• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwa w III Rzeczypospolitej  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Ministerstwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – poniższa lista zawiera spis ministerstw (i urzędów na prawach ministerstw) istniejących w państwie polskim w latach 1944–1991, czyli w okresie jego pozostawania w strefie wpływów ZSRR oraz przynależności do polityczno-wojskowych i gospodarczych struktur bloku wschodniego.Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.

  Ministerstwa w Rzeczypospolitej Polskiej – obecnie w rządzie Beaty Szydło funkcjonuje 19 ministerstw:

 • Ministerstwo Cyfryzacji (informatyzacja)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (oświata i wychowanie)
 • Ministerstwo Energii (energia; gospodarka złożami kopalin)
 • Ministerstwo Finansów (budżet; finanse publiczne; instytucje finansowe)
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (gospodarka morska; rybołówstwo; żegluga śródlądowa)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; łączność; transport)
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka; szkolnictwo wyższe)
 • Ministerstwo Obrony Narodowej (obrona narodowa)
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (praca; zabezpieczenie społeczne; rodzina)
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (rolnictwo; rozwój wsi; rynki rolne)
 • Ministerstwo Rozwoju (gospodarka; rozwój regionalny)
 • Ministerstwo Skarbu Państwa (Skarb Państwa)
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki (kultura fizyczna; turystyka)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (administracja publiczna; sprawy wewnętrzne; wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne)
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (sprawy zagraniczne; członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
 • Ministerstwo Sprawiedliwości (sprawiedliwość)
 • Ministerstwo Środowiska (gospodarka wodna; środowisko)
 • Ministerstwo Zdrowia (zdrowie)
 • Ponadto status zbliżony do ministerstwa posiada:

  Ministerstwo Energii – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin.Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej – od 2001 zostało włączone do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Spis treści

 • 1 Historia zmian
 • 1.1 Ministerstwa w 1991 r.
 • 1.2 Reforma centrum administracji
 • 1.3 Ministerstwa w 1999 r.
 • 1.4 Przekształcenia w kolejnych rządach
 • 2 Zobacz też
 • 3 Uwagi
 • 4 Przypisy
 • 5 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - ministerstwo istniało od 23 października 1987 do 31 grudnia 1996 (zlikwidowane w wyniku reformy Centrum).
  Centralny Urząd Planowania, CUP – organ planowania gospodarczego w Polsce powołany 10 listopada 1945 roku i kierowany początkowo przez Czesława Bobrowskiego.
  Ministerstwo Przemysłu i Handlu, polskie ministerstwo zlikwidowane 4 lutego 1997 w wyniku reformy Centrum. Jego obowiązki podzielono i przekazano Ministerstwu Gospodarki i Ministerstwu Skarbu Państwa.
  Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.
  Ministerstwa w Rzeczypospolitej Polskiej – poniższy artykuł zawiera wykaz ministerstw funkcjonujących w Polsce podczas dwudziestolecia międzywojennego. Za etap początkowy dla zestawienia należy uznać lata 1917–1918, czyli okres kształtowania się polskiej administracji u schyłku I wojny światowej, przejętej po odzyskaniu niepodległości przez niezależne władze. Koniec działalności ministerstw w kraju związany był z wybuchem II wojny światowej w 1939 r. i utworzeniem rządu RP na uchodźstwie.
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.591 sek.