• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwa  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Ministerstwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – poniższa lista zawiera spis ministerstw (i urzędów na prawach ministerstw) istniejących w państwie polskim w latach 1944–1991, czyli w okresie jego pozostawania w strefie wpływów ZSRR oraz przynależności do polityczno-wojskowych i gospodarczych struktur bloku wschodniego.Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.

  Ministerstwa w Rzeczypospolitej Polskiej – w rządzie Mateusza Morawieckiego istnieje 15 ministerstw:

 • Ministerstwo Aktywów Państwowych (aktywa państwowe; gospodarka złożami kopalin; łączność)
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (oświata i wychowanie; szkolnictwo wyższe i nauka)
 • Ministerstwo Finansów (budżet; finanse publiczne; instytucje finansowe)
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (rozwój regionalny)
 • Ministerstwo Infrastruktury (gospodarka morska; gospodarka wodna; transport; żegluga śródlądowa)
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska (energia; klimat; środowisko)
 • Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (kultura fizyczna; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
 • Ministerstwo Obrony Narodowej (obrona narodowa)
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (rodzina; zabezpieczenie społeczne)
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (rolnictwo; rozwój wsi; rybołówstwo; rynki rolne)
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka; praca; turystyka)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (administracja publiczna; sprawy wewnętrzne; wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne)
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (sprawy zagraniczne)
 • Ministerstwo Sprawiedliwości (sprawiedliwość)
 • Ministerstwo Zdrowia (zdrowie)
 • Ponadto status zbliżony do ministerstwa posiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, obecnie odpowiedzialna m.in. za obsługę Ministra Cyfryzacji (informatyzacja) oraz Ministra do Spraw Unii Europejskiej (członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej).

  Ministerstwo Energii – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin.Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej – od 2001 zostało włączone do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury.

  Historia zmian[ | edytuj kod]

  Ministerstwa w 1991 r.[ | edytuj kod]

  W związku z zachowaniem ciągłości z ustawodawstwem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podczas transformacji ustrojowej, dokonanej w latach 1989–1991, utrzymane zostały dotychczasowe zasady organizacji naczelnych organów administracji państwowej. Urząd ministra i obsługujące go ministerstwo tworzone były za pomocą ustawy. Na tej podstawie Rada Ministrów wydawała rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra oraz rozporządzenie (początkowo uchwałę) w sprawie nadania ministerstwu statutu organizacyjnego.

  Ministerstwo Gospodarki – ministerstwo kierujące działem gospodarka. Do 2005 kierowało dodatkowo działami praca i rozwój regionalny, powstało wówczas z połączenia ministerstw gospodarki, pracy i polityki socjalnej, współpracy z zagranicą. Od 31 października 2005 Ministerstwo zostało podzielone na resorty: Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Do 2007 ministerstwo kierowało także działem turystyka, który 23 lipca został przekazany do Ministerstwa Sportu.Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS) – polskie ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej kultura, dziedzictwo narodowego oraz sport.

  Pod koniec 1991 r., po przeprowadzeniu pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, w Polsce funkcjonowały następujące ministerstwa i urzędy na prawach ministerstw:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 • Ministerstwo Kultury i Sztuki
 • Ministerstwo Łączności
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
 • Ministerstwo Przekształceń Własnościowych
 • Ministerstwo Przemysłu i Handlu
 • Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
 • Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Centralny Urząd Planowania
 • Urząd Komitetu Badań Naukowych
 • Urząd Rady Ministrów
 • Reforma centrum administracji[ | edytuj kod]

  Na mocy ustawy z 8 sierpnia 1996 r. weszły w życie ustawy z 21 czerwca 1996 r. i 8 sierpnia 1996 r. reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej:

  Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - ministerstwo istniało od 23 października 1987 do 31 grudnia 1996 (zlikwidowane w wyniku reformy Centrum).Centralny Urząd Planowania, CUP – organ planowania gospodarczego w Polsce powołany 10 listopada 1945 roku i kierowany początkowo przez Czesława Bobrowskiego.
 • na mocy przepisów wchodzących w życie 1 października 1996 r.:
 • w miejsce Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, a także po wydzieleniu zadań związanych ze Skarbem Państwa z innych ministerstw, urzędów centralnych i państwowych jednostek organizacyjnych utworzono Ministerstwo Skarbu Państwa,
 • utworzono Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wykonujący zadania z zakresu obsługi Komitetu Integracji Europejskiej,
 • z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wydzielono Urząd Ochrony Państwa, który następnie przekazano pod bezpośredni nadzór Prezesa Rady Ministrów,
 • na mocy przepisów wchodzących w życie 1 stycznia 1997 r.:
 • nową podstawę prawną otrzymało Ministerstwo Finansów,
 • w miejsce Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, a także po wydzieleniu części zadań zlikwidowanego Centralnego Urzędu Planowania utworzono Ministerstwo Gospodarki,
 • w miejsce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także po wydzieleniu części zadań zlikwidowanego Urzędu Rady Ministrów oraz zlikwidowanego Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (część jego zadań przejęły również dwa nowo utworzone urzędy centralne: Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast) utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • w miejsce Centralnego Urzędu Planowania (część jego zadań przejęło nowo utworzone Ministerstwo Gospodarki) utworzono Rządowe Centrum Studiów Strategicznych,
 • w miejsce Urzędu Rady Ministrów (część jego zadań przejęło nowo utworzone Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) utworzona została Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (struktura formalnie nie otrzymała rangi ministerstwa, powoływani są w niej jednak sekretarze i podsekretarze stanu, a jej statut jest nadawany zgodnie z zasadami organizacji ministerstw).
 • Nowe zasady dotyczące organizacji administracji rządowej wprowadzone zostały ustawą z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów oraz ustawą z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Od tego czasu ministerstwo tworzy się za pomocą rozporządzenia Rady Ministrów. Szczegółowy zakres działania ministra jest ustalany w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, na jego podstawie ministrowie otrzymują upoważnienie do kierowania poszczególnymi działami (przepisy te stosowane są również wobec przewodniczących komitetów, którzy wchodzą w skład rządu). Statut ministerstwa nadawany jest w trybie zarządzenia (do 1 stycznia 2002 r. rozporządzenia) Prezesa Rady Ministrów.

  Ministerstwo Przemysłu i Handlu, polskie ministerstwo zlikwidowane 4 lutego 1997 w wyniku reformy Centrum. Jego obowiązki podzielono i przekazano Ministerstwu Gospodarki i Ministerstwu Skarbu Państwa.Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.

  Ministerstwa w 1999 r.[ | edytuj kod]

  1 kwietnia 1999 r. uchylone zostały uchwalone wcześniej akty prawne dotyczące organizacji naczelnych organów administracji rządowej (w drodze wyjątku zachowano niektóre artykuły odnoszące się do urzędów ministrów właściwych do spraw finansów publicznych, spraw Skarbu Państwa oraz spraw wewnętrznych). Jednocześnie wprowadzono zastrzeżenie, że ministrowie i podległe im ministerstwa działają zgodnie z dotychczasowymi przepisami do dnia wejścia w życie nowych podstaw prawnych. Ponadto w całości utrzymane zostały ustawy, na mocy których funkcjonowały następujące urzędy:

  Ministerstwa w Rzeczypospolitej Polskiej – poniższy artykuł zawiera wykaz ministerstw funkcjonujących w Polsce podczas dwudziestolecia międzywojennego. Za etap początkowy dla zestawienia należy uznać lata 1917–1918, czyli okres kształtowania się polskiej administracji u schyłku I wojny światowej, przejętej po odzyskaniu niepodległości przez niezależne władze. Koniec działalności ministerstw w kraju związany był z wybuchem II wojny światowej w 1939 r. i utworzeniem rządu RP na uchodźstwie.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Urząd Komitetu Badań Naukowych
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
 • 18 października 1999 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 1999 r., na mocy którego nową podstawę prawną otrzymało:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • 10 listopada 1999 r. weszły w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 października 1999 r., na mocy których utworzono:

