• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Melioracja

  Przeczytaj także...
  Irygacja (nawadnianie, system irygacyjny) – jeden z systemów melioracji polegający na dostarczaniu wody do gleby w celu zapewnienia odpowiednich warunków wegetacji roślin uprawnych.Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.
  Melioracje leśne - zabiegi, których podstawowym i zasadniczym celem jest poprawa (polepszenie) warunków produkcyjnych siedliska na powierzchniach leśnych przewidzianych do odnowienia lub też powierzchni nieleśnych przeznaczonych do zalesienia oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych (biologicznych) gleb w uprawach i starszych drzewostanach.

  Melioracja – zabiegi mające na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb, wykonywane za pomocą zabiegów melioracyjnych.

  Do zabiegów tych zaliczamy: drenowanie ceramiczne i PVC, wykonywanie rowów nawadniająco-odwadniających, budowę zbiorników retencyjnych, regulację rzek, ochronę przeciwpowodziową, nasadzenia roślinnością terenów zalewowych i nieużytków rolnych (fitomelioracje).

  Melioracje rolne obejmują:

  Melioracje agrotechniczne, agromelioracje - zabiegi uprawowe o długotrwałym, zwykle kilkuletnim działaniu, mające na celu polepszenie właściwości fizyczno-chemicznych oraz stosunków wodnych w glebach niskoklasowych.Zabieg - część operacji, przy której następuje zmiana kształtu, wymiarów, chropowatości, właściwości mechanicznych lub stanu fizycznego fragmentu albo całości obrabianej części, wykonywaną bez zmiany parametrów obróbki charakterystycznych dla danego procesu.
 • melioracje wodne, które umożliwiają regulację stosunków wodnych w glebie dzięki nawadnianiu gruntów na obszarach z niedoborem wody lub odwadnianiu terenów, gdzie występuje jej nadmiar,
 • agromelioracje, polepszają glebę przez długo działające zabiegi uprawowe które poprawiają warunki siedliskowe roślin,
 • fitomelioracje, które polegają na zadrzewianiu śródpolnym i racjonalnym rozmieszeniu zalesienia, dzięki czemu zmienia się mikroklimat lokalny (prędkość wiatru, temperatura, wilgotność),
 • ochronę przed erozją melioracje przeciwerozyjne, czyli zapobieganie zmywaniu żyznych warstw gruntu dzięki zahamowaniu spływu powierzchniowego wód opadowych.
 • Zobacz też[]

 • melioracje leśne
 • irygacja
 • melioracja rolna
 • Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.Melioracja rolna - ulepszanie środowiska rolniczego, kompleks przedsiębiorczości służący do regulacji stosunków wodnych, cieplnych, powietrznych lub pokarmowych gleb w kontekście polepszenia ich żyzności przy równoczesnej ochronie środowiska.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Irygacja (nawadnianie, system irygacyjny) – jeden z systemów melioracji polegający na dostarczaniu wody do gleby w celu zapewnienia odpowiednich warunków wegetacji roślin uprawnych.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.