• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Medal Pamiątkowy 1 października 1938

  Przeczytaj także...
  Kraj Sudecki (t. Kraj Sudetów, niem. Sudetenland, Sudetengebiet, Sudetenraum, cz. Sudety) – region Czechosłowacji obejmujący pogranicze czesko-niemieckie i czesko-austriackie w Sudetach, Rudawach, Szumawie, Lesie Czeskim i Morawach południowych zamieszkany od dawna przez Niemców sudeckich (niem. Sudetendeutsche). W skład Kraju Sudeckiego wchodziły ziemie Czech, Moraw i Śląska Czeskiego.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Awers i rewers (łac.) to dwie strony jakiegoś zdobionego przedmiotu płaskiego, pokrytego jedno- lub dwustronnie malowidłem, grafiką lub drukiem, zawierającego płaskorzeźbę, wizerunek wykonany metodą rycia, kucia lub zdobionego w jeszcze inny sposób. Oba pojęcia funkcjonują wyłącznie razem, gdy w danym przedmiocie występuje swobodny dostęp do obu jego powierzchni, przy czym jedna z nich jest wyłączną lub główną stroną zawierającą przedstawiane treści.

  Medal Pamiątkowy 1 października 1938 (niem. Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938) (używano także nazwy Sudetenland-Medaille (pol. Medal Kraju Sudetów) – niemieckie odznaczenie nadawane za udział w zajęciu Kraju Sudetów na mocy układu monachijskiego.

  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).Flaga III Rzeszy (niem. Hakenkreuzfahne) – oficjalną flagą III Rzeszy Niemieckiej stała się 15 września 1935 r. flaga Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP) i pozostawała nią do 23 maja 1945 roku.

  Historia[]

  Odznaczenie zostało ustanowione przez A. Hitlera 18 października 1938 roku dla wyróżnienia uczestników zajęcia w dniu 1 października 1938 roku przez wojska niemieckie części Kraju Sudetów zamieszkałych przez ludność niemiecką a które weszły w skład Czechosłowacji po I wojnie światowej.

  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) – niemiecka partia polityczna, zwana potocznie nazistowską, sprawująca totalitarną władzę w III Rzeszy w latach 1933–1945 z Adolfem Hitlerem jako kanclerzem Rzeszy (od 30 stycznia 1933), a od sierpnia 1934 Führerem i kanclerzem Rzeszy. Podczas norymberskich procesów korpusu kierownictwa politycznego została uznana za organizację zbrodniczą odpowiedzialną za szereg zbrodni przeciwko ludzkości.SS (niem. Die Schutzstaffel der NSDAP, pol. "eskadra ochronna NSDAP") – paramilitarna i początkowo elitarna niemiecka formacja nazistowska, podległa Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP).

  W dniu 1 maja 1939 roku listę osób uprawnionych do otrzymania medalu poszerzono o osoby, które zasłużyły się przy zajęciu reszty Czechosłowacji w dniu 15 marca 1939 roku i utworzeniu Protektoratu Czech i Moraw.

  Medal posiadał jeden stopień.

  Zasady nadawania[]

  Medal nadawany był wszystkim osobom uczestniczącym w działaniach, które przyczyniły się do zajęcia najpierw Kraju Sudetów, a później reszty Czech (Rest-Tschechei). Medal nadawano żołnierzom Wehrmachtu, członkom oddziałów SS, NSDAP, SA i Partii Sudeckoniemieckiej oraz urzędnikom, którzy uczestniczyli w tych działaniach.

  Godło III Rzeszy (niem. Reichsadler, dosł. Orzeł Rzeszy) - godło III Rzeszy, wprowadzone w 1935 roku, wzorowane było na orłach legionów rzymskich.Swastyka (dewanagari स्वस्तिक, transliteracja svastika, transkrypcja swastika, 卐) – znak zazwyczaj w kształcie równoramiennego krzyża, o ramionach zagiętych pod kątem prostym. Nazwa swastika pochodzi z sanskrytu i oznacza „przynoszący szczęście” (swasti – powodzenie, pomyślność, od su – „dobry” i asti – „jest”, -ka sufiks rzeczownikowy). Obecnie w krajach Europy i obu Ameryk symbol ten kojarzony jest prawie wyłącznie z Adolfem Hitlerem i nazizmem, natomiast w Azji jest powszechnie stosowanym symbolem szczęścia i pomyślności.

