• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Materiał magnetyczny

  Przeczytaj także...
  Diamagnetyzm – zjawisko polegające na indukcji w ciele znajdującym się w zewnętrznym polu magnetycznym pola przeciwnego, osłabiającego działanie zewnętrznego pola.Nazwą magnetyzm określa się zespół zjawisk fizycznych związanych z polem magnetycznym, które może być wytwarzane zarówno przez prąd elektryczny jak i przez materiały magnetyczne.
  Ferrimagnetyzm - własność magnetyczna polegająca na tym, że w temperaturach poniżej tzw. temperatury Néela pojawia się spontaniczne antyrównoległe uporządkowanie elementarnych momentów magnetycznych, a w odróżnieniu od antyferromagnetyzmu momenty te nie kompensują się wzajemnie do zera.

  Materiał magnetyczny jest to materiał wykazujący własności magnetyczne. Generalnie, wszystkie pierwiastki chemiczne i wszystkie ich związki chemiczne wykazują pewne własności magnetyczne (zobacz tabela pierwiastków na dole strony).

  Istnieje kilka podstawowych typów materiałów magnetycznych:

 • diamagnetyki
 • paramagnetyki
 • ferromagnetyki
 • ferrimagnetyki
 • antyferromagnetyki
 • Niemniej jednak potocznej pojęcia materiał magnetyczny używa się najczęściej w odniesieniu do materiałów ferromagnetycznych lub ferrimagnetycznych (jak np. ferrytów).

  Materiały magnetycznie miękkie – umowna grupa materiałów wykazujących własności ferromagnetyczne, dla których wartość natężenia koercji HC jest poniżej 1000 A/m (HC przyjmuje tylko wartości dodatnie).Materiały magnetycznie półtwarde – umowna grupa materiałów wykazujących własności ferromagnetyczne, dla których wartość natężenia koercji HC zawiera się w granicach 1 – 10 kA/m.

  Ferromagnetyki są grupą najbardziej znaczących i najszerzej stosowanych materiałów magnetycznych. W zależności od aplikacji dzieli się je na trzy podgrupy. Są to materiały magnetycznie: miękkie, twarde i półtwarde. W zależności od sposobu wytwarzania, składu chemicznego, obróbki oraz zastosowania, te trzy podgrupy dzielą się z kolei na szereg mniejszych kategorii, tak jak przedstawiono poniżej.

  Układ okresowy pierwiastków – zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.W fizyce ferromagnetyk – ciało, które wykazuje własności ferromagnetyczne. Znajdują się w nim obszary stałego namagnesowania (tzw. domeny magnetyczne), wytwarzające wokół siebie pole magnetyczne (jak małe magnesy). Do ferromagnetyków należą m.in. żelazo, kobalt, nikiel i niektóre stopy oraz metale przejściowe z grupy żelaza i metale ziem rzadkich.


  Podział materiałów ferromagnetycznych[]

  I. Materiały magnetycznie miękkie[]

  1. Materiały metaliczne 1.1. Odmiany żelaza czystego 1.1.1. Monokrystaliczne żelazo czyste 1.1.2. Polikrystaliczne żelazo czyste 1.2. Stale o małej zawartości węgla (bezkrzemowe) 1.2.1. Wyroby lite 1.2.2. Blachy bezkrzemowe nieorientowane 1.3. Stale krzemowe 1.3.1. Wyroby lite 1.3.2. Blachy krzemowe gorącowalcowane 1.3.3. Blachy krzemowe zimnowalcowane 1.3.3.1. Izotropowe (nieorientowane) 1.3.3.2. Anizotropowe (orientowane) 1.3.3.2.1. Zwykłej jakości 1.3.3.2.3. Typu Hi-B (o zwiększonej przenikalności) 1.4. Stopy żelazowoniklowe 1.5. Stopy żelazowokobaltowe 1.6. Taśmy ze szkieł metalicznych 1.6.1. Na bazie żelaza 1.6.2. Na bazie kobaltu 1.6.3. Na bazie niklu 1.7. Włókna metaliczne 1.7.1. Mikrowłókna amorficzne (ciągnione) 1.7.1. Mikrowłókna amorficzne (szybkochłodzone) 1.7.2. Mikrowłókna amorficzne w powłoce szklanej (szybkochłodzone) 1.7.3. Nanowłókna 1.8. Taśmy nanokrystaliczne 1.9. Odlewane kształtki amorficzne (szybkochłodzone) 2. Materiały niemetaliczne 2.1. Proszkowe spiekane (ferryty) 2.2. Proszkowe niespiekane (magnetodielektryki)

  II. Materiały magnetycznie twarde[]

  1. Materiały metaliczne 1.1. Stopy i odlewy (anizotropowe oraz izotropowe) 1.2. Stopy walcowane (anizotropowe oraz izotropowe) 1.3. Proszkowe ze stopów Al-Ni-Co 1.3.1. Prasowane (anizotropowe oraz izotropowe) 1.3.2. Spiekane (anizotropowe oraz izotropowe) 1.4. Stopy zawierające domieszki ziem rzadkich 1.4.1. Proszkowe sprasowane i spiekane (anizotropowe) 1.4.2. Otrzymane metodą szybkiego chłodzenia (anizotropowe) 2. Materiały niemetaliczne 2.1. Proszkowe spiekane (ferryty) 2.1.1. Anizotropowe 2.1.2. Izotropowe 2.2. Proszkowe niespiekane (ferroplasty) 2.2.1. Anizotropowe 2.2.2. Izotropowe

  III. Materiały magnetycznie półtwarde[]

  1. Materiały niemetaliczne 1.1. Napylane warstwy magnetyczne 2. Materiały metaliczne 1.2. Napylane warstwy magnetyczne 1.3. Dyski magnetyczne 1.4. Taśmy 1.4.1. Polikrystaliczne 1.4.1. Amorficzne 1.5. Mikrowłókna metaliczne

  Własności magnetyczne pierwiastków przedstawione w postaci ]

  Zobacz też[]

 • Magnetyzm
 • Antyferromagnetyzm – magnetyczna struktura materiału polegająca na antyrównoległym uporządkowaniu elementarnych momentów magnetycznych w podsieciach sieci krystalicznej. Typowym przykładem antyferromagnetyzmu jest mangan. Antyferromagnetyzm występuje również w płaszczyznach CuO znajdujących się w większości badanych nadprzewodników wysokotemperaturowych.Materiały magnetycznie twarde – umowna grupa materiałów wykazujących własności ferromagnetyczne, dla których wartość natężenia koercji HC jest powyżej 10 kA/m (typowo powyżej 100 kA/m, do 24 MA/m). Materiały magnetycznie twarde nazywane są również magnesami trwałymi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Paramagnetyzm - zjawisko magnesowania się makroskopowego ciała w zewnętrznym polu magnetycznym w kierunku zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego. Substancja wykazująca takie własności to paramagnetyk, jest on przyciągany przez magnes, jednak znacznie słabiej niż ferromagnetyk. W niezbyt niskich temperaturach oraz dla niezbyt silnych pól magnetycznych paramagnetyki wykazują liniową zależność namagnesowania od pola zewnętrznego, co wyraża wzór:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.057 sek.