• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Materiały inteligentne

  Przeczytaj także...
  Aktywator - (serwomechanizm) elektromechaniczny układ konwersji sygnałów elektrycznych na ruch. Konwersja taka odbywa się zwykle z wykorzystaniem zjawisk magnetycznych, piezoelektrycznych, magnetostrykcyjnych, elektrostrykcyjnych itp.Stopy z pamięcią kształtu – materiały inteligentne, w których zachodzi odwracalna, termosprężysta przemiana martenzytyczna lub zmiana orientacji krystalicznej martenzytu pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego.
  Stop metali (dawniej także: aliaż) – tworzywo o właściwościach metalicznych, w którego strukturze metal jest osnową, a poza nim występuje co najmniej jeden dodatkowy składnik, zwany dodatkiem stopowym. Dodatki są wprowadzane w celu poprawienia wytrzymałościowych właściwości materiału. Zwykle pogarszają plastyczność, przewodnictwo elektryczne, przewodnictwo cieplne. Często zmniejszają również odporność na korozję.

  Materiał inteligentny (ang. smart material) materiał zmieniający swoje własności w kontrolowany sposób w reakcji na bodziec otoczenia. Materiał taki łączy w ramach jednej struktury własności czujnika z własnościami aktywatora. Materiały tego typu konstruuje się zwykle wykorzystując zjawiska piezoelektryczne, elektrostrykcyjne lub magnetostrykcyjne, a także zjawiska pamięci kształtu obserwowane w niektórych stopach metali (ang. shape-memory alloy). Przykłady zastosowań:

  Piezoelektryki lub materiały piezoelektryczne – kryształy, w których obserwowane jest zjawisko piezoelektryczne, polegające na pojawieniu się pod wpływem naprężeń mechanicznych ładunków elektrycznych na ich powierzchni.Moment skręcający – w mechanice moment pary sił, którego wektor jest równoległy do osi elementu skręcanego, najczęściej pręta lub wału.
 • układy zawieszenia pojazdów zmieniające swą charakterystykę zależnie od stanu nawierzchni,
 • narty dostosowujące swoją sztywność do warunków na stoku,
 • rakiety tenisowe,
 • części garderoby (np. buty samoogrzewające się lub zmieniające sztywność podeszwy),
 • elementy wyposażenia wnętrz (np. szyby o zmiennej przezroczystości),
 • śruby z układem kontroli momentu skręcającego (kosmonautyka),
 • samozasilające się układy elektroniczne (np. zabawki, piloty zdalnego sterowania),
 • etc.
 • Materiały inteligentne można podzielić na siedem głównych grup:
  a) zmieniające kolor

  Czujnik (sensor) – fizyczne bądź biologiczne narzędzie będące najczęściej elementem składowym większego układu, którego zadaniem jest wychwytywanie sygnałów z otaczającego środowiska, rozpoznawanie i rejestrowanie ich.Ferrofluid (rzadko ciecz magnetyczna, ferrociecz) to substancja o właściwościach możliwie zbliżonych do cieczy, która w odróżnieniu od typowych cieczy jest w warunkach pokojowych dobrym paramagnetykiem i ulega silnej polaryzacji magnetycznej w obecności zewnętrznych pól magnetycznych.
 • fotochromowe
 • termochromowe
 • elektrochromowe
 • b) emitujące światło

 • elektroluminescecyjne
 • fluoroscencyjne
 • fotoluminescecyjne
 • katodoluminescecyjne
 • termoluminescecyjne
 • radioluminescecyjne
 • c) zmieniające kształt/wielkość

 • polimery przewodzące
 • elastomery dielektryczne
 • magnetostrykcyjne
 • piezoelektryczne
 • żele polimerowe
 • materiały z pamięcią kształtu
 • d) zmieniające temperaturę

 • termoelektryczne
 • e) ciecze o zmiennej lepkości

  Elektrostrykcja – zjawisko zmiany wymiarów materiału pod wpływem pola elektrycznego (napięcia). Charakteryzuje się tym, że zmiana wymiarów zachodzi w jednym kierunku, niezależnie od kierunku przyłożonego pola elektrycznego (zjawisko proste). Stopień odkształcenia jest odwrotnie proporcjonalny do kwadratu natężenia pola. Elektrostrykcji nie należy mylić z odwrotnym zjawiskiem piezoelektrycznym.Materiał - słowo wieloznaczne. W najbardziej ogólnym sensie jest to surowiec w postaci pierwotnej lub częściowo przetworzony, z którego wytwarza się różne produkty. W języku potocznym nazwą tą określa się tkaniny.
 • magnetoreologiczne
 • elektroreologiczne
 • f) samogrupujące się
  g) samonaprawiające się

  Zobacz też[]

 • Magnetostrykcja
 • Zjawisko termoelektryczne
 • Ferrofluid
 • Linki zewnętrzne[]

 • Serwis poświęcony materiałom inteligentnym • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ciecz elektroreologiczna (ang. electrorheological fluid) – substancja analogiczna do cieczy magnetoreologicznej, ale składająca się z zawiesiny drobin przewodnika, przez co jej lepkość ulega zmianie pod wpływem pól elektrycznych.
  Magnetostrykcja – zjawisko powstawania odkształceń w ferromagnetykach pod wpływem pola magnetycznego. Zjawiskiem odwrotnym jest efekt Villariego (Emilio Villari, 1836–1904). Zmiana rozmiarów pod wpływem pola magnetycznego może mieć charakter liniowy lub objętościowy.
  Piezoelektryki lub materiały piezoelektryczne – kryształy, w których obserwowane jest zjawisko piezoelektryczne, polegające na pojawieniu się pod wpływem naprężeń mechanicznych ładunków elektrycznych na ich powierzchni.
  Zjawisko termoelektryczne – efekt bezpośredniej transformacji napięcia elektrycznego występującego między dwoma punktami układu ciał na różnicę temperatur między tymi punktami, lub odwrotnie: różnicy temperatur na napięcie elektryczne. Zjawisko to jest wykorzystywane do
  Ciecz magnetoreologiczna (ang. magnetorheological fluid) – substancja zbliżona do ferrofluidu, ale składająca się zwykle z o rząd wielkości większych drobin ferromagnetyku. Pod wpływem silnych pól magnetycznych, lepkość dynamiczna tej cieczy ulega znacznym zmianom.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.