• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metoda domiarów prostokątnych

  Przeczytaj także...
  Osnowa geodezyjna w Polsce – zbiór punktów, które mają położenie wyznaczone w państwowym systemie odniesień przestrzennych, na których wyznaczono wielkości fizyczne charakterystyczne dla danego jej rodzaju oraz błąd ich wyznaczenia. Osnowy geodezyjne realizują fizycznie przyjęty układ współrzędnych, czyli tworzą układ odniesienia dla prac geodezyjnych i kartograficznych. Inaczej – punkty osnowy geodezyjnej pełnią rolę nawiązania dla wszystkich robót geodezyjnych, których wynikiem są współrzędne określone w państwowym układzie współrzędnych.Standardy techniczne w geodezji – instrukcje i wytyczne techniczne obowiązujące w geodezji na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz.U. Nr 30, poz. 297) w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. W związku z wprowadzeniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 roku (Dz.U. 76 poz.489), standardy techniczne jako przepisy wykonawcze zachowały moc do 8 czerwca 2012 roku.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Metoda ortogonalna

  Metoda domiarów prostokątnych (metoda rzędnych i odciętych lub ortogonalna) – metoda pomiaru szczegółów terenowych wykorzystywana w geodezji.

  Polega na pomiarze rzędnej i odciętej mierzonego szczegółu terenowego. W geodezji, wartość rzędnej nazywana jest domiarem prostokątnym, a wartość odciętej miarą bieżącą. Rzędna jest to miara od mierzonego punktu do rzutu prostokątnego tego szczegółu na linię osnowy geodezyjnej. Rzut prostokątny punktu wykonuje się z użyciem węgielnicy. Odcięta jest to odległość rzutu szczegółu na osnowę od punktu osnowy, od którego wykonujemy pomiar.

  Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.Węgielnica pryzmatyczna – urządzenie geodezyjne stosowane również w archeologii. Zbudowane jest z dwóch umieszczonych jeden nad drugim pryzmatów oraz okienka pomiędzy nimi. Pryzmaty umożliwiają patrzenie pod kątem prostym na prawo i lewo. U dołu węgielnicy podwieszany jest pion ułatwiający poprawne ustawienie urządzenia.

  Zgodnie ze standardami geodezyjnymi, długość odciętej nie powinna przekraczać:

 • 250 metrów na terenach zurbanizowanych
 • 400 metrów na terenach rolnych i leśnych
 • Długość rzędnej zależy od grupy szczegółów dokładnościowych, do której mierzony obiekt terenowy należy. Wyróżnia się I, II i III grupę szczegółów – dopuszczalna długość rzędnej wynosi odpowiednio 25, 50 i 70 m. Dopuszczalny błąd pomiaru długości rzędnej i odciętej został określony odpowiednio do grupy szczegółów i wynosi 0,05, 0,05 oraz 0,10 m.

  W czasie pomiarów należy dodatkowo mierzyć elementy kontrolne:

 • przekątne
 • miary czołowe, tzw. czołówki
 • podpórki – stosuje się dla tych szczegółów grupy II i III, dla których przekroczone zostały dopuszczalne długości rzędnych. W przypadku pomiaru kontrolnego szczegółów II oraz III grupy rzędne mogą zostać zwiększone odpowiednio do 75 oraz 100 metrów.
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Wiesław Kosiński: Geodezja. Warszawa: SGGW. ISBN 83-7244-072-7. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama