• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metody ilościowe

  Przeczytaj także...
  Eksperyment kliniczny (kliniczne badanie interwencyjne, właściwe określenie: kliniczne badanie eksperymentalne) – badanie naukowe, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego (leku), wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (zabiegu, testu diagnostycznego).Chemiczna analiza ilościowa, to zespół technik umożliwiających poznanie liczbowej wartości (w odpowiednich jednostkach miary, np. w gramach, molach, valach lub innych i ich (pod)wielokrotnościach) składu chemicznego badanych mieszanin związków chemicznych. Jest wiele specyficznych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w zależności od chemicznych lub fizycznych właściwości badanych substancji.
  Badania obserwacyjne należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest opis lub analiza próby badanej z wykorzystaniem wybranych miar ilościowych.

  Metody ilościowe - metody badawcze, w których określa się parametry liczbowe (w odpowiednich jednostkach), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.

  Niekiedy badania metodami ilościowymi poprzedzane są przez badania metodami jakościowymi.

  Metody ilościowe w naukach przyrodniczych[]

  Dobrym przykładem jest chemiczna analiza ilościowa, w której określa się liczbowo zawartość określonego składnika w mieszaninie.

  Zasadniczo różni się ona od chemicznej analizy jakościowej, w której określane jest występowanie (w granicach mierzalności danej metody badań) lub brak danego składnika w mieszaninie.

  Chemiczna analiza jakościowa, to zespół technik umożliwiających poznanie składu chemicznego badanych mieszanin związków chemicznych. Zazwyczaj wykorzystuje się charakterystyczne reakcje chemiczne dla poszczególnych grup związków.Metody jakościowe - metody badawcze (w naukach przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych), w których nie określa się parametrów liczbowych (określanych za to w metodach ilościowych), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.

  Metody ilościowe w naukach klinicznych[]

  W naukach klinicznych (medycyna, psychologia kliniczna) zastosowanie metod ilościowych zależy od rodzaju badania klinicznego.
  W badaniach obserwacyjnych badacz dokonuje obserwacji próby badanej, a do wyników swoich obserwacji stosuje ilościowe metody opisowe lub analityczne (m.in. pozwalające na analizę związków przyczynowo-skutkowych). Przykładem kohortowego badania obserwacyjnego może być np. porównanie częstości karmienia piersią po pierwszym porodzie przez matki w wieku poniżej 20 roku życia w ośrodkach miejskich i wiejskich.
  W badaniach eksperymentalnych oceniany jest wpływ interwencji badacza w próbę badaną na wybrane miary ilościowe opisujące tę próbę. Przykładem prostego badania eksperymentalnego może być np. ocena skuteczności zachęcania do karmienia piersią prowadzona w ramach "szkół rodzenia" na zwiększenie częstości karmienia piersią (interwencją badacza jest tu program "zachęcania", miarą skuteczności np. odsetek matek karmiących piersią przez określony czas, wyniki - aby były wiarygodne - należy zestawić z analogicznymi miarami dla grupy kontrolnej w której nie zastosowano interwencji badawczej).

  Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.

  Metody ilościowe w naukach społecznych[]
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.