Metody wychowania

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Metody wychowania – pomagają współczesnym osobom zaangażowanym w proces wychowania odnaleźć się w trudnych aspektach dotyczących wielości nurtów wychowania. Nakreślają obraz, wskazują drogę, którą należy podążać w swojej pracy pedagoga.

Autorytet (łac. auctoritas - powaga, znaczenie) – pojęcie mające kilka odmiennych, choć nakładających się często znaczeń.Wychowanie – świadome oddziaływanie przez wychowawcę na wychowanka, mające na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowości. Zmiany te powinny obejmować zarówno stronę poznawczą jak i instrumentalną, a sam proces zachodzący między nimi jest uwarunkowany wieloma czynnikami.

Metody wychowania:

 • W ujęciu prakseologicznym – metoda to ogólny sposób postępowania. Założeniem, każdej metody jest dążenie do osiągnięcie celów a cel to wartości, jednym słowem poprzez odpowiednie metody dążące do wdrożenia wartości.
 • Kopaliński – metoda to świadome, konsekwentne, systematyczne postępowanie. Składają się na nie środki i czynności, które służą realizacji celu.
 • Kamiński – sposoby konsekwentnego i możliwie najbardziej skutecznego postępowania zmierzające do określonego celu.
 • Muszyński - sposób postępowania wychowawcy, polegający na wywieraniu wpływu na aktywność wychowanka, związany zawsze z obszarem nagród i kar. Wychowanie poprzez stosowanie tych metod dąży do obranego celu.
 • Zadaniem teorii wychowania jest tworzenie, rekonstrukcja, przetwarzanie tak treści, metod, kształtów wychowania, aby potrafiły się one wpasować w ówczesny kształt i model świata. Staje się więc niezbędne ciągłe poszukiwanie najlepszych i jak najbardziej aktualnych rozwiązań dotyczących wychowania i kształtowania jednostki. Teoria wychowania to dział, którego treścią i celem jest człowiek (podmiot), treścią jest wychowanie (przedmiot), metodą – sposób wytwarzania odpowiednich postaw, cech, nawyków w młodym lub dorosłym człowieku. Możemy zatem powiedzieć, ze istotą wychowania jest całokształt związany z formowaniem i dopasowaniem nas samych do aktualnych i przyszłych modeli dobrze wychowanego człowieka (w pełnym tego słowa znaczeniu - moralnie, fizycznie, społecznie, emocjonalnie, umysłowo).

  Klika w socjologii oznacza małą podgrupę osób, znajdującą się na obszarze większej grupy, wśród członków której istnieją silne więzi oraz zazwyczaj jasno sprecyzowany cel, wartości i normy, które nie są tożsame z celami, wartościami i normami całej grupy. W socjometrii jest to podgrupa osób dokonująca wzajemnych wyborów, lecz nie dokonująca wyborów wśród członków większej grupy, do której należy.Alexander Sutherland Neill (ur. 17 października 1883 w Forfar w Szkocji, zm. 23 września 1973) – nauczyciel języka angielskiego. W 1908 r. ukończył anglistykę na Uniwersytecie w Edynburgu, podejmując się pracy nauczycielskiej i dziennikarskiej, zaś już w 1915 r., pracując jako zastępca dyrektora w jednej ze szkockich szkół wiejskich, wydał swoją pierwszą książkę pt. „A Dominie’s Log”. Po zwolnieniu go ze służby oficerskiej w czasie I wojny światowej ze względu na zły stan zdrowia, podjął się w 1919 r. pracy nauczycielskiej w King Alfred School w Londynie, dzięki której poznał amerykańskiego pedagoga, psychoanalityka a zarazem twórcę szkoły alternatywnej, progresywnej dla młodzieży niedostosowanej w Dorset pod nazwą – The Little Commonwealth. Twórca szkoły Summerhill (od nazwy wzgórza w Anglii), która reprezentowała nowatorskie podejście w pedagogice zezwalające dzieciom na dużą swobodę w nauce, niestosowanie obowiązku szkolnego oraz wspieranie rozwoju według indywidualnych chęci i ciekawości dziecka. Celem wychowania zdaniem Neilla jest wolność, a wolność to radość robienia tego co sprawia dziecku przyjemność z zachowaniem granic innych ludzi. Wychowanie w Summerhill miało charakter emancypacyjny. Obecnie szkołę prowadzi wychowana w ideach ojca córka – Zoe Readhead.

