• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej

  Przeczytaj także...
  Instytut Morski w Gdańsku – jednostka naukowo-badawcza resortu Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Placówka wykonuje prace naukowe, badawcze i wdrożeniowe: m.in. zajmuje się modernizacją i eksploatacją portów, oceanografią operacyjną, czy problematyką zagospodarowania regionu nadmorskiego. Misją Instytutu jest dbałość o zachowanie wartości morza i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki morskiej. Instytut opracowuje studia wykonalności i eksperyzy oraz udziela konsultacji w zakresie: hydrotechniki morskiej, geotechniki, oceanografii operacyjnej, ochrony środowiska (badania chemiczne i biologiczne), transportu, logistyki, zagospodarowania przestrzennego regionu nadmorskiego, modernizacji i eksploatacji portów, żeglugi śródlądowej, turystyki, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, elektroniki morskiej, a także tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych. W ramach instytutu funkcjonują nowoczesne, dobrze wyposażone laboratoria (w tym Akredytowane Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska posiadające Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji). Jednostka posiada nowoczesny statek naukowo-badawczy RV IMOR - typu katamaran, który stanowi pływające, specjalistyczne laboratorium morskie, przeznaczone do wykonywania kompleksowych usług badawczych w płytkowodnej strefie przybrzeżnej w oparciu o najnowocześniejsze technologie badawcze. Dyrektorem instytutu jest dr Kazimierz Szefler (od 2010).Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.
  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej – polski zniesiony urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej gospodarka morska (od 2 marca dodatkowo dział rybołówstwo).

  Ministerstwo zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 maja 2006 r. (wchodzącym w życie dzień później z mocą obowiązującą tego samego dnia) na podstawie wydzielenia z przekształconego Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Zniesione zostało rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r., komórki organizacyjne włączono w nowe Ministerstwo Infrastruktury.

  Piotr Tomasz Zalewski (ur. 29 czerwca 1970) – polski menedżer i urzędnik państwowy, w 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej. Ministerstwo Infrastruktury – polskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Infrastruktury zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 31 października 2005. Obowiązki konstytucyjne i ustawowe ministerstwa przejął Minister Transportu i Budownictwa, a od 5 maja 2006 Minister Transportu, Minister Gospodarki Morskiej i Minister Budownictwa.

  Kierownictwo (na dzień zniesienia ministerstwa)[ | edytuj kod]

 • Marek Gróbarczyk (bezpartyjny) – minister gospodarki morskiej od 13 sierpnia 2007 do 16 listopada 2007
 • Piotr Zalewskipodsekretarz stanu ds. transportu morskiego od 25 sierpnia 2007 do 28 listopada 2007
 • Grzegorz Hałubekpodsekretarz stanu ds. rybołówstwa od 31 sierpnia 2007 do 3 grudnia 2007
 • Sławomir Lewandowski – dyrektor generalny
 • Ireneusz Fryszkowski – szef gabinetu politycznego ministra
 • Ireneusz Mikołajek – asystent ministra
 • Marian Szołucha – rzecznik prasowy
 • Struktura organizacyjna[ | edytuj kod]

  W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

  Godło Polski, jest obowiązującym symbolem Rzeczypospolitej Polskiej, obok flagi i hymnu. Jego archetypem jest dynastyczny herb Piastów – pierwszych władców Polski.Sekretarz stanu – w Polsce to najwyższy rangą urzędnik w ministerstwie (zwyczajowo nazywany wiceministrem). Sekretarze stanu mianowani są również w Kancelarii Prezydenta RP.
 • Biuro Ministra;
 • Departament Transportu Morskiego
 • Departament Bezpieczeństwa Morskiego
 • Departament Rybołówstwa
 • Departament Funduszy Unijnych
 • Biuro Prawne
 • Biuro Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
 • Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego
 • Jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub nadzorowane:

  Ministerstwo Transportu i Budownictwa – polskie ministerstwo istniejące od 31 października 2005 do 5 maja 2006 roku a jedynym ministrem stojącym na czele tego resortu był Jerzy Polaczek z PiS.Urząd Morski w Szczecinie – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej obejmujący obszarem działania porty wodne, przystanie morskie i pas nadbrzeżny zachodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni
 • Izba Morska w Szczecinie
 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni
 • Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Urząd Morski w Słupsku
 • Urząd Morski w Szczecinie
 • Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;
 • Morski Instytut Rybacki w Gdyni;
 • Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni;
 • Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku;
 • Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie.
 • | edytuj kod]

  Ministrowie Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej[ | edytuj kod]

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Objęcie urzędu – pierwszy dzień urzędowania – zaprzysiężenie.
  2. Złożenie urzędu – ostatni dzień urzędowania.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Urząd Morski w Słupsku - jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny środkowego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.III Rzeczpospolita – użyte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997) określenie państwa polskiego po zasadniczych przemianach politycznych, jakie zaszły od 1989 roku. Oficjalna nazwa państwa to Rzeczpospolita Polska.
  Warto wiedzieć że... beta

  Akademia Morska w Szczecinie – jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Infrastruktury. Ta morska uczelnia jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie.
  Na mapach: 54°31′13″N 18°31′30″E/54,520278 18,525000 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy – to instytut badawczy podległy Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 2011 posiadający status Państwowego Instytutu Badawczego. Jest to najstarsza placówka badań morskich w Polsce.
  Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
  Marek Józef Gróbarczyk (ur. 13 marca 1968 w Nowym Sączu) – polski inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego.
  Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR) – polska służba powstała 1 stycznia 2002, do której zadań należy pomoc i likwidowanie zagrożeń w akwenie polskiej strefy odpowiedzialności. Zajmuje się akcjami ratowniczymi, usuwaniem szkodliwych substancji chemicznych, pracami podwodnymi (poszukiwania, badania). W skrócie określana Służbą SAR (Search And Rescue). Przed rokiem 2002 zadania ratownictwa morskiego były zlecone Polskiemu Ratownictwu Okrętowemu.
  Uniwersytet Morski w Gdyni, dawniej Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni – polska uczelnia morska w Gdyni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.