• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Milicja - Ukraina  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Aneksja Krymu przez Rosję – nielegalne nabycie przez Federację Rosyjską terytorium Ukrainy (Autonomicznej Republiki Krymu oraz miasta wydzielonego Sewastopol, położonych na Półwyspie Krymskim) w drodze użycia siły zbrojnej w 2014 roku. Wojna domowa w Rosji – wojna domowa rozpoczęta w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku i ustanowienia przez bolszewików nowej władzy państwowej w Rosji. Zwolenników nowej władzy określano jako "czerwonych", a przeciwników jako "białych". Niekiedy za datę rozpoczęcia wojny uważa się datę podpisania traktatu brzeskiego (3 marca 1918) – podpisanie tego aktu rzeczywiście spowodowało narastanie oporu oraz zagwarantowało zewnętrzną interwencję i wsparcie sił Ententy po stronie "białych". Za zakończenie wojny domowej jest uważane zajęcie przez Armię Czerwoną Krymu w 1920 roku. Na Dalekim Wschodzie walki trwały jednak do 25 października 1922 roku (zdobycie Władywostoku). W Jakucji starcia zbrojne miały miejsce jeszcze w 1923 roku, a na Półwyspie Czukockim – do połowy 1924 roku.

  Milicja (ukr. Міліція) – zbiorcza nazwa wszystkich formacji policyjnych w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej i na Ukrainie działających w latach 1917–2015. Podlegała do 1991 roku pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukraińskiej SRR, a po 1991 pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy. W 2015 roku ukraińska milicja została przekształcona w Narodową Policję Ukrainy.

  Wiktor Fedorowycz Janukowycz, ukr. Віктор Федорович Янукович (transkrypcja, patrz tabelka), ros. Виктор Фёдорович Янукович (ur. 9 lipca 1950 w Jenakijewem, w obwodzie donieckim) – ukraiński polityk, naukowiec, profesor ekonomii i prawa, autor ponad 50 publikacji z dziedziny ekonomii, premier Ukrainy w latach 2002–2005 i 2006–2007, przywódca Partii Regionów, od 2010 prezydent Ukrainy.Petro Ołeksijowicz Poroszenko, ukr. Петро Олексійович Порошенко (ur. 26 września 1965 w Bołgradie) – ukraiński polityk i przedsiębiorca (nazywany "królem czekolady"), z wykształcenia ekonomista. Minister spraw zagranicznych w latach 2009–2010, minister rozwoju gospodarczego i handlu w 2012.

  Historia[ | edytuj kod]

  Od wojny domowej do rozpadu ZSRR[ | edytuj kod]

  Ochotnicze formacje milicyjno-wojskowe[ | edytuj kod]

  Po rewolucji lutowej zaczęły oddolnie powstawać ukraińskie ochotnicze formacje milicyjno-wojskowe, znane jako Wolni Kozacy. Pojawili się oni spontanicznie w latach 1917–1918, aby „bronić wolności narodu ukraińskiego” i chronić porządek publiczny przed „bandami zbolszewizowanych dezerterów”.

  Łeonid Makarowycz Krawczuk, ukr. Леонід Макарович Кравчук (ur. 10 stycznia 1934 w Żytyniu Wielkim) – ukraiński polityk, prezydent Ukrainy w latach 1991–1994.Donieck (ukr. Донецьк, ros. Донецк, do 1924 Juzowka (lub Juzow), od 1924 do 1961 Stalino) – miasto we wschodniej części Ukrainy, nad rzeką Kalmius (ukr. Кальміус). Stolica obwodu donieckiego. Główny ośrodek przemysłowy w Donieckim Zagłębiu Węglowym.

  Należy zaznaczyć, że jednostki Wolnych Kozaków, Korpusu Żandarmerii Państwowej, Gwardii Ludowej i Straży Państwowej, które pełniły głównie funkcje policyjne, charakteryzowały się słabą dyscypliną, dużą rotacją kadr, niskim profesjonalizmem, brakiem odpowiedniego zarządzania i niedostateczną logistyką. Na ich działalność wpłynęły warunki wojny domowej, przez co nie mogli oni w pełni wykonywać swoich zadań.

