• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Menedżer

  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Zasoby ludzkie (ang. human resources, HR) – pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą) jako jeden z trzech środków produkcji. Drugie, bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu firmy, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników (czyli polityką personalną).
  Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.

  Menedżer, menadżer, zarządca (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie - motywowanie i kontrolowanie.

  Wyrazem "menedżer" można określić każdą osobę, która podejmuje decyzje, lecz najczęściej używa się ten wyraz dla określenia osoby, która jest zatrudniona w różnych przedsiębiorstwach lub organizacjach i realizuje lub uczestniczy w procesie zarządzania. Menedżerowie jako przedstawiciele kadry zarządzającej cechują się poczuciem odpowiedzialności, strategicznego myślenia i przewidywania.

  Dariusz Jemielniak (ur. 17 marca 1975) – polski teoretyk zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces).Public relations (PR) (z ang. publiczne relacje, kontakty z otoczeniem) – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub firmy.

  Menedżerów można podzielić według szczebli:

 • najwyższego szczebla (np. prezydent, prezes)
 • średniego szczebla (np. kierownik działu)
 • pierwszej linii (ang. front line manager) (np. brygadzista).
 • Menedżerów można także podzielić według obszarów zarządzania np. menedżerowie finansów, zasobów ludzkich, administracji i public relations. Aby menedżer mógł pełnić swój zawód musi posiadać różne umiejętności – niekoniecznie związane z dziedziną, którą zarządza. Menedżerowie, którzy nie mają wykształcenia w zakresie zarządzania (nawet nieposiadający żadnego formalnego wykształcenia), mogą sprawować swój zawód przede wszystkim dzięki rozwiniętym umiejętnościom konceptualnym oraz interpersonalnym.

  Zasoby (ang. resources) to w terminologii APICS dotyczącej MRP wszystko, co jest potrzebne do wyprodukowania wyrobu, a czego brak spowodowałby niewykonanie planu. W tym znaczeniu zasobami są, przede wszystkim, surowce i materiały (podstawowe i pomocnicze), moce przerobowe (produkcyjne) liczone czasem dostępności maszyn (odpowiednich rodzajów) i pracowników (odpowiednich zawodów i specjalności), media zasilające, narzędzia oraz pieniądze.Konceptualizacja – proces tworzenia pojęć na podstawie ogólnej wiedzy o świecie poprzez ustalenie problematyki oraz definicję danego słowa. W jezyku angielskim i francuskim, odróżnia się notion – pojęcie przed-teoretyczne, i concept – pojęcie, które zostało steoretyzowane; konceptualizacja to proces mający miejsce między tymi dwiema fazami.

  Oprócz perspektywy mikro, czyli perspektywy organizacyjnej, analizuje się miejsce i rolę menedżerów w nowoczesnych społeczeństwach w perspektywie makro. Menedżerowie uznawani są wówczas za klasę społeczną. Klasa menedżerów jest zróżnicowana i dzieli się na mniejsze klasy zwane mikroklasami. Są one wydzielane na podstawie miejsca w społecznym podziale pracy i podziale ekonomicznej własności.

  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Relacje interpersonalne (czyli związki między ludźmi) - sposób wyrażania między dwoma lub więcej partnerami interakcji uczuć i postaw (co wynika z psychologicznego podziału pomiędzy ja i ty). Relacje koncentrują się na wzajemnych stosunkach ich uczestników, które odnoszą się do pozytywnych bądź negatywnych powiązań pomiędzy partnerami, których wyrazem mogą być na przykład: agresja, wrogość, atrakcyjność interpersonalna, miłość, zakochanie, intymność, obojętność, nienawiść, konflikt, zerwany kontakt, dystans emocjonalny, admiracja, skupienie uwagi, przemoc, manipulacja, kontrolowanie, lekceważenie.

  Pod względem wysokości wynagrodzenia menedżerów występuje silnie zróżnicowane. Jego wysokość zależy od koniunktury w gospodarce, a także sektora, w którym pracuje.

  Role menedżera[]

  W 1975 roku Henry Mintzberg w artykule The Manager's Job:Folclore and Fact („Harvard Business Review”, July–August 1975) wyróżnił dziesięć podstawowych ról menedżera. Zgrupował je w trzy bloki: interpersonalny, informacyjny i decyzyjny. Role interpersonalne

 • reprezentant – przedstawiciel przedsiębiorstwa, reprezentujący je na zewnątrz organizacji,
 • przywódca – lider wyznaczający cele,
 • łącznik – osoba odpowiadająca za kontakty z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym firmy.
 • Role informacyjne
 • monitor – uzyskanie i analiza danych, obserwacja otoczenia,
 • rozdzielający informacje – rozdzielanie informacji innym osobom i częściom organizacji,
 • rzecznik – przekazywanie oficjalnych informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 • Role decyzyjne
 • przedsiębiorca – inicjowanie, wprowadzanie zmian i podejmowanie ryzyka,
 • kierujący zaburzeniami – ograniczanie konfliktów, rozwiązywanie problemów,
 • rozdzielający zasoby – dystrybucja zasobów wewnątrz organizacji,
 • negocjator – godzenie grup interesów, znajdowanie kompromisu.
 • Przypisy

  1. Wielki słownik ortograficzny (pol.). so.pwn.pl. [dostęp 2010-11-21].
  2. Ile zarabiają polscy specjaliści i menedżerowie?. prnews.pl. [dostęp 2011-06-17].
  3. Dariusz Jemielniak, Latusek D.: Zarządzanie – teoria i praktyka od podstaw. WSPiZ, Warszawa 2005, ss. 13–15. ISBN 83-89437-50-3.

  Bibliografia[]

 • R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami.
 • T. Listwan: Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy.
 • S. Banaszak: Menedżerowie w strukturze społecznej.
 • Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.Henry Mintzberg (ur. 2 września 1939) – kanadyjski ekonomista, profesor, wykładowca akademicki, autor wielu prac z zakresu zarządzania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Otoczenie przedsiębiorstwa (ang business environment), otoczenie organizacji - całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe.
  Proces biznesowy lub metoda biznesowa – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Proces biznesowy często jest opisywany schematem blokowym.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Klasa społeczna – jeden z podstawowych terminów służących do określania stratyfikacji społeczeństwa. Termin ten wprowadzony został przez Hegla, który wyróżniał klasy: rolniczą, przemysłową i myślącą.
  Płaca inaczej: pensja, wynagrodzenie, zapłata, gratyfikacja – wypłaty pieniężne oraz wartość tzw. świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalenty wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę.
  Organizowanie jest procesem, czyli ciągiem następujących po sobie celowo uzależnionych faz (etapów). Funkcja organizowania, jako jedna z czterech charakterystycznych funkcji procesu zarządzania (inne to: planowanie, motywowanie i kontrolowanie) obejmuje, m.in.:
  Prezydent (od łac. praesidens – zasiadający na czele) – najwyższy urząd w państwie będącym republiką, zwykle jednoznaczny z pełnieniem funkcji głowy państwa. W systemie prezydenckim prezydent jest również szefem rządu (np. w USA).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.