy z zakresu geodezji i kartografii (przekazane 27 listopada 2015 z działu administracja publiczna do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo).

  Kazimierz Smoliński (ur. 15 lipca 1955 w Malborku) – polski polityk, prawnik i samorządowiec, były prezes zarządu Stoczni Gdynia, poseł na Sejm VI kadencji.Ministerstwo Cyfryzacji – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej informatyzacja.

  Kierownictwo[]

 • Andrzej Adamczyk (PiS) – minister infrastruktury i budownictwa od 16 listopada 2015
 • Kazimierz Smoliński (PiS) – sekretarz stanu ds. mieszkalnictwa i poczty od 20 listopada 2015
 • Jerzy Szmit (PiS) – podsekretarz stanu ds. autostrad, dróg, transportu drogowego i transportu lotniczego od 20 listopada 2015
 • Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu ds. budownictwa od 20 listopada 2015
 • Justyna Skrzydło – podsekretarz stanu ds. współpracy międzynarodowej od 31 sierpnia 2016
 • Andrzej Bittel – podsekretarz stanu ds. transportu kolejowego od 20 września 2016
 • Małgorzata Kuźma – dyrektor generalny od 1 lutego 2016
 • Struktura organizacyjna[]

  Komórki organizacyjne ministerstwa:

  Andrzej Mieczysław Adamczyk (ur. 4 stycznia 1959 w Krzeszowicach) – polski polityk, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji.Instytut Techniki Budowlanej (skrót: ITB, angielska nazwa: Building Research Institute) jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Departament Budownictwa
 • Departament Budżetu
 • Departament Dróg Publicznych
 • Departament Funduszy Europejskich
 • Departament Gospodarki Nieruchomościami
 • Departament Kolejnictwa
 • Departament Kontroli
 • Departament Lokalizacji Inwestycji
 • Departament Lotnictwa
 • Departament Mieszkalnictwa
 • Departament Orzecznictwa
 • Departament Poczty
 • Departament Polityki Przestrzennej
 • Departament Prawny
 • Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej
 • Departament Transportu Drogowego
 • Biuro Administracyjno-Finansowe
 • Biuro Bezpieczeństwa
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Ministra
 • Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane:

  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Polish Air Navigation Services Agency (PANSA) – utworzony 1 kwietnia 2007 państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, podległy Ministerstwu Infrastruktury.Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – polskie przedsiębiorstwo zajmujące się obsługą naziemną samolotów na lotnisku Chopina w Warszawie i lotnisku w Zielonej Górze.
 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • Główny Geodeta Kraju
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Główny Inspektor Transportu Drogowego
 • Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane:

  Jerzy Szmit (ur. 8 września 1960 w Olsztynie) – polski polityk, publicysta, samorządowiec, były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, senator VI kadencji, poseł na Sejm VII kadencji.Główny Inspektor Transportu Drogowego jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach transportu drogowego. Powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, któremu podlega. Działa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie
 • Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
 • Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
 • Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
 • Instytut Kolejnictwa w Warszawie
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
 • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie
 • Zobacz też[]

 • Gmach Ministerstwa Komunikacji
 • Przypisy

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w resorcie Ministerstwa Infrastruktury (i później w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie w Ministerstwie Transportu) jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie.Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Instytut Transportu Samochodowego (ITS) – jednostka badawczo-rozwojowa z siedzibą w Warszawie, która rozpoczęła swoją działalność w 1952 roku na mocy uchwały Rady Ministrów. Obecnie Dyrektorem Instytutu Transportu Samochodowego jest dr inż. Andrzej Wojciechowski.
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego. Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Na jego miejsce utworzono: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
  Instytut Kolejnictwa (dawniej Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa oraz Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa) – instytut badawczy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej instytut badawczy związany z kolejnictwem, powołany w wyniku przekształcenia Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa z dniem 26 kwietnia 2010. Siedziba Instytutu znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe na Grochowie przy ul. Józefa Chłopickiego 50.
  Gmach Ministerstwa Komunikacji – modernistyczny biurowiec przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 4 w Warszawie, powstały w latach 1929–1931.
  Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) – państwowa jednostka budżetowa obsługująca Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego będącego organem centralnej administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego.
  Andrzej Bittel (ur. 1973) – polski prawnik, funkcjonariusz państwowy i samorządowy, od 2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
  Urząd Transportu Kolejowego – organ centralnej administracji państwowej podległy Ministerstwu Infrastruktury. Powstał na drodze przekształcenia dotychczasowego Głównego Inspektoratu Kolejnictwa. Posiada 7 oddziałów terenowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.