  Obwód ługański (ukr. Луганська область, Łuhanska oblast) jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Leży we wschodniej części Ukrainy, przy granicy z Rosją (graniczy z nią od północy, wschodu i południa). Na zachodzie graniczy z obwodem donieckim i charkowskim.Ukraińcy (Українці) – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich. Ukraińcy są (obok Rosjan i Białorusinów) potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską .

  Jednako żołnierze tych formacji przyczynili się do walki o odrodzenie ukraińskiej państwowości, która rozpoczęła się po rewolucji lutowej 1917 roku. Ważną rolę w kształtowaniu się Ukraińskiej Republiki Ludowej, proklamowanej w listopadzie 1917 roku, przypisano porządkowi publicznemu, lecz jej organy ścigania zostały rozwiązane przez reżim bolszewicki, który rywalizował o władzę na Ukrainie i stworzył własną, radziecką milicję.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR - (ros. Министерство внутренних дел, Ministierstwo Wnutriennych Dieł MWD) - radziecki urząd centralny administracji rządowej odpowiedzialny za utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego (poza sprawami bezpieczeństwa państwowego, do których właściwymi – oprócz krótkiego okresu jednego roku w okresie 1953-1954 – były początkowo Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, a potem Komitet Bezpieczeństwa Państwowego). Pod daną nazwą funkcjonowało w latach 1946-1960 oraz 1968-1991, a pod inną – w latach 1962-1968.Škoda Octavia - czeski samochód klasy kompaktowej, produkowany przez firmę Škoda Auto od 1996 roku. Obecnie produkowana jest III generacja auta.

  Milicja robotniczo-chłopska[ | edytuj kod]

  12 grudnia 1917 roku I Ogólnoukraiński Zjad Rad proklamował władzę radziecką w Charkowie i utworzył Ukraińską Republikę Radziecką. Bolszewicy stanęli przed zadaniem utworzenia własnych organów ścigania. W tym celu radziecki rząd Ukrainy – Sekretariat Ludowy – włączył Sekretariat Spraw Sądowych, który był odpowiedzialny za organizację i zarządzanie milicją, w system ochrony bezpieczeństwa publicznego.

  Cypr (Republika Cypryjska) – państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. Od 1 maja 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy (ukr. Міністерство внутрішніх справ України, fonetycznie: Ministerstwo Wnutrisznich Spraw Ukrainy, MSW) urząd administracji rządowej Ukrainy, odpowiedzialny za ochronę praw i swobód obywateli kraju. Scentralizowanym urzędem kieruje minister spraw wewnętrznych, który jest nie tylko formalnie członkiem Gabinetu Ministrów Ukrainy (rządu), ale także rzeczywistym naczelnikiem milicji w kraju.

  Na radzieckiej Ukrainie milicja robotnicza i chłopska została utworzona dekretem Rady Komisarzy Ludowych USRR z 9 lutego 1919 roku. Dekret precyzował, że jej głównym zadaniem jest „ochrona porządku rewolucyjnego i bezpieczeństwa osobistego obywateli”, a także zwalczanie elementów przestępczych”. Zasady organizacji i działania ukraińskiej milicji zostały rozwinięte w Regulaminie milicji robotniczo-chłopskiej, który został zatwierdzony przez Radę Komisarzy Ludowych USRR 14 września 1920 roku.

  Lakrymatory (łac. lacrima – łza; łzawiące bojowe środki trujące, potocznie gazy łzawiące) – podgrupa drażniących bojowych środków trujących przeznaczonych do skażania powietrza. Stosowane w postaci par i aerozoli przez policję i inne służby w czasie starć z demonstracjami, do celów ćwiczebno-treningowych oraz do nękania przeciwnika w czasie operacji militarnych.Rada Komisarzy Ludowych USRR (radnarkom, sownarkom), ukr. Рада Народних Комісарів УРСР - najwyższy organ władzy wykonawczej w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, działający w latach 1919-1946.

  Służba w milicji była dobrowolna, ale wszyscy, którzy do niej przystąpili, musieli służyć w jej szeregach co najmniej rok. Mogły ją podjąć tylko osoby, które ukończyły 21 rok życia, były piśmienne, korzystały z prawa wyborczego do rad ludowych, były lojalne wobec władzy radzieckiej oraz interesów klasy robotniczo-chłopskiej, niekarane i nieobjęte dochodzeniem pod zarzutem popełnienia przestępstw, a także całkowicie zdrowe i zdolne do służby wojskowej. Jako uzbrojony organ wykonawczy, milicja robotniczo-chłopska otrzymała status jednostek zbrojnych specjalnego przeznaczenia ze wszystkimi ich prawami i obowiązkami.

