• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mechanizm refleksji

  Przeczytaj także...
  Język wysokiego poziomu (autokod) – typ języka programowania, którego składnia i słowa kluczowe mają maksymalnie ułatwić rozumienie kodu programu dla człowieka, tym samym zwiększając poziom abstrakcji i dystansując się od sprzętowych niuansów. Kod napisany w języku wysokiego poziomu nie jest bezpośrednio „zrozumiały” dla komputera – większość kodu stanowią tak naprawdę normalne słowa, np. w języku angielskim. Aby umożliwić wykonanie programu napisanego w tym języku należy dokonać procesu kompilacji.C# (C Sharp, dosłownie "C-krzyżyk", "cis") – obiektowy język programowania zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Andersa Hejlsberga dla firmy Microsoft.
  Ruby to interpretowany, w pełni obiektowy i dynamicznie typowany język programowania stworzony w 1995 roku przez Yukihiro Matsumoto (pseudonim Matz). W języku angielskim ruby oznacza rubin.

  Mechanizm refleksji – pojęcie z dziedziny informatyki oznaczające proces, dzięki któremu program komputerowy może być modyfikowany w trakcie działania w sposób zależny od własnego kodu oraz od zachowania w trakcie wykonania. Paradygmat programowania ściśle związany z mechanizmem refleksji to programowanie refleksyjne.

  Objective-C – rozszerzenie języka C o możliwości obiektowe, wzorowane na Smalltalku. Objective-C przyjął drogę całkowicie odmienną od C++. Jest używany głównie w frameworku Cocoa w systemie Mac OS X oraz w iOS.Paradygmat programowania (ang. programming paradigm) — wzorzec programowania komputerów przedkładany w danym okresie rozwoju informatyki ponad inne lub szczególnie ceniony w pewnych okolicznościach lub zastosowaniach.

  Refleksja pozwala w łatwy sposób zarządzać kodem tak, jakby był danymi. Używa się jej najczęściej do zmieniania standardowego zachowania już zdefiniowanych metod lub funkcji, a także do tworzenia własnych konstrukcji semantycznych modyfikujących język. Z drugiej strony kod wykorzystujący refleksję jest mniej czytelny i nie pozwala na sprawdzenie poprawności składniowej i semantycznej w trakcie kompilacji (niewygodne śledzenie błędów).

  GitHub – hostingowy serwis internetowy przeznaczony dla projektów programistycznych wykorzystujących system kontroli wersji Git. Stworzony został przy wykorzystaniu języków Ruby on Rails i Erlang. Serwis ruszył w kwietniu 2008 roku. W kwietniu 2011 ogłoszono, iż GitHub obsługuje 2 miliony repozytoriów.Definicja intuicyjna: Java (wym. „dżawa”) to język programowania. Programy napisane w Javie można uruchamiać na wielu urządzeniach, takich jak telefony komórkowe lub komputery oraz pod różnymi systemami operacyjnymi, przy użyciu Wirtualnej maszyny Javy, która musi być w danym środowisku zainstalowana.

  Mechanizm ten jest częściej spotykany w językach wysokiego poziomu, zwykle opartych na maszynie wirtualnej.

  Przykłady[ | edytuj kod]

  C#[ | edytuj kod]

  Poniższy przykład demonstruje użycie refleksji w języku C Sharp używając pakietu System.Reflection

  //bez refleksji
  Foo foo = new Foo();
  foo.hello();
  
  //z użyciem refleksji
  var type = Type.GetType("namespace.Foo");  //string powinien zawierać namespace naszej klasy
  var foo = Activator.CreateInstance(type); //inicjalizacja obiektu określonego typu
  MethodInfo inf = type.GetMethod("hello"); 
  inf.Invoke(foo); // jako drugi parametr metoda Invoke przyjmuje tablicę Object są to parametry metody hello.
  

  Objective-C[ | edytuj kod]

  Poniższy przykład demonstruje użycie refleksji w języku Objective-C

  // bez refleksji
  Foo *foo = [[Foo alloc] init];
  [foo hello];
  [foo release];
  
  // z refleksją
  id foo = [[NSClassFromString(@"Foo") alloc] init];
  SEL selector = NSSelectorFromString(@"hello");
  [foo performSelector:selector];
  [foo release];
  

  Java[ | edytuj kod]

  Poniższy przykład w języku Java wykorzystuje pakiet java.lang.reflect.

