• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa koordynacja polityki gospodarczej

  Przeczytaj także...
  Polityka gospodarcza – subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. władze), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim)Makroekonomia - dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami agregatowymi (zbiorczymi, dotyczącymi całej gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości.
  Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo.

  Międzynarodowa koordynacja polityki gospodarczej – ogół działań i środków podejmowanych w celu ustalenia wspólnych kierunków i celów polityki gospodarczej państw, między którymi występuje duża współzależność gospodarcza, np. tworzących organizację międzynarodową.

  Towar – produkt pracy ludzkiej, który jest przeznaczony do sprzedaży. Pojęcie to obejmuje dobra konsumpcyjne i produkcyjne oraz usługi.Kapitał, to pojęcie z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczające dobra (bogactwa, środki, aktywa) finansowe, szczególnie, gdy służą one rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. Jest jednym ze środków wytwórczych, obok: pracy, przedsiębiorczości i ziemi, które są potrzebne do rozpoczęcia produkcji.

  Okoliczności wystąpienia[]

 • istnienie współzależności między gospodarkami (przepływ towarów, usług i kapitału pomiędzy krajami). W dzisiejszym świecie gospodarki są coraz bardziej otwarte, jest większa mobilność towarów i usług, występuje globalizacja - to wszystko przyczynia się do wzrostu współzależności międzynarodowej. Wydarzenia w jednym kraju mogą prowadzić do negatywnych (zanieczyszczenie powietrza) bądź pozytywnych (rozpowszechnianie wiedzy) konsekwencji dla innych państw.
 • suboptymalne rezultaty nieskoordynowanych działań różnych krajów.
 • Konsekwencje[]

  Dzięki większej koordynacji działań możliwy jest wzrost dobrobytu obu krajów (a nie np. tylko jednego prowadzącego politykę ekspansji). Występuje też sytuacja odwrotna, tzn. "zubażanie" innych państw (negatywny makroekonomiczny efekt zewnętrzny) np. publiczne i prywatne działania zwiększające zanieczyszczenie.

  Kompromis – metoda rozwiązania konfliktu, oznaczająca wspólne stanowisko, możliwe do przyjęcia dla stron negocjujących.Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.

  Postacie[]

 • Czysto uznaniowa (dyskrecjonalna) koordynacja – odnoszenie korzyści makroekonomicznych przez dwa kraje bez konieczności utraty czegokolwiek.
 • Uznaniowa koordynacja w zakresie osiągania kompromisu – każdy kraj odnosi korzyść w obszarze jednego celu, ale traci w zakresie innego (musi się czegoś wyrzec).
 • Formy[]

 • Podejmowanie uzgodnień ad hoc (np. negocjacje) – często nieefektywne, gdyż istnieje konieczność powtarzania negocjacji w przypadku zmiany negocjatorów lub w sytuacji, gdy kraj jest niestabilny politycznie.
 • Zinstytucjonalizowana współpraca (np. trwałe porozumienia dotyczące utrzymania stałych kursów walutowych) – wiąże się z koniecznością przyjęcia jakichś reguł lub systemów, jest bardziej podatna na naciski grup interesu.
 • Koordynacji polityki gospodarczej państw UE[]

  Podstawy koordynacji polityki gospodarczej państw Wspólnoty Europejskiej zostały zawarte w art. 99 TWE, zgodnie z którym państwa członkowskie zobowiązały się do koordynacji polityki w ramach Rady Unii Europejskiej w oparciu o Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej.

  Organizacje międzynarodowe – niejednorodna grupa uczestników stosunków międzynarodowych dzieląca się pod względem statusu prawnomiędzynarodowego na międzynarodowe organizacje rządowe (ang. International Governments Organizatons – IGOs) i międzynarodowe organizacje pozarządowe (ang. International Non-Government Organizatons – INGOs). Mianem rządowych określa się zorganizowane przez państwo struktury utworzone w celu rozwoju współpracy. Muszą być one związkiem minimum trzech suwerennych państw, posiadać zdefiniowany cel i być powołane z mocy umowy międzynarodowej. Z kolei określenie międzynarodowych organizacji pozarządowych zdefiniowano w rezolucji RGiS ONZ z 27 lutego 1950 jako organizacje działające w sferze stosunków międzynarodowych, które nie zostały utworzone na podstawie umowy międzynarodowej. Ponadto członkostwo w tych organizacjach z natury jest otwarte dla zainteresowanych stron. Ich działalność opiera się na statutach i regulaminach, czyli aktach o charakterze wewnętrznym.Mobilność ludności – czyli skłonność do zmiany miejsca zamieszkania wykazuje znaczne różnice. Do najwyższych należy mobilność ludności w Stanach Zjednoczonych, niższa jest w Europie Zachodniej, a bardzo niska w Polsce. Duża mobilność ludności przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych pomiędzy regionami. Jest też bardzo korzystna z ekonomicznego punktu widzenia i przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia o wyraźnej strukturze regionalnej.

  Przypisy

  1. Elżbieta Stadtmüller: Unia Europejska : słownik encyklopedyczny. Wrocław: Europa, 2004. ISBN 83-88962-81-7.

  Bibliografia[]

 • Bartosz. Michalski: Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji : budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej. Warszawa: Difin, 2009. ISBN 978-83-7641-065-4.
 • Kurs walutowy – cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, aby podkreślić, że występuje na nim: podaż, popyt i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Geneza tego procesu lokowana jest w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku, a rozpatrywany w nauce jest on dopiero od lat 80. XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku wieku XIX. Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie. Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności kulturowej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub potrzeb) klienta i realizowane z udziałem klienta, często - w celach komercyjnych. Klientem może być osoba fizyczna, organizacja i każdy inny podmiot. Usługa w sensie gospodarczym jest użytecznym procesem niematerialnym, który wytwarza praca ludzka w procesie produkcji poprzez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu.
  Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony.
  Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.
  Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się wpłynąć na realizację tych interesów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.