  Rada Najwyższa Ukrainy (ukr. Верховна Рада України, "Werchowna Rada") – jednoizbowy parlament Ukrainy. Nazwa ta jest typowa dla krajów post-radzieckich, których parlamenty często noszą nazwę "Rad Najwyższych" (ros. Верховный Совет). Nazwę taką nosi również parlament Autonomicznej Republiki Krymu. Obecna Rada Najwyższa Ukrainy jest bezpośrednią następczynią Rady Najwyższej Ukraińskiej SRR, która w 1991 ogłosiła niezależność kraju i odłączenie się od Związku Radzieckiego.Kosowo (alb.: Kosova / Kosovë, serb.: Косово, Kosovo) – terytorium sporne w południowej Europie ze stolicą w Prisztinie.

  Formowanie ukraińskiej milicji odbywało się w trudnych warunkach: brakowało kadr, słabe było zaplecze materialne i techniczne. Należy zauważyć, że milicja była często wykorzystywana przez władze radzieckie jako narzędzie do karania ludności, która sprzeciwiała się rządom bolszewickim. Jednak formalnie nadal jej głównym zadaniem było zapewnianie porządku publicznego i ochrona obywateli przed przestępczością pospolitą.

  Timor Wschodni (Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego) – państwo na wyspie Timor w Archipelagu Malajskim, 450 km na północ od Australii. Do 1975 jako Timor Portugalski, w 1976 anektowany przez Indonezję, czego nigdy nie uznała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Od 1999 pod administracją ONZ. Pełna niepodległość od 20 maja 2002. Od zachodu graniczy z Indonezją.Ukraiński Związek Helsiński (UHS) - ukraińska organizacja antykomunistyczna i niepodległościowa, powstała w marcu 1988. Była następczynią Ukraińskiej Grupy Helsińskiej

  Lata II wojny światowej[ | edytuj kod]

  Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 22 czerwca 1941 roku O stanie wojennym stwierdzał, że wszystkie funkcje władz lokalnych w zakresie obrony państwa, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego spadają na miejscowe władze wojskowe. Oznaczało to znaczącą zmianę w codziennym funkcjonowaniu ukraińskiej milicji, któremu nadano bardziej wojskowy ład. W okresie wojny niemiecko-radzieckiej milicja na Ukrainie stanęła przed zupełnie nowymi rodzajami zadań, takimi jak zabezpieczanie tyłów obszaru frontowego, ochrona szlaków zaopatrzeniowych Armii Czerwonej, czy walka ze szpiegami i dywersantami. Wiele jednostek milicji było kierowanych bezpośrednio do walk na froncie, co spowodowało masowy nabór do milicji młodych i prawie nieprzeszkolonych rekrutów, zwłaszcza po 1944 roku, a to przyczyniło się z kolei do spadku profesjonalności i skuteczności tej formacji. Ponadto poziom przestępczości pospolitej w czasie wojny i w pierwszych latach powojennych zwiększył się kilkunastokrotnie w porównaniu z okresem przedwojennym. Gdy na przełomie roku 1942 i 1943 cała Ukraina znalazła się pod okupacją niemiecką, wielu byłych milicjantów przeszło do radzieckiej partyzantki, inni podjęli służbę w kolaboracyjnych formacjach niemieckich.

  Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).Łeonid Danyłowycz Kuczma, ukr. Леонід Данилович Кучма (ur. 9 sierpnia 1938 w Czajkiniach w obwodzie czernihowskim) – ukraiński polityk, premier w latach 1992–1993 i prezydent w latach 1994–2005.

  Po II wojnie światowej[ | edytuj kod]

  Okres powojenny (1946–1954) stał się ważnym etapem w tworzeniu i rozwoju organów ścigania na Ukrainie, zwłaszcza milicji. Względy polityczne i trudne warunki społeczne w okresie powojennym zmusiły rząd do kolejnej reorganizacji milicji. 18 marca 1946 roku decyzją Rady Najwyższej ZSRR Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych został przekształcony w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR. Podobne zmiany nastąpiły w poszczególnych republikach związkowych ZSRR.