   // bez refleksji
   Foo foo = new Foo();
   foo.hello();
  
   // z refleksją
   Class cl = Class.forName("Foo");
   Method method = cl.getMethod("hello");
   method.invoke(cl.newInstance());
  

  Oba fragmenty tworzą instancję klasy Foo, następnie wywołują metodę hello() tej klasy. Różnica polega na tym, że w pierwszym fragmencie nazwa klasy i metody są częścią kodu źródłowego, podczas gdy w drugim fragmencie możliwe jest przeniesienie ich do zmiennych, których wartość jest ustalana w czasie wykonania kodu.

  Mechanizm refleksji pozwala także na zdobywanie informacji o klasach w trakcie wykonania programu. W poniższym przykładzie Klasa Main sprawdza jaki jest typ zwracany przez metody klasy Bar.

  public class Bar {
    public String fun(Integer i) {
      return "0" + i + ", zglos sie!";
    }
  }
  
  import static java.lang.System.out;
  import java.lang.reflect.*;
  
  public class Main {
    public static void main(String args) throws Exception {
      String className = "Bar";
      Class c = Class.forName(className);
      Method methodArr = c.getDeclaredMethods();
      for (Method m : methodArr) {
  	  out.print("Klasa " + className + " ma metode '" + m.getName() + "'");
  	  out.println(" ktora zwraca wartosc typu " + m.getReturnType());
      }
    }
  }
  

  Ruby[ | edytuj kod]

  Przykład w języku Ruby, który dodaje metodę klasową once, pozwalającą zaznaczyć, że dana funkcja składowa klasy ma być wykonywana tylko raz. Podprogram modyfikuje kod oznaczonych metod w taki sposób, że nadaje im nową nazwę. Pod starą nazwą umieszcza nową metodę, która buforuje wartość zwracaną przez pierwotnie zdefiniowaną funkcję, tym samym pozwalając się jej wykonać tylko raz.

  # part of date.rb - date and time library
  # Author: Tadayoshi Funaba 1998-2008
  
  class Date
   class << self
  
    def once(*ids) # :nodoc: -- restricted
     for id in ids
      module_eval <<-"end;"
       alias_method :__#{id.object_id}__, :#{id.to_s}
       private :__#{id.object_id}__
       def #{id.to_s}(*args)
        @__ca__[#{id.object_id}] ||= __#{id.object_id}__(*args)
       end
      end;
     end
    end
  
    private :once
  
   end
  end
  

  Inny przykład to rozszerzenie możliwości języka o konstrukcję automatycznie kasującą zawartość wskazanych przez programistę buforów, jeśli uruchomione zostaną wyszczególnione metody. Zadaniem metaprogramu jest tu również opakowanie metod, jednak zapamiętywane są identyfikatory ich obiektów a nie identyfikatory obiektów ich symbolicznych nazw. Metaprogram zawarto w przykładowym module BufferAffects, który można pobrać z serwisu GitHub. Domieszkując ten moduł możemy korzystać z dodatkowych metod klasowych pozwalających na stosowanie w kodzie klauzul buffers_reset_method i attr_affects_buffers:

  require 'bufferaffects' # http://gist.github.com/88178
  
  class Main
  
   # domieszkowanie modułu
   extend BufferAffects
  
   # metoda opróżniająca wykorzystywany bufor
   buffers_reset_method :reset_path_buffer
  
   # pola które po zmianie powinny wpływać na
   # zawartość bufora
   attr_affects_buffers :subpart
  
   # standardowe akcesory pól
   attr_accessor    :subpart, :otherpart
  
   # metoda opróżniająca bufor
   def reset_path_buffer(name)
    @path = nil
    p "uruchomiono reset dla #{name}"
   end
  
   # metoda z buforowanym wyjściem
   def path
    @path ||= @subpart.to_s + @otherpart.to_s
   end
  
  end
  
  # tworzenie nowego obiektu
  obj = Main.new
  
  # ustawianie jednego z pól
  # i wyświetlanie buforowanych wynikow
  obj.subpart = 'test'
  p obj.path
  obj.subpart = '1234'
  p obj.path
  

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Java. Obiekty refleksyjne – artykuł wyjaśniający co to są refleksje i jak się je stosuje w Javie • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.