• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza

  Przeczytaj także...
  Obszar morski - przestrzeń, na którą składają się morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz wyłączna strefa ekonomiczna. Status prawny polskiego obszaru morskiego normują przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 - ze zm.).Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (Konwencja jamajska, Konwencja o prawie morza, ang. United Nations Convention on the Law of the Sea) – umowa międzynarodowa wypracowana podczas obrad III Konferencji Prawa Morza ONZ, podpisana 10 grudnia 1982 w Montego Bay na Jamajce. Obecnie stanowi podstawowy dokument prawny w dziedzinie prawa morza. Została ratyfikowana przez 164 państwa i Unię Europejską. Również państwa, które konwencji nie ratyfikowały (jak np. Stany Zjednoczone) a nawet jej nie podpisały (np. Turcja) wskazują na tę umowę jako na kodyfikację zwyczajowego prawa morza i powołują się na jej postanowienia.
  Kworum (z łac. quorum; [praesentia sufficit] - których [obecność jest wystarczająca]) – minimalna liczba członków zgromadzenia (parlamentu, stowarzyszenia, związku zawodowego), niezbędna do prowadzenia obrad lub powzięcia wiążących decyzji np. w przedmiocie wyborów, podjęcia uchwały.

  Międzynarodowy Trybunał Prawa Morzasąd międzynarodowy rozstrzygający spory i wnioski dotyczące statków morskich oraz eksploatacji przez człowieka obszarów morskich, w tym dna morskiego. Został utworzony na podstawie Aneksu VI do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 stanowiącego Statut Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza. Trybunał ma swoją siedzibę w Hamburgu (art. 1 Aneksu).

  Hamburg (łac. Hammonia; dolnoniem. Hamborg [ˈhaˑmbɔːχ]), właściwie Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (niem. Freie und Hansestadt Hamburg) – miasto w północnych Niemczech na prawach kraju związkowego niedaleko ujścia Łaby do Morza Północnego. Wolne miasto i zarazem związkowy kraj niemiecki (pow. 755 km², ludność 1,74 mln – drugie po Berlinie). Największy port morski kraju (75 mln ton przeładunku), wielki ośrodek przemysłowy (statki, elektrotechnika, przetwórstwo ropy, przemysł spożywczy) i finansowy. W 2011 roku miasto to otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Czystości.Statek wodny – dość szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, zawężające określenie jednostki pływającej do takich jednostek, które mogą poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są wykorzystywane ogólnie jako środek transportu (z własnym napędem lub bez). Przykładowo w rozumieniu międzynarodowego prawa drogi morskiej statek oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używane lub nadające się do użytku jako środek transportu wodnego.

  W skład Trybunału wchodzi 21 członków (art. 2 Aneksu) wybieranych na dziewięcioletnią kadencję, z możliwością ponownego wyboru w procedurze ustalonej przez państwa-strony Konwencji (art. 5 Aneksu). Wśród członków może być najwyżej obywatel tego samego państwa (art. 3 Aneksu). Wybory odbywają się podczas spotkania delegatów państw-stron (dwie trzecie stron stanowi quorum), zwołanego przez Sekretarza Generalnego ONZ przy pierwszych wyborach i zgodnie z procedurą ustaloną przez państwa-strony w następnych wyborach (art. 4 Aneksu). Członkom przysługują przywileje i immunitety dyplomatyczne (art. 10 Aneksu). Członkowie wybierają spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa na trzy lata z możliwością ponownego wyboru oraz Sekretarza i innych urzędników (art. 12 Aneksu). Od 1 października 2005 r. jednym z sędziów jest Stanisław Pawlak.

  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.Prawo międzynarodowe (dla odróżnienia od prawa prywatnego międzynarodowego zwane też prawem międzynarodowym publicznym) – jedna z gałęzi prawa, obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami międzynarodowymi, a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Jedna z najstarszych dziedzin prawa, znana i rozwijana już w okresie starożytności. Za "konstytucję" współczesnej społeczności międzynarodowej i najważniejszy dokument prawa międzynarodowego uważa się Kartę Narodów Zjednoczonych powołującą do życia ONZ i proklamującą szereg zasad na których opierają się prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe. Zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych (np. zakaz agresji, zakaz grożenia użyciem siły, zakaz mieszania się w sprawy wewnętrzne innych państw, nakaz pokojowego rozwiązywania sporów) mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami państw członkowskich ONZ.

  W ramach struktur Trybunału funkcjonuje stała Izba Sporów Dotyczących Dna Morskiego (art. 14 Aneksu). Ponadto Trybunał może sam tworzyć izby dla rozpoznawania określonych kategorii sporów oraz, na wniosek stron, izbę dla rozpoznania określonego sporu (art. 15 Aneksu)

  Do właściwości Trybunału należą wszelkie spory i wnioski, które zostały mu przedłożone zgodnie z Konwencją, oraz wszelkie sprawy wyraźnie przewidziane w jakiejkolwiek innej umowie przyznającej właściwość Trybunałowi (art. 21 Aneksu). Orzeczenie Trybunału jest ostateczne (art. 33 Aneksu).

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Przywileje i immunitety dyplomatyczne – zespół udogodnień i wyłączeń przysługujących członkom misji dyplomatycznej, a zwłaszcza przedstawicielom dyplomatycznym i członkom ich rodzin, pozostającym z nimi we wspólnocie domowej.

  Od swojego powstania Trybunał rozstrzygał w 25 sprawach. Pierwsza sprawa, Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea, wpłynęła w 1997.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Trybunału (j. angielski lub j. francuski)
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 w ISAP
 • Międzynarodowe prawo morza
 • Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza
 • Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza rozstrzygnął zadawniony spór między Birmą a Bangladeszem o granicę morską między tymi krajami.

 • Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Dno oceaniczne − część skorupy ziemskiej pokryta wodami oceanów. Dno oceanów obejmuje fragmenty bloków kontynentalnych oraz dno właściwych zbiorników oceanicznych. Obszary szelfu i stoku kontynentalnego geologicznie są częścią kontynentu, jako że są zbudowane ze skorupy kontynentalnej. Obszary basenów oceanicznych, rowów oceanicznych i grzbietów śródoceanicznych mają skorupę typu oceanicznego i tworzą właściwe dno oceanu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław Michał Pawlak (ur. 27 września 1933 w Kaliszu) – polski dyplomata, prawnik, obecnie sędzia Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.