• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) – polski instytut badawczy, istniejący od 1955 r. z siedzibą główną w Warszawie (filiami w Kielcach i Żmigrodzie). Jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, działającą na podstawie ustawy o instytutach badawczych. Zatrudnia około 200 pracowników. To wiodąca placówka naukowa kategorii A, nadanej przez MNiSW, zajmująca się problematyką infrastruktury komunikacyjnej.

  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) – istniejący w latach 2015–2018 polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport.

  Ministerstwo zostało utworzone 8 grudnia 2015 r. (z mocą obowiązującą od dnia 16 listopada 2015) poprzez wydzielenie z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju komórek organizacyjnych i pracowników obsługujących sprawy dwóch działów: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo (od 27 listopada 2015 budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo) i transport.

  Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 27 listopada 2015 do ministerstwa włączono również komórki organizacyjne i pracowników Ministerstwa Cyfryzacji obsługujących dział łączność oraz komórki organizacyjne i pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obsługujących sprawy z zakresu geodezji i kartografii (przekazane 27 listopada 2015 z działu administracja publiczna do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo).

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: rozwój regionalny; budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka morska; transport.Ministerstwo Cyfryzacji – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej informatyzacja.

  23 stycznia 2018, z mocą od dnia poprzedniego, ministerstwo przekształcono w Ministerstwo Infrastruktury, wyłączając z niego komórki organizacyjne i ich pracowników zajmujących się sprawami działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, które przekazano do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

  Ministerstwo Infrastruktury – polskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Infrastruktury zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 31 października 2005. Obowiązki konstytucyjne i ustawowe ministerstwa przejął Minister Transportu i Budownictwa, a od 5 maja 2006 Minister Transportu, Minister Gospodarki Morskiej i Minister Budownictwa.Andrzej Mieczysław Adamczyk (ur. 4 stycznia 1959 w Krzeszowicach) – polski polityk, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji.

  Kierownictwo (ostatnie)[ | edytuj kod]

 • Andrzej Adamczyk (PiS) – minister infrastruktury od 9 stycznia 2018
 • Mikołaj Wild – sekretarz stanu od 1 lutego 2018 oraz pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP od 9 maja 2017
 • Andrzej Bittel – sekretarz stanu od 4 czerwca 2019
 • Małgorzata Kuźma – dyrektor generalny od 1 lutego 2016
 • Instytut Techniki Budowlanej (skrót: ITB, angielska nazwa: Building Research Institute) jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Polish Air Navigation Services Agency (PANSA) – utworzony 1 kwietnia 2007 państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, podległy Ministerstwu Infrastruktury.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – polskie przedsiębiorstwo zajmujące się obsługą naziemną samolotów na lotnisku Chopina w Warszawie i lotnisku w Zielonej Górze.
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także rozwój regionalny.
  Główny Inspektor Transportu Drogowego jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach transportu drogowego. Powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, któremu podlega. Działa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w resorcie Ministerstwa Infrastruktury (i później w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie w Ministerstwie Transportu) jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie.
  Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
  Mikołaj Wild (ur. 4 kwietnia 1976 w Warszawie) – polski prawnik i urzędnik państwowy, od 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
  Instytut Transportu Samochodowego (ITS) – jednostka badawczo-rozwojowa z siedzibą w Warszawie, która rozpoczęła swoją działalność w 1952 roku na mocy uchwały Rady Ministrów. Obecnie Dyrektorem Instytutu Transportu Samochodowego jest dr inż. Andrzej Wojciechowski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.