• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metryka książki

  Przeczytaj także...
  Kolofon (stgr. κολοφών kolophōn = szczyt, czynność ostatecznie kończąca pracę) – w książkach rękopiśmiennych, a także pierwszych drukowanych była to informacja umieszczana na końcu książki, opisująca okoliczności powstania danego egzemplarza - kto i kiedy wykonał, na czyje polecenie, za czyjego panowania, wyrażająca zadowolenie z zakończonego trudu pisarskiego, często wyrażona wierszem okolicznościowym, pobożnym, poważnym bądź trywialnym itp. Z czasem z kolofonu wyodrębniła się współczesna postać informacji wydawniczo-drukarskich w postaci metryki książki i tym samym kolofon stał się zbędny.Arkusz drukarski (lub arkusz druku) - fizyczna jednostka objętości druków, lub form drukowych podstawowego koloru, stosowana przez poligrafów. Odpowiada ona jednostronnie zadrukowanemu arkuszowi papieru formatu większego od B2 ale mniejszemu od B1 (co odpowiada np. ośmiu stronom końcowego wyrobu formatu A4, szesnastu stronom formatu A5 itd.). W przypadku druku dwustronnego arkusz drukarski odpowiada połowie powierzchni arkusza zadrukowanego tylko z jednej strony.
  Arkusz wydawniczy – jednostka obliczeniowa stosowana w wydawnictwie w celu określenia objętości zawartości treściowej (tekstowej i graficznej) publikacji. Wchodzi w to zarówno wkład autora (lub tłumacza) czyli tzw. arkusz autorski, jak i cały pozostały materiał stworzony lub nadzorowany przez redakcję, o ile nie pochodzi od autora (wstęp, komentarze, recenzje, przedmowy, posłowia, motta, cytaty, indeksy, skorowidze, spis treści, bibliografie, tytuły i śródtytuły, przypisy, paginy, dwójka lub czwórka tytułowa książki (i ew. inne strony metrykalne), zawartość okładki i obwoluty, itp.

  Metryka książki – informacje dotyczące wydawniczych i technicznych aspektów wydania książki, leżące na czwartej stronie (czyli na kolumnie redakcyjnej) tzw. czwórki tytułowej czyli pierwszych czterech stron książki. Strona ta składa się z dwóch części: na górze jest metryka wydawnicza, a na dole metryka drukarska. W wydawnictwach bibliofilskich, oraz o najwyższym poziomie edytorskim, spotykana jest również metryka typograficzna.

  Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ang. International Standard Book Number, ISBN) – niepowtarzalny 13-cyfrowy identyfikator książki; do 31 grudnia 2006 r. zawierał 10 cyfr. Według zaleceń standardu numer ten powinien identyfikować wydawcę, jak również specyficzny tytuł oraz edycję (wydanie).Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – w publikacjach kościelnych pozwolenie na druk książki, oficjalna aprobata władz kościelnych, wydawana zazwyczaj przez miejscowego biskupa (ordynariusza).

  Metryka wydawnicza[]

 • ISBN (międzynarodowy znormalizowany numer książki)
 • tytuł, autor (lub autorzy w pracy zbiorowej)
 • nazwa wydawcy (także adres, inne kontakty)
 • nazwa serii wydawniczej
 • w przypadku tłumaczenia – tytuł oryginału, jego autor i wydawca, nazwisko tłumacza
 • prawa autorskie, wydawnicze i inne, informacja o znakach zastrzeżonych, towarowych, handlowych...
 • nazwiska autorów zawartości ilustracyjnej książki: grafików, projektantów okładki, ilustratorów, fotografików, wykonawców rysunków technicznych etc... (ew. z wyszczególnieniem stron, lub numerów ilustracji)
 • informacje o wykorzystanych fragmentach innych prac
 • nazwiska osób współuczestniczących w przygotowaniu książki: redaktorów wydania (ew. redaktorów serii), redaktorów naukowych, merytorycznych, technicznych, typografów, recenzentów, opiniodawców, korekty etc...
 • informacje dla biblioteki, np. tytuł skrócony, streszczenie, charakterystyka treści, przeznaczenie, zalecana grupa czytelników
 • zezwolenia, np. instytucji kościelnej (tzw. imprimatur), Ministerstwa Edukacji etc...
 • zastrzeżenia co do wykorzystania całości lub fragmentu książki
 • Metryka drukarska[]

 • nazwa instytucji wydawniczej
 • numer, miejsce i rok wydania
 • numer kolejnej publikacji wydanej przez daną instytucję wydawniczą
 • wielkość nakładu
 • objętość książki w arkuszach wydawniczych i arkuszach drukarskich
 • papier – gatunek, format, gramatura papieru, ew. nazwa papierni
 • daty przekazania maszynopisu do składu, podpisania książki do druku oraz zakończenia druku
 • nazwa i adres drukarni oraz numer zamówienia
 • kiedyś, gdy podawano cenę detaliczną książki, umieszczano ją również w metryce.
 • Obecnie odchodzi się od stosowania metryki drukarskiej, a nieliczne niezbędne informacje są przenoszone do metryki wydawniczej.

  Książka – dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym.

  Pierwowzorem metryki był kolofon, który w książkach rękopiśmiennych i pierwszych drukowanych był umieszczany na końcu dzieła. Dziś słowo to bywa również żargonowym określeniem metryki.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.