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Partyzantka radziecka (bądź sowiecka) – forma organizowanych w ukryciu walk o zmiany społeczne bądź wyzwolenie, prowadzonych na obszarach objętych działaniami wojennymi i opartych na współpracy z miejscową ludnością cywilną oraz regularnymi siłami militarnymi walczącymi na tyłach wroga; także oddziały podporządkowane władzom RFSRR i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, działające w formie partyzanckiej.

  Funkcjonalne obowiązki i uprawnienia milicjanta zostały zapisane w Statucie Dyscyplinarnym, który wszedł w życie 7 lipca 1948 roku i uchylił Statut Dyscyplinarny z 22 lipca 1931 roku. Dla prowadzenia działalności „polityczno-wychowawczej” (propagandowej) w milicji decyzją z kwietnia 1949 roku Komitet Centralny KPZR wprowadził stanowisko zastępcy naczelnika jednostki do spraw politycznych (odpowiednik politruka w Armii Radzieckiej). W latach 70. dużo uwagi poświęcono szkoleniu personelu milicji. Na Ukrainie w tym czasie powstał szereg policyjnych szkół średnich (Dniepropietrowsk, Lwów, Iwano-Frankiwsk, Odessa), a także rozwinęła się założona już w 1921 roku Kijowska Wyższa Szkoła Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR.

  Toyota Camry – samochód klasy wyższej średniej, produkowany przez koncern Toyota od 1982 roku do dziś. Ze względu na niewysoką cenę zdobył dużą popularność w Ameryce Północnej i Australii, gdzie zdecydowano się na jego produkcję. Na obu tych kontynentach jest pozycjonowany w klasie średniej i kosztuje mniej więcej tyle co Avensis w Europie. Toyota Camry powstała tak naprawdę wskutek podziału linii modelowej klasy średniej na dwie odrębne: "europejską" (modele Carina i Avensis) i (głównie) "amerykańską" - model Camry. Ze względu na wysokie ceny paliw masowy rynek europejski preferuje mniejsze samochody, tak więc mimo że oferowano tu model Camry, to nieporównywalnie lepiej sprzedaje się model Avensis (a wcześniej Carina). W Polsce największą popularnością cieszył się model trzeciej generacji (XV10) produkowany w latach 1992-1996, ze względu na korzystne regulacje celno-podatkowe z początku lat dziewięćdziesiątych.UAZ 469 – samochód terenowy produkcji radzieckiej produkowany od 1972 do 2007 roku w fabryce UAZ w Ulianowsku. W roku 1985 z niewielkimi zmianami produkowany pod nazwą UAZ 31512 do 2007 roku, zastąpiony przez model UAZ Hunter Classic.

  W latach 1985–1990, podobnie jak w latach poprzednich, organy spraw wewnętrznych ZSRR działały pod zwierzchnictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR. I choć uprawnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukraińskiej SRR i Departamentu Spraw Wewnętrznych obwodów zostały nieco rozszerzone w okresie pieriestrojki, były one jednak częścią systemu ogólnozwiązkowego, a w sprawach bieżącego zarządzania, obsady kadrowej, logistyki i w innych sferach działania organów spraw wewnętrznych ZSRR decydowały centralne władze związkowe.

  Front wschodni – całokształt działań bojowych w czasie II wojny światowej pomiędzy III Rzeszą a ZSRR i sojusznikami obydwóch państw w Europie Wschodniej i Środkowej. Walki na froncie wschodnim trwały od 22 czerwca 1941 do 8 maja 1945. Swym zasięgiem obejmowały znaczny obszar europejskiej części Rosji, całą Polskę, Ukrainę, Białoruś, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Rumunię, Węgry, Słowację, Jugosławię aż do wschodniej części Niemiec i Austrii. Był to najkrwawszy i największy z frontów wojennych w historii.Krym (ukr. Крим, ros. Крым, krymskotatarski Qırım, Къырым, Półwysep Krymski) – półwysep na południu Ukrainy, zwany czasem półwyspem Taurydzkim, a w starożytności Chersonezem Taurydzkim bądź Taurydą, połączony jest z lądem tylko wąskim Przesmykiem Perekopskim, pomiędzy Morzem Czarnym i Azowskim, a od Rosji oddzielony Cieśniną Kerczeńską. Długość linii brzegowej 1000 km, powierzchnia 25 700 km².