  Style wychowania[ | edytuj kod]

  Wyróżnić można 3 podstawowe style wychowania:

  Świadomość – podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie (somatycznie lub autonomicznie).

  Autorytarny:

 • dominacja wychowawcy
 • podporządkowanie wychowanka
 • wychowanie zazwyczaj jednoznaczne restrykcyjne
 • metody bezpośrednie: nagrody, kary
 • Partnerski:

 • liberalny
 • samodzielne kształtowanie sytuacji wychowawczych
 • pozostawiona swoboda i niezależność dziecku
 • interwencja tylko w sytuacjach kryzysowych
 • wychowanie poprzez życiowe sytuacje
 • Demokratyczny:

 • współkreowanie wychowanka
 • wychowawca uczestniczy w życiu wychowanka
 • metody pośrednie: oddziaływanie poprzez naśladownictwo
 • Podział według Muszyńskiego[ | edytuj kod]

  WPŁYW OSOBISTY:

 • wyrażanie aprobaty i dezaprobaty (podoba - nie podoba mi się)
 • działanie – wpływu osobistego
 • perswazja
 • wysuwanie sugestii
 • instruowanie
 • Indywidualna relacja wychowawca-wychowanek, według tych oddziaływań będziemy poznawać świat.

  WPŁYW SPOŁECZNY

 • modyfikacja celów zespołu
 • kształtowanie norm postępowania
 • przekształcanie struktury zespołu
 • nadawanie właściwego kierunku kontroli
 • Pod wpływem otoczenia możemy zmienić swoje zachowanie by dostosować się do ogółu, by pozyskać akceptację

  WPŁYW SYTUACYJNY

 • nagradzanie
 • karanie
 • organizowanie doświadczenia
 • Określona sytuacja może wpłynąć na nasze zachowanie (strata bliskich)

  KIEROWANIE SAMOWYCHOWANIEM

 • ukazywanie samych sposobów
 • przygotowanie do świadomego ćwiczenia
 • ukazywanie do świadomego ćwiczenia
 • To co zrobię sama dla siebie, kierowanie swoim samorozwojem, to jakie wartości będą miały wpływ na mój system wartości

  Podział według Piotrowiak[ | edytuj kod]

 • metody bezpośrednie
 • metody pośrednie
 • metody indywidualne i grupowe
 • Metody bezpośrednie[ | edytuj kod]

  To metody działające na świadomość.

  NAGRADZANIE

 • wybiórczość w stosowaniu nagród
 • brak uzasadnienia
 • nagradzanie – rozwija postawy konsumpcyjne
 • KARANIE

 • niska skuteczność karania
 • stosowanie karania zbiorowego
 • eksponowanie kar fizycznych w wychowaniu
 • powstanie zaburzeń emocjonalnych
 • W dzisiejszych czasach okazuje się iż ten rodzaj metody wychowania jest wielce nieskuteczny. Karanie – budzi mechanizmy obronne (myślenie autonomiczne zrobię co będę chciał) Nagradzanie – szukanie kolejnych korzyści (komercje).

  Metody pośrednie[ | edytuj kod]

  Działające na podświadomość – skuteczność tych metod jest według niektórych osób o wiele wyższa.

  Metoda perswazyjno-informacyjna[ | edytuj kod]

 • tłumaczenie, przekazywanie, danych w celu zmiany opinii, postaw, zachowań
 • korygowanie i wzbogacanie zasobu wiedzy
 • w metodzie tej posługujemy się językiem werbalnym i niewerbalnym
 • wychowujemy poprzez: komunikacje, rozmawiając, dyskutując, polemizując, perswadując
 • Warunki skuteczności:

 • umiejętne słuchanie (nie zamykamy się na opinię rozmówcy i na drugą osobę)
 • umiejętne formułowanie argumentów (dojrzałe argumentowanie)
 • stosowanie komunikatów pozawerbalnych (zgodność z komunikatem werbalnym)
 • rezygnacja z bezwzględnej dominacji wyrażonej w opiniach. (nie moralizować, w wychowaniu nie ma zwycięzców i przegranych, wychowanie bez porażek)
 • Problemy:

