• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Medycyna rodzinna  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Kondycja – aktualny stan fizjologiczny organizmu podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Wynika ona ze stanu odżywienia i wytrenowania organizmu, a także zabiegów pielęgnacyjnych.

  Medycyna rodzinna – dział medycyny zajmujący się kwestiami zagwarantowania wszystkim członkom rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego, kompleksowej opieki medycznej. Za początek medycyny rodzinnej w Polsce uznaje się dzień 23 czerwca 1992, gdy odbyło się spotkanie założycielskie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.Lekarz rodzinny (lekarz pierwszego kontaktu) – specjalista medycyny rodzinnej, kluczowy element podstawowej opieki zdrowotnej.

  Spis treści

 • 1 Lekarz rodzinny
 • 1.1 Zadania lekarza rodzinnego
 • 1.2 Uprawnienia lekarza rodzinnego w ramach polskiego systemu NFZ
 • 1.2.1 Często spotykane świadczenia niegwarantowane w ramach POZ
 • 1.2.2 Zaświadczenia z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
 • 1.2.3 Skierowania
 • 1.2.3.1 Przykładowe sytuacje
 • 1.3 Finansowanie lekarza rodzinnego
 • 1.3.1 Kapitacja
 • 1.3.2 Koszty
 • 1.4 Lekarz rodzinny a lekarz POZ
 • 1.5 Lekarz rodzinny a lekarz pierwszego kontaktu
 • 1.6 Liczba lekarzy rodzinnych w POZ
 • 2 Organizacje lekarzy medycyny rodzinnej
 • 2.1 Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
 • 2.1.1 Grupa Rezydentów i Młodych Lekarzy Rodzinnych
 • 2.2 Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 • 2.3 Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
 • 2.4 Federacja Porozumienie Zielonogórskie
 • 3 Szkolenie specjalizacyjne
 • 3.1 Program szkolenia specjalizacyjnego
 • 3.2 Kursy doskonalące
 • 4 Linki zewnętrzne
 • Lekarz rodzinny[ | edytuj kod]

  Zadania lekarza rodzinnego[ | edytuj kod]

  Lekarz rodzinny jest zwykle pierwszym ogniwem w systemie, zapewniając tak zwaną podstawową opiekę zdrowotną. W swojej codziennej pracy samodzielnie konsultuje zarówno dzieci, jak i dorosłych niezależnie od powodu konsultacji, w razie potrzeby współpracując z lekarzami konsultantami pracującymi w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS), a także kierując pacjentów do diagnostyki i leczenia w placówkach specjalistycznych (szpitale).

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.Choroba – jedno z podstawowych pojęć medycznych; ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu. Zdefiniowanie stanu chorobowego jest tak samo trudne, jak sprecyzowanie stanu pełni zdrowia.

  Zasadniczym celem medycyny rodzinnej jest utrzymywanie pacjentów w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej poprzez stosowanie profilaktyki i leczenie najczęstszych schorzeń. Medycyna rodzinna wymaga interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta z uwzględnieniem jego osoby jako całości wraz z jego rodziną, otoczeniem i całą społecznością.

  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.

  Uprawnienia lekarza rodzinnego w ramach polskiego systemu NFZ[ | edytuj kod]

  Lekarz rodzinny w polskim systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) uprawniony jest do bezpłatnego udzielania świadczeń medycznych figurujących na liście świadczeń gwarantowanych POZ (POZ to podstawowa opieka zdrowotna). W ramach świadczeń NFZ odpłatnie wolno lekarzowi udzielać tylko niektórych świadczeń spoza listy świadczeń gwarantowanych. Lekarz rodzinny w ramach NFZ samodzielnie diagnozuje i leczy choroby, które wedle aktualnej wiedzy medycznej mogą być zdiagnozowane za pomocą badania lekarskiego i badań dodatkowych z listy badań gwarantowanych POZ.

  Często spotykane świadczenia niegwarantowane w ramach POZ[ | edytuj kod]

 • Zaświadczenie dla celów San-Epid (dawniej: wpis do książeczki zdrowia)
 • Zaświadczenie dla celów orzekania o rencie
 • Orzekanie w zakresie sportu dzieci i młodzieży nie będące orzekaniem dotyczącym przynależności do kategorii zajęć WF
 • Zaświadczenia do celów rekrutacji do uczelni wyższych
 • Zaświadczenia o zdolności do odbycia testów sprawnościowych do Policji
 • Zaświadczenia z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej[ | edytuj kod]

 • Zaświadczenie od lekarza z AOS nie jest konieczne do leczenia pacjenta, a zwłaszcza do wystawiania refundowanych leków, jeżeli lekarz rodzinny jest w stanie przeprowadzić i poprawnie udokumentować rozpoznanie choroby.
 • Zaświadczenie od lekarza AOS jest niezbędne do leczenia i refundacji leków dotyczących choroby, której nie można według aktualnej wiedzy zdiagnozować w warunkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 • Skierowania[ | edytuj kod]