  Niepodległa Ukraina[ | edytuj kod]

  Milicjanci na patrolu w Kijowie, 2010 rok

  20 grudnia 1990 roku Rada Najwyższa Ukraińskiej SRR przyjęta ustawę O milicji. Artykuł 1. ustawy stanowił, że „milicja w Ukraińskiej SRR jest państwowym organem wykonawczym, który chroni życie, zdrowie, prawa i wolności obywateli, własność, środowisko naturalne, interesy społeczeństwa i państwa przed bezprawnymi ingerencjami”. 14 grudnia 1992 roku prezydent niepodległej już Ukrainy, Łeonid Krawczuk, wydał dekret uznający 20 grudnia świętem państwowym – Dniem Milicji.

  Dniepr (ukr. Дніпро, Dnipro) – miasto w południowo-środkowej części Ukrainy, na obu brzegach Dniepru, u ujścia Samary. 1,038 mln mieszkańców (w 2008 roku), trzecie pod względem wielkości miasto Ukrainy (po Kijowie i Charkowie), stolica obwodu dniepropetrowskiego.Odessa (ukr. Одеса, ros. Одесса) – miasto i stolica obwodu odeskiego Ukrainy, położone nad Morzem Czarnym.
  Ukraińska milicja drogowa na Chreszczatyku w Kijowie, 2010 rok

  Wraz z ogłoszeniem niepodległości Ukraina wzięła pod swoją jurysdykcję wszystkie jednostki milicyjne znajdujące się na terytorium Ukraińskiej SRR. Weszły w życie ustawy O zmianach i uzupełnieniach do ustawy Ukraińskiej SRR «O milicji» z 19 czerwca 1992 roku, O działalności operacyjno-śledczej z 18 lutego 1992 roku oraz O zabezpieczeniach emerytalnych dla personelu wojskowego i oficerów organy spraw wewnętrznych z 9 kwietnia 1992 roku. 7 października 1992 roku dekretem Prezydenta Ukrainy zatwierdzono Statut Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. W tym samym roku powstał związek zawodowy certyfikowanych pracowników Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Od 17 stycznia 1992 roku ukraińscy milicjanci zaczęli składać nowe przysięgi. Proces ten trwał do końca miesiąca. Większość milicjantów składała przysięgę po ukraińsku, ale kto chciał, mógł to zrobić po rosyjsku. Nie było jasno określonego protokołu ceremonii, więc wszędzie odbywały się one inaczej.

  Ukraińska Republika Ludowa (ukr. Українська Народна Республіка) – jedno z dwóch państw ukraińskich (obok ZURL) powstałych w wyniku I wojny światowej.Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

  Liczba zarejestrowanych przestępstw w 1992 roku wyniosła 431,5 tys., czyli o 18,7% więcej niż w latach ubiegłych. Ponad 367 tys. z nich to przestępstwa o charakterze kryminalnym, o 25,7% więcej niż w 1991 roku. Liczba spraw karnych w postępowaniach śledczych Departamentu Spraw Wewnętrznych za pierwsze 10 miesięcy 1992 roku przekroczyła statystyki z ubiegłego roku o 88 tys., a w porównaniu z 1987 roku wzrosła dwuipółkrotnie. Znaczny wzrost obciążenia pracą śledczych doprowadził do utraty jakości personelu. I tak w latach 1988-1992 z wydziałów śledczych odeszło 2714 pracowników, z których 1976 przeszło do innych wydziałów, a tylko 8,7% przeszło na emeryturę. W efekcie wydziały śledcze straciły około dwóch trzecich personelu stanowiącego jego najlepiej wykształcony trzon zawodowy, a niedobór personelu przekroczył 550 osób. Odsetek śledczych z wyższym wykształceniem prawniczym zmniejszył się do 63,8%, a co siódmy (13,7%) śledczy nie był z zawodu prawnikiem. Natomiast w obwodach: winnickim, odeskim, chersońskim, ługańskim i kirowohradzkim odsetek śledczych z wyższym wykształceniem prawniczym sięgał zaledwie 40–50%.

