• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miasta w Polsce - statystyki

  Przeczytaj także...
  Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie, od II wojny światowej reformy miały miejsce w latach: 1946, 1950, 1957, 1975 oraz obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązujący od 1 stycznia 1999.Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, NTS – klasyfikacja jednostek terytorialnych wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów. Odpowiada ona Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), obowiązującej w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem (WE).
  Co pewien czas kilka miejscowości o statusie wsi (dawniej także osiedla, gromady itp.) otrzymuje prawa miejskie. Poniższa lista przedstawia najmłodsze polskie miasta, które otrzymały lub odzyskały taki status po roku 1900.
  Miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców (stan z 01.01.2010)
  Mapa Polski przedstawiająca wszystkie miasta, autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe, porty lotnicze i ważniejsze porty morskie oraz większe jeziora i rzeki (stan z 30.06.2013)

  Dane statystyczne o miastach w Polsce – dane statystyczne miast w Polsce. Na terenie Polski od 1 stycznia 2020 roku są 944 miasta.

  W Polsce znajduje się kilka większych aglomeracji. Według większości źródeł, największą aglomeracją, obszarem metropolitalnym jak zespołem miejskim w Polsce jest aglomeracja katowicka, następnie warszawska oraz krakowska i łódzka.Liczbę ludności gmin Polski podano według stanu z 1 stycznia 2017 w odniesieniu do podziału administracyjnego z tego samego dnia.

  Dane dla wszystkich 944 miast Polski podano według stanu z 1 stycznia 2020 w odniesieniu do podziału administracyjnego z tego samego dnia na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, zawierającej dane o powierzchni, liczbie ludności i gęstości zaludnienia jednostek podziału terytorialnego Polski oraz jednostek nomenklatury NTS.

  Miasto na prawach powiatu – jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, niekiedy określana potocznie jako powiat grodzki lub powiat miejski. Miasto na prawach powiatu jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu. We wszystkich miastach na prawach powiatu władzę wykonawczą sprawuje prezydent miasta. Są jednostkami samorządu terytorialnego (podziału terytorialnego).Lokacje na prawie niemieckim, polegające na organizacji i zabudowie miast nowego typu, to najbardziej charakterystyczne i najważniejsze zjawisko w historii gospodarczej i społecznej ziem polskich XIII wieku.

  Tabela danych statystycznych miast w Polsce (2020)[ | edytuj kod]

  Wyróżniono pogrubieniem miasta na prawach powiatu i miasta będące siedzibą powiatu oraz dodatkowo kursywą stolice województw.

  Miasta w II Rzeczypospolitej – według danych Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 1 kwietnia 1939 w Polsce było 611 miast. Poniższe tabele zawierają miasta w Polsce uporządkowane według największego (%) wzrostu i spadku ludności na przełomie wybranych lat w okresie 1995-2007. Liczby mieszkańców miast pochodzą z GUS i opierają się na stanie ludności według faktycznego miejsca zameldowania na dzień 31 grudnia poszczególnych lat.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • miejscowości w Polsce pozbawione praw miejskich
 • miasta w Polsce o największym wzroście i spadku ludności
 • najstarsze miasta Polski
 • nowe miasta w Polsce
 • aglomeracje w Polsce
 • dawne osiedla typu miejskiego w Polsce
 • miasta w II Rzeczypospolitej
 • dane statystyczne o gminach w Polsce
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  Przypisy[ | edytuj kod]

  W przeszłości wiele miast utraciło prawa miejskie. Przyczyny degradacji były różne, choć głównie ekonomiczne (osady były małe, a ludność pracowała najczęściej w rolnictwie), niekiedy polityczne (np. w czasach zaborów po stłumieniu powstania styczniowego). Poniższa lista zawierać ma wszystkie zdegradowane miasta Polski. Są one uszeregowane według roku, w którym odebrano im status miasta. W nawiasie podano rok, w którym miasto uzyskało prawa miejskie, ewentualnie dodatkowe informacje o statusie miasta oraz obecną przynależność administracyjną (województwo).Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).
  Warto wiedzieć że... beta

  Miasta w Polsce – miejscowości w Polsce posiadające status miasta. Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Polski są 944 miasta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.