  Lekarz rodzinny kieruje pacjenta do lekarza AOS lub do szpitala wtedy gdy

 • wyczerpał możliwości terapeutyczne i/lub diagnostyczne dostępne w POZ
 • stan kliniczny pacjenta wymaga leczenia w warunkach szpitalnych
 • Raz wystawione skierowanie do szpitala lub poradni AOS ważne jest dopóty dopóki obecny jest powód skierowania. Wielokrotnie spotykany pogląd o ważności skierowania tylko w danym roku kalendarzowym jest nieprawdziwy. Po konsultacji w AOS lub szpitalu każde kolejne skierowanie do innego specjalisty AOS lub szpitala a związane z pierwotnym skierowaniem lekarza POZ wystawiane jest przez lekarza AOS. Lekarz rodzinny, kierując pacjenta do lekarza AOS lub szpitala, załącza do skierowania wyniki badań potwierdzających wstępne rozpoznanie oraz dodatkowe informacje o pacjencie, takie jak lista przyjmowanych leków, skrót historii choroby, lista chorób przewlekłych, itp. Skierowanie na wszelkie dodatkowe badania na potrzeby poradni AOS lub szpitala wystawia lekarz, któremu te badania są niezbędne do leczenia.

  Przykładowe sytuacje[ | edytuj kod]
 • Lekarz kadiolog wystawia skierowanie do poradni pulmonologicznej jeżeli po konsultacji uważa, że pacjent musi być skonsultowany przez pulmonologa.
 • Lekarz gastrolog wystawia skierowanie do szpitala na dalsze leczenie na oddziale kardiologicznym.
 • Lekarz prowadzący oddziału pulmonologicznego wystawia skierowanie do poradni kardiologicznej na planową konsultację.
 • Lekarz prowadzący oddziału kardiologicznego wystawia skierowanie na planowy zabieg na oddziale kardiologicznym.
 • Lekarz rodzinny wystawia kolejne skierowanie do kardiologa AOS leczonego wcześniej z powodu nadciśnienia jeżeli podejrzewa u pacjenta chorobę niedokrwienną wymagającą dodatkowej diagnostyki w poradni kardiologicznej.
 • Lekarz nefrolog wystawia skierowanie na badania laboratoryjne, z którymi pacjent ma się stawić na planowy pobyt w szpitalu na oddziale nefrologicznym.
 • Finansowanie lekarza rodzinnego[ | edytuj kod]

  Kapitacja[ | edytuj kod]

  Lekarz rodzinny obejmuje opieką pacjentów zadeklarowanych na tzw. "listę aktywną" mieszczącą nie więcej niż 2750 osób, choć w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia, lista deklaracji może ulec powiększeniu. Za każą zadeklarowaną osobę lekarz rodzinny otrzymuje stawkę kapitacyjną w wysokości 140 zł rocznie – kwota ta ulega modyfikacji w przypadku objęcia opieką dzieci, osób starszych oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

  Koszty[ | edytuj kod]

  W ramach uzyskanej stawki kapitacyjnej lekarz rodzinny musi pokryć następujące wydatki

 • Koszty utrzymania lokalu i prowadzenia działalności medycznej
 • Wynagrodzenie zatrudnionego personelu
 • Koszty zleconych badań diagnostycznych
 • Własne wynagrodzenie
 • Lekarz rodzinny a lekarz POZ[ | edytuj kod]

  W praktyce często stosuje się zamiennie określenia "lekarz rodzinny" z "lekarz POZ" mimo dużej między nimi różnicy – pierwsze jest określeniem wykształcenia, drugie jest określeniem funkcji. Lekarzem rodzinnym jest wyłącznie lekarz specjalista medycyny rodzinnej podczas gdy lekarzem POZ nazywany jest każdy lekarz pracujący w Podstawowej Opiece Zdrowotnej a więc często także internista, pediatra, chirurg, ginekolog i każdy inny lekarz z lub bez specjalizacji, który z różnego powodu nabył uprawnienia do pracy w POZ.

  Lekarz rodzinny a lekarz pierwszego kontaktu[ | edytuj kod]

  Określenie "lekarz pierwszego kontaktu" jest częstym określeniem stosowanym zamiennie z "lekarz POZ" choć z definicji "lekarz pierwszego kontaktu" to każdy lekarz, który jako pierwszy ma kontakt z pacjentem, np. lekarz pogotowia ratunkowego.

  Liczba lekarzy rodzinnych w POZ[ | edytuj kod]

  Całkowita liczba lekarzy POZ szacowana jest na 22000. Liczba pracujących w POZ lekarzy posiadających specjalizację z medycyny rodzinnej wynosi 10200, co stanowi około 43%, przy czym tylko około połowa z nich ukończyła czteroletni program specjalizacji a pozostali - tzw. "krótkie ścieżki", czyli przyspieszone weekendowe kursy specjalizacyjne trwające 3 lub 6 miesięcy dla lekarzy ze specjalizacją w medycynie ogólnej, pediatrii, internie, chirurgii i ginekologii. Wśród lekarzy rodzinnych ze specjalizacją w trybie "krótkiej ścieżki" od początku istnienia medycyny rodzinnej dominują lekarze interniści i pediatrzy.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.