  Kijów (ukr. Київ, Kyjiw, ros. Киев, Kijew) – stolica i największe miasto Ukrainy, nad rzeką Dniepr. Był miastem królewskim Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Taras Hryhorowycz Szewczenko (ukr. Тарас Григорович Шевченко, wym. [tɑˈrɑs ʃɛwˈʧɛnkɔ]; ur. 25 lutego/9 marca 1814 we wsi Moryńce w powiecie zwinogródzkim guberni kijowskiej, zm. 26 lutego/10 marca 1861 w Petersburgu) – ukraiński poeta narodowy, etnograf, folklorysta, malarz, przedstawiciel romantyzmu, a także działacz polityczny. Bohater narodowy Ukrainy. Taras Szewczenko jest również przedstawicielem literatury rosyjskiej. Niemal wszystkie jego powieści i większość dramatów zostało napisanych po rosyjsku, podczas gdy utwory poetyckie Szewczenki tworzone były w języku ukraińskim.
  Funkcjonariusze ukraińskiej milicji drogowej w czasie ochraniania maratonu, 2007 rok

  W latach 90. zaczęły powstawać pierwsze jednostki specjalne milicji: Berkut, oddział szybkiego reagowania Sokół, batalion strzelców górskich Kobra, Wojska Wewnętrzne, jednostka antyterrorystyczna Skorpion itp. Umożliwiło to szybszą reakcję na zjawiska przestępczości zorganizowanej, które szalały w latach 90. i pomogło zapobiegać wielu aktom przestępczości. Przykładowo: Berkut zapobiegł ok. 30 ciężkim przestępstwom tylko w pierwszych 15 latach działalności, zaś funkcjonariusze jednostki Sokół przeprowadzili 6,5 tys. akcji, brali udział w zatrzymaniu 9 tys. przestępców i 250 przywódców zorganizowanych grup przestępczych.

  Liberia (Republika Liberii – Republic of Liberia) – państwo położone w Afryce Zachodniej. Sąsiaduje z Gwineą, Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Sierra Leone. Sytuacja gospodarcza i polityczna tego kraju jest nadal niestabilna, co jest skutkiem przewrotów wojskowych i dwóch wojen domowych (1989–1996 i 1999–2003).Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).
  Ukraińska dziewczyna zatyka kwiaty w tarcze ukraińskich milicjantów podczas pomarańczowej rewolucji w Kijowie, początek 2005 roku

  W latach 2000–2001 milicja chroniła porządek publiczny podczas protestów „Ukraina bez Kuczmy”. 9 marca 2001 roku demonstranci starli się z funkcjonariuszami organów ścigania w Parku Szewczenki podczas tradycyjnego składania kwiatów przez prezydenta Łeonida Kuczmę pod pomnikiem Tarasa Szewczenki. Milicjanci rzucali w tłum granaty dymne i kamienie; użyli pałek i gazu łzawiącego. Starcia pod Administracją Prezydenta trwały od około trzydziestu do czterdziestu minut i zakończyły się wycofaniem protestujących.

  Radio Wolna Europa (Radio Wolna Europa/Radio Swoboda, ang. Radio Free Europe/Radio Liberty) – rozgłośnia finansowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych, utworzona w 1949 z połączenia "Radia Wolna Europa" i "Radia Swoboda". Swoją misję określa następująco: "Promować wartości i instytucje demokratyczne przez rozpowszechnianie prawdziwych informacji i idei".Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.

  W latach 2002–2003 milicja pilnowała też porządku w Kijowie podczas akcji protestacyjnych „Powstań, Ukraino!” w Kijowie i innych miastach. W czasie pomarańczowej rewolucji z lat 2004–2005 ukraińska milicja zachowała neutralność, dzięki czemu nie doszło do rozlewu krwi, a demokratyczne wybory zostały powtórzone. Podczas wystąpień w Kijowie i wielu innych miastach Ukrainy w latach 2013–2014 zwanych Euromajdanem wielokrotnie dochodziło do starć protestujących z milicją, w których rannych zostało w sumie ponad 3000 osób. Jednostka specjalna Berkut stanęła w obronie prezydenta Wiktora Janukowycza, strzelając do protestujących z broni palnej, w tym snajperskiej. W sumie w czasie Euromajdanu zginęło 99 ludzi. W czasie kryzysu krymskiego wiosną 2014 roku większość funkcjonariuszy Berkutu przeniosła się na anektowany Krym, gdzie rozpoczęła służbę w formacjach rosyjskich.