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Komitet Badań Naukowych (KBN) – zgodnie z zapisem ustawy z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki.
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • 10 listopada 1999 r. weszły w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 3 listopada 1999 r., na mocy których nowe podstawy prawne otrzymały:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Łączności
 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
 • Przekształcenia w kolejnych rządach[ | edytuj kod]

  Rząd Jerzego Buzka[ | edytuj kod]

  Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 czerwca 2000 r. (wchodzącego w życie 21 czerwca 2000 r.) po wydzieleniu części komórek z Ministerstwa Gospodarki (do którego włączono również część komórek Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej) oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzono Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

  Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (RCSS) – państwowa jednostka organizacyjna funkcjonująca w Polsce w latach 1997–2006, zapewniająca obsługę Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w sprawach programowania strategicznego, prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zagospodarowania przestrzennego kraju.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: rozwój regionalny; budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka morska; transport.

  Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 24 lipca 2001 r. (wchodzącego w życie dzień później) zlikwidowano Ministerstwo Łączności, a jego komórki włączono do Ministerstwa Gospodarki.

  Rząd Leszka Millera[ | edytuj kod]

  Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 20 października 2001 r. (wchodzących w życie trzy dni później):

 • w miejsce Ministerstwa Edukacji Narodowej utworzono Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
 • w miejsce Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, a także po wydzieleniu części komórek z Ministerstwa Gospodarki oraz ze zlikwidowanego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa utworzono Ministerstwo Infrastruktury,
 • w miejsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego utworzono Ministerstwo Kultury,
 • zlikwidowano Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, a jego komórki włączono do Ministerstwa Gospodarki oraz do nowo utworzonego Ministerstwa Infrastruktury.
 • Na mocy ustawy z 21 grudnia 2001 r. z dniem 1 stycznia 2002 r. dokonano przekształcenia Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, które utraciło rangę ministerstwa, stając się urzędem podległym Prezesowi Rady Ministrów.

  Ministerstwo Gospodarki – polski zniesiony urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej gospodarka. Ministerstwo istniało w latach 1999–2003 oraz w latach 2005–2015. Od 2015 r. zadania obsługi działu gospodarka wykonuje nowo utworzone Ministerstwo Rozwoju. Ministerstwo Cyfryzacji – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej informatyzacja.

  Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2003 r. (wchodzącego w życie dzień później) w miejsce Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej utworzono Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

  Na mocy ustawy z 10 stycznia 2003 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2003 r. (wchodzących w życie 1 kwietnia 2003 r.) w miejsce Urzędu Komitetu Badań Naukowych utworzono Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

  Pierwszy rząd Marka Belki[ | edytuj kod]

  Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 2 maja 2004 r. (wchodzących w życie dwa dni później) w miejsce Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej utworzono Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwo Polityki Społecznej.

  Drugi rząd Mateusza Morawieckiego – Rada Ministrów pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego, powołana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i zaprzysiężona 15 listopada 2019. Ministerstwo Gospodarki Morskiej – polski zniesiony urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej gospodarka morska (od 2 marca dodatkowo dział rybołówstwo).

  Drugi rząd Marka Belki[ | edytuj kod]

  Na mocy ustawy z 8 października 2004 r. z dniem 5 lutego 2005 r. zniesiono Komitet Badań Naukowych, a jego sprawy przekazano do zakresu działania ministra właściwego do spraw nauki (obsługiwanego wówczas przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji).

  Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 23 sierpnia 2005 r. (wchodzących w życie 1 września 2005 r.) w miejsce Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu utworzono Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu.