  Osoby, które w 1938 roku otrzymały medal za zajęcie Kraju Sudetów, a następnie zasłużyły nań ponownie za zajęcie w 1939 roku pozostałej części Czech i utworzenie Protektoratu Czech i Moraw, otrzymywały do już posiadanego medalu okucie z wizerunkiem zamku w Pradze (Prager Burg Spange).

  Czechosłowacja (czes. Československo, słow. Česko-Slovensko lub Československo) – państwo w Europie Środkowej istniejące w latach 1918-1938 i 1945-1992. 1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. Kraj graniczył z Niemcami (1949-90: NRD i RFN), Polską, ZSRR (1991: Ukrainą), Rumunią (do 1939), Węgrami i Austrią. Stolicą Czechosłowacji była Praga.Protektorat Czech i Moraw (czes. Protektorát Čechy a Morava, niem. Protektorat Böhmen und Mähren) - autonomiczna jednostka administracyjna utworzona 16 marca 1939 przez niemiecką Rzeszę z okupowanych od 15 marca 1939 Czech, Moraw i Śląska Czeskiego, nie przyłączonych w konsekwencji układu monachijskiego do III Rzeszy 30 września 1938 jako Kraj Sudecki (niem. Sudetenland). Większość społeczności międzynarodowej nigdy nie uznała istnienia tego tworu.

  Łącznie nadano 1 162 617 tych medali, w tym 134 563 z okuciem.

  Opis odznaki[]

  Odznaką medalu jest okrągły medal o średnicy 33 mm był wykonany z brązu.

  Na awersie medalu znajduje się postacie dwóch mężczyzn stojących na postumencie. Mężczyzna w głębi trzyma flagę III Rzeszy, a mężczyzna na pierwszym planie ma na ręku zerwane kajdany. Na tle postumentu znajduje się godło III Rzeszy, orzeł cesarski z rozpostartymi skrzydłami trzymający w szponach wieniec wewnątrz którego znajduje się swastyka.

  Zamek na Hradczanach, (cz. Pražský hrad) to zamek w Pradze w dzielnicy Hradczany istniejący już od najstarszych dziejów Pragi, dawna siedziba królów czeskich.Układ monachijski (dyktat monachijski) – porozumienie zawarte na konferencji w Monachium w dniach 29–30 września 1938 pomiędzy Niemcami, Włochami, Wielką Brytanią i Francją, przy nieobecności Czechosłowacji, pomimo że jej terytorium i suwerenność nad nim były przedmiotem konferencji.

  Na rewersie wzdłuż krawędzi znajduje się napis EIN VOLK / EIN REICH / EIN FÜHRER (pol. Jeden naród, jedno państwo, jeden wódz) między poszczególnymi fragmentami znajdują się swastyki. W środkowej części medalu jest napis 1. / OKTOBER / 1938 (pol. 1 październik 1938).

  Medal zawieszony jest na wstążce o szer. 26 mm, w barwach flagi Niemców sudeckich. Wstążka koloru czarnego, w środku pasek o szer. 9 mm koloru czerwonego, po bokach białe cienkie paski. Na wstążce i baretce medalu umieszczano nakładkę wykonaną z brązu z rysunkiem Zamku Królewskiego w Pradze, dla osób które wyróżniły się w utworzeniu Protektoratu Czech i Moraw.