  Obwód winnicki (ukr. Вінницька область) jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Leży w środkowej części Ukrainy, przy granicy z Mołdawią. Stolicą obwodu jest Winnica.GAZ Gazela (ros. ГАЗ Газель) – marka samochodów dostawczych i busów produkowanych przez fabrykę GAZ w Niżnym Nowogrodzie od 20 lipca 1994 do 25 lutego 2010.

  2 lipca 2015 roku prezydent Petro Poroszenko rozpoczął proces przekształcania ukraińskiej milicji w Narodową Policję Ukrainy. Tak dobiegła końca licząca 97 lat historia milicji na Ukrainie.

 • Naszywka mundurowa ukraińskiej milicji patrolowej

 • Naszywka mundurowa ukraińskiej milicji drogowej

 • Naszywka mundurowa ukraińskiej państwowej służby ochrony

  Sudan – państwo, położone w północno-wschodniej części Afryki nad Morzem Czerwonym. Do 9 lipca 2011 roku, był największym państwem w Afryce. Po secesji południowej części, spadł na trzecie miejsce ustępując miejsca Algierii i DRK.Wybrzeże Kości Słoniowej (fr. Côte d’Ivoire, Republika Wybrzeża Kości Słoniowej, République de Côte d’Ivoire) – państwo w Zachodniej Afryce, położone nad Zatoką Gwinejską.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Republiki Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, zwane także republikami związkowymi (ros. союзные республики) – wydzielone na podstawie etnicznej jednostki podziału administracyjnego ZSRR podporządkowane bezpośrednio władzom centralnym. Początkowo ZSRR tworzyły cztery republiki związkowe, które 30 grudnia 1922 zawarły umowę o utworzeniu ZSRR (Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, Zakaukaska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka). W momencie rozpadu ZSRR składał się z piętnastu republik związkowych, które w konsekwencji stały się niepodległymi państwami.
  Rada (ros. cовет [sawiét], co znaczy "rada") – nazwa dla różnych organów przedstawicielskich w ZSRR i w niektórych z państw satelickich. Pierwotnie termin ten odnosił się do lokalnych rad robotniczych, chłopskich i żołnierskich, na początku dwudziestego wieku, w okresie ostatnich lat dynastii Romanowów.
  Terytorium Ukrainy w I rzędzie dzieli się na 24 obwody (ukr. oблacть czyt. obłast), miasta wydzielone (Kijów i Sewastopol) oraz republikę autonomiczną (Republikę Krymską) mającą własną konstytucję, rząd i parlament, w II rzędzie dzieli się na 492 rejony (inaczej powiaty, ukr. pайон – rajon).
  Karabin wyborowy (karabin strzelca wyborowego, pot. snajperka) – karabin przeznaczony dla strzelca wyborowego w celu prowadzenia ognia pojedynczego na dużą odległość, z dużą precyzją, używany do likwidowania pojedynczych, istotnych dla przeciwnika celów (głównie osób), w odległości do kilkuset metrów. Jest to wyselekcjonowany model broni standardowej lub konstrukcja oryginalna przeznaczona wyłącznie do tego celu. Posiada osprzęt umożliwiający precyzyjne prowadzenie ognia na znacznych (do około 1000 m) odległościach (celownik optyczny), także w nocy, z użyciem noktowizora. Broń powtarzalna lub samopowtarzalna, istnieją też modele strzelające ogniem ciągłym (HK G3SG1).
  Korpus Żandarmerii Państwowej - formacja żandarmerii Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, utworzona we Lwowie w listopadzie 1918.
  Broń palna – broń miotająca pociski energią gazów powstałych ze spalania ładunku miotającego. W zależności od rodzaju zastosowanego układu miotającego, dzieli się ona na broń lufową i broń rakietową.
  UAZ 452 (nazywany również UAZ 452 Minibus oraz UAZ 3741)- model samochodu wielozadaniowego i dostawczego produkowanego przez UAZ w niezmienionej formie od 1965 roku do dziś w fabryce w Uljanowsku. Pojazd ten jest dostępny w wielu, różnych odmianach nadwoziowych i używany przez wiele służb takich jak policja, straż pożarna, ambulans i wojsko jak również przez prywatnych odbiorców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.187 sek.