  Ministerstwo Infrastruktury – polskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Infrastruktury zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 31 października 2005. Obowiązki konstytucyjne i ustawowe ministerstwa przejął Minister Transportu i Budownictwa, a od 5 maja 2006 Minister Transportu, Minister Gospodarki Morskiej i Minister Budownictwa.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – polskie ministerstwo zajmujące się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.

  Rząd Kazimierza Marcinkiewicza[ | edytuj kod]

  Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 31 października 2005 r. (obowiązujących od tego samego dnia):

 • w miejsce Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (część jego komórek włączono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) utworzono Ministerstwo Edukacji i Nauki,
 • w miejsce Ministerstwa Gospodarki i Pracy (część jego komórek włączono do nowo utworzonego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) utworzono Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • w miejsce Ministerstwa Kultury utworzono Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • w miejsce Ministerstwa Polityki Społecznej, a także po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Gospodarki i Pracy utworzono Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
 • w miejsce Ministerstwa Infrastruktury utworzono Ministerstwo Transportu i Budownictwa.
 • Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 5 maja 2006 r. (obowiązujących od tego samego dnia):

  Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – urząd administracji rządowej, obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, działu - gospodarka morska oraz działu - transport, utworzone 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011.Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) – polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw Funduszy i regionów państwowych. Ministerstwo powstało 15 listopada 2019 roku w wyniku przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 • w miejsce Ministerstwa Transportu i Budownictwa utworzono Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwo Transportu,
 • w miejsce Ministerstwa Edukacji i Nauki utworzono Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Rząd Jarosława Kaczyńskiego[ | edytuj kod]

  Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 24 lipca 2007 r. (obowiązującego od dnia poprzedniego) w miejsce Ministerstwa Sportu, a także po wydzieleniu części komórek z Ministerstwa Gospodarki utworzono Ministerstwo Sportu i Turystyki.

  Transformacja systemowa w Polsce – ogół zmian zapoczątkowanych w Polsce w latach 80. XX wieku, które ukierunkowane są na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację.Urząd Ochrony Państwa − istniejąca od 10 maja 1990 roku do 29 czerwca 2002 roku instytucja państwa, stanowiąca część (obok zlikwidowanych Wojskowych Służb Informacyjnych) służb specjalnych RP. UOP zastąpił zlikwidowaną Służbę Bezpieczeństwa MSW.

  Pierwszy rząd Donalda Tuska[ | edytuj kod]

  Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. (obowiązującego od tego samego dnia) w miejsce Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej (część jego komórek włączono do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz Ministerstwa Transportu utworzono Ministerstwo Infrastruktury.

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Administracji i Cyfryzacji, właściwego do spraw 4 działów administracji rządowej – administracja, informatyzacja, łączność oraz wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne. Ministerstwo zostało utworzone w dniu 21 listopada 2011 roku, z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2011 roku.Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: gospodarka morska, rybołówstwo i żegluga śródlądowa.

  Na mocy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. z dniem 1 stycznia 2010 r. zniesiono Komitet Integracji Europejskiej (oraz zlikwidowano obsługujący go Urząd Komitetu Integracji Europejskiej), a jego sprawy przekazano do zakresu działania ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (obsługiwanego wówczas przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

  Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), utworzone w Polsce 1 października 1996 w wyniku Reformy Centrum. Nowe ministerstwo powstało w miejsce Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, przejęło także zadania i kompetencje innych ministerstw, urzędów centralnych i państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa.Ministerstwo Łączności – resort zajmujący się sprawami telekomunikacyjnymi w Polsce (telefonia, poczta, telegraf). Zlikwidowane w 2001, jego kompetencje przejęło Ministerstwo Infrastruktury.

