• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe prawo karne

  Przeczytaj także...
  Umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe i jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.Ekstradycja – wydanie przez państwo władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego, dokonywane w sytuacji, gdy osoba ta podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję czynu przestępczego lub w celu odbycia kary. Ekstradycja dokonywana jest na podstawie umowy międzynarodowej, o ile państwo zwracające się z wnioskiem o ekstradycję zapewnia wzajemność. Większość krajów nie dopuszcza ekstradycji własnych obywateli bądź osób, które uzyskały na ich terytorium prawo azylu.
  Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

  Międzynarodowe prawo karne – zespół norm prawa karnego, które odnoszą się do przestępstw z elementem obcym, takim jak przestępstwo popełnione przez cudzoziemców lub przestępstwo za granicą. Polega na łączeniu instytucji międzynarodowej współpracy w różnych sprawach karnych, np. ekstradycja czy wykonanie obcych wyroków skazujących.

  Zbrodnia przeciwko pokojowi – przestępstwo polegające na planowaniu, przygotowaniu, rozpętaniu bądź prowadzeniu wojny napastniczej.Zbrodnie wojenne – według traktatu wersalskiego, wszelkie działania, które naruszają prawa i zwyczaje wojenne (artykuł 228), a także bulwersujące międzynarodową moralność i powagę traktatów (artykuł 227).

  W uproszczeniu są to przepisy prawa międzynarodowego publicznego, odnoszące się do przestępstw międzynarodowych, a zwłaszcza do zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych.

  Zakres międzynarodowego prawa karnego[]

  Międzynarodowe prawo karne obejmuje:

 • normy prawa karnego wewnętrznego poszczególnych państw, dotyczące zakresu stosowania ustawy karnej;
 • normy prawa wewnętrznego i normy zawarte w dwustronnych i wielostronnych umowach międzynarodowych, które odnoszą się do ekstradycji i innych form współpracy międzynarodowej w sprawach karnych;
 • normy prawa międzynarodowego zawarte w wielostronnych umowach międzynarodowych odnoszących się do pewnych czynów. Umowy te zobowiązują sygnatariuszy do kryminalizacji takich czynów i do współpracy w ich ściganiu;
 • normy prawa międzynarodowego ustanawiające odpowiedzialność za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko pokojowi i zbrodnie przeciwko ludzkości.
 • Przypisy[]

  1. Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk: Podstawy prawa karnego międzynarodowego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008
  Norma prawna – najmniejszy, stanowiący sensowną całość, element prawa. Reguła postępowania zewnętrznego stworzona na podstawie przepisów prawnych, ustanowiona przez kompetentny organ władzy w odpowiednim trybie, generalna (nie jest skierowana do jednego, ściśle oznaczonego adresata, ale do grupy podmiotów określonych przy pomocy nazwy rodzajowej) i abstrakcyjna (dotycząca powtarzalnych zachowań, wielokrotnego zastosowania, uniwersalna), ogłoszona i chroniona przez państwo aparatem przymusu.Czyn zabroniony – zachowanie wypełniające ustawowe znamiona typu czynu zabronionego, czyli odpowiadające opisowi zachowania określonego w ustawie karnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przestępstwo – czyn zabroniony, popełniony z zamiarem, uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.
  Zbrodnie przeciwko ludzkości – ogólna nazwa używana dla określenia pewnych zachowań skierowanych przeciwko określonej grupie społecznej, np. narodowościowej, etnicznej, rasowej, wiekowej, religijnej lub światopoglądowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.