  Sturmabteilung (SA, niem. Die Sturmabteilungen der NSDAP, pol. Oddziały Szturmowe NSDAP) – utworzone w 1920 roku bojówki do ochrony zgromadzeń partyjnych, a następnie oddziały masowej organizacji wojskowej Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP). Sturmabteilung było głównym narzędziem terroru niemieckiej partii nazistowskiej w walce z bojówkami i sympatykami innych ugrupowań politycznych (głównie komunistami). Po tzw. nocy długich noży z 29 na 30 czerwca 1934, kiedy w wyniku walk wewnątrzpartyjnych wymordowano jej przywódców, straciła na znaczeniu na rzecz Schutzstaffel (SS). Od barwy umundurowania SA były zwane brunatnymi koszulami.Medal Pamiątkowy za Powrót Kłajpedy (niem. Medaille zur Erinnerung an die Heimkehr des Memellandes) – niemieckie odznaczenie nadawane za udział w zajęcie Okręgu Kłajpedy w dniu 23 marca 1939 roku, na podstawie umowy między Litwą a III Rzesza z dnia 22 marca 1939 roku.

  Przypisy

  1. Reichsgesetzblatt Teil I, 1939 Nr. 84 z dn. 4.05.1939, s. 861.
  2. W związku z tym, ze medal produkowany był w różnych wytwórniach jego średnica wahała się od 31,9 do 33 mm.
  3. Awers medalu jest identyczny jak awers wcześniejszego Medalu Pamiątkowego 13 marca 1938 (niem. Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938) i Medalu Pamiątkowego za Powrót Kłajpedy (niem. Medaille zur Erinnerung an die Heimkehr des Memellandes).

  Bibliografia[]

 • Григорий Пятов: Боевые награды Германии 1933-1945. Moskwa: Профис, 2002, s. 111. ISBN 5-902325-01-3. (ros.)
 • Олег Курылёв: Боевые награды Третьего Рейха. Эксмо, 2005, s. 101-104. ISBN 5-699-12721-6. (ros.)
 • Brązy – stopy miedzi z cyną lub innymi metalami i ewentualnie innymi pierwiastkami, w których zawartość miedzi zawiera się w granicach 80-90% wagowych (stopy miedzi, które nie noszą nazwy "brąz", to mosiądze – stopy miedzi i cynku oraz miedzionikiel – stop miedzi z niklem). Składy brązów specyfikuje Polska Norma PN-xx/H-87050.Niemcy sudeccy (niem. Sudetendeutsche, cz. sudetští Němci, Sudeťáci) - mniejszość narodowa zamieszkała na terytorium Czech, Moraw i Śląska w Kraju Sudetów, po II wojnie światowej (lata 1945-1950) przesiedlona do Niemiec i Austrii. Liczebność grupy wynosiła 3,2 mln w 1930 (22,3% mieszkańców Czechosłowacji).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wehrmacht – całość sił zbrojnych III Rzeszy Niemieckiej z wyłączeniem Waffen-SS, utworzona 16 marca 1935 ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która stanowiła jednostronne zerwanie klauzul militarnych traktatu wersalskiego (1919).
  Odznaczenie państwowe to odznaczenie nadawane przez władze państwowe. Zazwyczaj uprawnienia do nadawania odznaczeń państwowych zarezerwowane są dla głowy państwa - np. w Polsce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (w okresie 1952-1989 - Rady Państwa). Ustanawiane są zwykle aktami prawnymi rangi ustawowej.
  Medal Pamiątkowy 13 marca 1938 (niem. Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938) (używano także nazwy Ostmark-Medaille i Anschluss-Medaille) – niemieckie odznaczenie państwowe nadawane za udział w zajęciu Austrii 13 marca 1938 roku.
  Adolf Hitler (ur. 20 kwietnia 1889 w Braunau am Inn, zm. 30 kwietnia 1945 w Berlinie) – niemiecki polityk, kanclerz Rzeszy od 30 stycznia 1933, Wódz i kanclerz Rzeszy (niem. Führer und Reichskanzler) od 1 sierpnia 1934 (łącząc stanowiska prezydenta i kanclerza Rzeszy), przywódca Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP), Człowiek Roku 1938 według tygodnika „Time”, ideolog niemieckiej odmiany faszyzmu zwanej od jego nazwiska hitleryzmem, narodowym socjalizmem lub nazizmem – od niemieckiej nazwy partii (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), twórca i dyktator III Rzeszy niemieckiej, zbrodniarz wojenny, odpowiedzialny za zbrodnie przeciw ludzkości.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.