  Drugi rząd Donalda Tuska[ | edytuj kod]

  Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 21 listopada 2011 r. (obowiązujących od 18 listopada 2011 r.):

 • po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Infrastruktury oraz ze zlikwidowanego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzono Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
 • w miejsce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (część jego komórek włączono do nowo utworzonego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
 • w miejsce Ministerstwa Infrastruktury (część jego komórek włączono do nowo utworzonego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) utworzono Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 • Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 27 listopada 2013 r. (wchodzącego w życie tego samego dnia) w miejsce Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utworzono Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) – polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw energii. Ministerstwo powstało 15 listopada 2019 roku w wyniku przekształcenia Ministerstwa Energii.

  Rząd Beaty Szydło[ | edytuj kod]

  Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 20 listopada 2015 r., 3 grudnia 2015 r. i 7 grudnia 2015 r. dokonano następujących przekształceń:

 • na mocy przepisów obowiązujących od 16 listopada 2015 r.:
 • w miejsce Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (część jego komórek włączono do nowo utworzonego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) utworzono Ministerstwo Cyfryzacji,
 • po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzono Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju utworzono Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
 • w miejsce Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej utworzono Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • w miejsce Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (część jego komórek włączono do nowo utworzonego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz do nowo utworzonego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa) utworzono Ministerstwo Rozwoju,
 • w miejsce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • na mocy przepisów obowiązujących od 27 listopada 2015 r.:
 • po wydzieleniu części komórek z Ministerstwa Rozwoju utworzono Ministerstwo Energii,
 • z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wydzielono część komórek, które następnie włączono do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • z Ministerstwa Cyfryzacji oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wydzielono część komórek, które następnie włączono do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
 • Na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. z dniem 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Skarbu Państwa postawiono w stan likwidacji.

  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport.Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) – polskie ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, turystyka oraz praca.

  Pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego[ | edytuj kod]

  Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 11 stycznia 2018 r. (obowiązujących od 9 stycznia 2018 r.):

 • w miejsce Ministerstwa Rozwoju utworzono Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
 • z Ministerstwa Środowiska wydzielono część komórek, które następnie włączono do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 • Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 23 stycznia 2018 r. (obowiązujących od dnia poprzedniego) w miejsce Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (część jego komórek włączono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) utworzono Ministerstwo Infrastruktury.

  Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 r. odbyły się 27 października 1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne.Ministerstwo Transportu i Budownictwa – polskie ministerstwo istniejące od 31 października 2005 do 5 maja 2006 roku a jedynym ministrem stojącym na czele tego resortu był Jerzy Polaczek z PiS.

  Drugi rząd Mateusza Morawieckiego[ | edytuj kod]

  Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 19 listopada 2019 r. (obowiązujących od 15 listopada 2019 r.):

 • w miejsce Ministerstwa Energii utworzono Ministerstwo Aktywów Państwowych,
 • w miejsce Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (część jego komórek włączono do nowo utworzonego Ministerstwa Rozwoju) utworzono Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • w miejsce Ministerstwa Środowiska utworzono Ministerstwo Klimatu,
 • w miejsce Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz ze zlikwidowanego Ministerstwa Sportu i Turystyki utworzono Ministerstwo Rozwoju,
 • w miejsce Ministerstwa Sportu i Turystyki (część jego komórek włączono do nowo utworzonego Ministerstwa Rozwoju) utworzono Ministerstwo Sportu.
 • Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 marca 2020 r. (obowiązującego od 5 marca 2020 r.) z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wydzielono część komórek, które następnie włączono do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).Ministerstwo Gospodarki – ministerstwo kierujące działem gospodarka. Do 2005 kierowało dodatkowo działami praca i rozwój regionalny, powstało wówczas z połączenia ministerstw gospodarki, pracy i polityki socjalnej, współpracy z zagranicą. Od 31 października 2005 Ministerstwo zostało podzielone na resorty: Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Do 2007 ministerstwo kierowało także działem turystyka, który 23 lipca został przekazany do Ministerstwa Sportu.

  Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 20 marca 2020 r. (wchodzących w życie dzień później):

 • po wydzieleniu części komórek z Ministerstwa Klimatu utworzono Ministerstwo Środowiska.
 • z Ministerstwa Aktywów Państwowych wydzielono część komórek, które następnie włączono do Ministerstwa Klimatu.
 • Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 7 października 2020 (obowiązujących od dnia poprzedniego):

 • w miejsce Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Środowiska, a także po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej utworzono Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • w miejsce Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (część jego komórek włączono do nowo utworzonego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii) utworzono Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
 • w miejsce Ministerstwa Rozwoju, a także po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej utworzono Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii,
 • zlikwidowano Ministerstwo Cyfryzacji, a jego komórki włączono do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • zlikwidowano Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a jego komórki włączono do Ministerstwa Infrastruktury oraz do nowo utworzonego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
 • Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 9 października 2020 (obowiązujących od dnia poprzedniego) z Ministerstwa Infrastruktury wydzielono część komórek, które następnie włączono do Ministerstwa Aktywów Państwowych.

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także rozwój regionalny. Ministerstwo Środowiska – utworzone w 1999 ministerstwo zajmujące się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce. Po uchybieniach przy podpisywaniu przez EuRoPol Gaz z Gazpromem memorandum dotyczącego budowy gazociągu Jamał-Europa było rozważane utworzenie Ministerstwa Energetyki i Środowiska, ale ograniczono się jedynie do powołania rządowego zespołu koordynującego politykę energetycznegą.

  Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 29 października 2020 (wchodzących w życie cztery dni później) z Ministerstwa Infrastruktury wydzielono część komórek, które następnie włączono do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 10 listopada 2020 (wchodzących w życie trzy dni później) z Ministerstwa Klimatu i Środowiska wydzielono część komórek, które następnie włączono do Ministerstwa Infrastruktury.

  Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 17 grudnia 2020 (wchodzącego w życie 1 stycznia 2021) w miejsce Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego utworzono Ministerstwo Edukacji i Nauki.

  Ministerstwo Polityki Społecznej - ministerstwo powstałe 2 maja 2004, utworzone za rządu Marka Belki. Wydzielone zostało z Ministerstwa gospodarki, pracy i polityki społecznej. Zostało zlikwidowane przez rząd Kazimierza Marcinkiewicza, który politykę społeczną włączył do nowo powstałego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.Ministerstwo Finansów (MF) – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym.

  Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 10 lutego 2021 (wchodzących w życie 1 marca 2021) w miejsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Sportu utworzono Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej gospodarka.
  Ministerstwo Rozwoju – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej gospodarka i rozwój regionalny.
  Minister bez teki (Polska) – potoczne określenie ministra będącego członkiem Rady Ministrów, który nie kieruje działem administracji rządowej i nie jest obsługiwany przez ministerstwo, lecz wypełnia zadania określone przez Prezesa Rady Ministrów. Po wejściu w życie konstytucji z 1997 roku możliwość taką stwarza jej artykuł 149 ustęp 1. Minister zadaniowy, tak samo jak minister resortowy, pełni podwójną rolę: jest zarówno naczelnym organem administracji rządowej, jak i częścią organu kolegialnego – Rady Ministrów.
  Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej – ministerstwo istniejące pod taką nazwą w latach 1987-2003. Zlikwidowane 6 stycznia 2003, jego kompetencje przejęło Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwo Polityki Społecznej, które to również zostały zlikwidowane, na rzecz nowo powstałego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Minister do spraw europejskich - potoczna nazwa Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który pełnił funkcję sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej. 1 stycznia 2010 Komitet Integracji Europejskiej został zniesiony. Dokonano fuzji UKiE z MSZ i odtąd istnieje jako Departament KSE, czyli Departament obsługujący Komitet ds. Europejskich, którego przewodniczącym jest Minister ds. Europejskich. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działach administracji rządowej urząd ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i ministra właściwego do spraw zagranicznych pełni jedna osoba (obecnie Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski). Istotną rolę w dziedzinie spraw europejskich będzie odgrywał Sekretarz do Spraw Europejskich, będący sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej R.P. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy:

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.033 sek.