 • skłonność do moralizowania
 • chęć potwierdzenia własnych racji
 • unikanie tematów trudnych (tabu)
 • Ważna koncepcja Gordonowska[ | edytuj kod]

 • komunikat przejrzysty,
 • oparty na słuchaniu
 • nie ma wygranych, przegranych
 • nie oceniać - blokada dialogu
 • wysłuchać, nie przerywać, niech powie co ma do powiedzenia
 • Metoda modelowania (modelowanie-wzorowanie) Bronfenbrenner[ | edytuj kod]

 • naśladowanie zachowań, ról społecznych, upodabnianie się w sposób nieświadomy do innych osób
 • efekt bezpośredni (dziecko zachowuje się dokładnie jak wychowawca)
 • efekt generalizowania (tendencja do zbliżonych zachowań, jakimi posługiwali się nasi wychowawcy)
 • Warunki skuteczności: 1. identyfikacja wychowanka z wychowawcą (autorytet) 2. atrakcyjność treści przekazywanych przez model (treści dostosowane do okresu życia, w okresie dojrzewania – ucieczka od autorytetu rodziców – potem powrót) 3. wartości przyswojone przez dziecko - jako determinanty pozytywnych lub negatywnych zachowań 4. wiek dziecka- metoda skuteczniejsza w młodym wieku dziecka

  Problemy: 1. brak właściwych wzorców zachowań (rodzina, media, instytucje) pozytywne ok., negatywne – zasada dziedziczenia patologii 2. rozbieżność między obszarem deklaracji a zachowań wychowawców (nasila się w okresie dojrzewania- wzór rodzica nie jest idealny, poszukiwanie bardziej spójnych wzorów zachowań)

  Metoda zadaniowa (Motywująco-prowokująca)[ | edytuj kod]

 • powierzanie dziecku zadań
 • stawianie dziecka w sytuacjach problemowych
 • wykształcanie dzięki tym sytuacjom konstruktywnych zachowań i postaw
 • uczy się dzięki temu czego należy unikać, jak postępować
 • nawiązanie do DEWEYOWSKIEJ koncepcji – doświadczenia (działalne jest źródłem wiedzy)
 • Warunki skuteczności:

 • umiejętne formułowanie zadań (poziom i możliwości dostosowane)
 • zaangażowanie
 • stopniowanie trudności (od prostych do trudnych)
 • obiektywna ocena działalności wychowanka
 • pogłębianie samodzielności wychowanka (interweniować tylko gdy jest taka potrzeba)
 • Problemy:

 • trudności w formułowaniu zadań
 • skłonność do wyręczania wychowanka
 • Metoda grupowa[ | edytuj kod]

 • oddziaływanie kilku osób na jednostkę w celu zmodyfikowania postaw bądź zachowań
 • zmiany poprzez bycie i działanie z innymi osobami
 • Metoda organizowania działalności zespołowej (Kamiński, Courinet)[ | edytuj kod]

 • istnieją cechy przywódców zespołu
 • nikogo nie można włączyć do grupy na siłę
 • grupa nie powinna być liczna spychanie odpowiedzialności na innych
 • lider powinien wyłonić się sam w sposób naturalny
 • gdy 2 liderów warto podzielić grupę
 • Warunki skuteczności: 1. odpowiednia liczebność zespołu 2. różnorodność (duże grupy ok. 50 os.) 3. grupy dobrane według temperamentu 4. precyzyjne określenie zadań 5. koordynacja działań

  Problemy: 1. konflikty między członkami zespołu 2. pogłębianie podziałów 3. Rozwój postaw konformistycznych, 4. ulegamy grupie, przestajemy się angażować

  Metoda organizowania działalności samorządowej – | edytuj kod]

 • uczestnictwo dzieci i młodzieży w działalności
 • uczy odpowiedzialności, ważności, że możemy mieć na coś wpływ
 • przygotowanie do samodzielnego życia
 • zbyt wczesne włączenie spowoduje upośledzenie na gruncie społecznym
 • Warunki skuteczności:

 • realność zadań i problemów
 • zwiększenie udziału wychowanków
 • usprawnianie rozwiązań organizacyjnych
 • tworzeniu równych szans udziału w budowaniu rzeczywistości
 • Problemy

 • powstanie klik i grup interesów
 • brak spójności działań
 • nadmierna ingerencja wychowanków.
 • Reklama