• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Matematyk

  Przeczytaj także...
  Analiza numeryczna to zbiorcza nazwa wszystkich działów matematyki, które zajmują się badaniem struktur ciągłych, to znaczy zawierających zbiory nieprzeliczalne, której głównym zadaniem jest badanie możliwości realizacji obliczeń przybliżonych, oraz analiza powstałych na skutek zaokrąglenia błędów.Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
  Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:
  Archimedes był jednym z najwybitniejszych matematyków starożytności.
  Leonhard Euler jest powszechnie uważany za jednego z największych matematyków.

  Matematyk – uczony, którego badania naukowe dotyczą różnych dziedzin matematyki. Matematycy zajmują się wielkością, strukturą, przestrzenią i dynamiką.

  Eksperyment (łac. experimentum - doświadczenie, badanie) – w naukach przyrodniczych i społecznych zbiór działań wzbudzających w obiektach materialnych określone reakcje i zjawiska w warunkach pozwalających kontrolować wszelkie istotne czynniki, które poddaje się dokładnej obserwacji.Algebra ogólna – obiekt matematyczny będący przedmiotem badań algebry uniwersalnej. Czasami algebra uniwersalna nazywana jest algebrą ogólną, wówczas rozważane w niej obiekty nazywa się zwykle algebrami abstrakcyjnymi lub po prostu algebrami.

  Niektórzy naukowcy z innych dziedzin, jak np. fizyka teoretyczna, także mogą być uznani za matematyków, jeśli ich badania dostarczają wiedzy w dziedzinach matematyki. Z drugiej strony, matematycy zajmujący się matematyką stosowaną dostarczają wiedzy dla innych dziedzin nauki i techniki.

  Fizyka teoretyczna – sposób uprawiania fizyki polegający na matematycznym opisie praw przyrody, tworzeniu i rozwijaniu teorii, z których wnioski mogą być sprawdzone doświadczalnie. Przykładem jest fizyka matematyczna opisująca zjawiska i teorie fizyczne korzystając z rozwiniętej aksjomatyki matematycznej i obiektów zdefiniowanych w podobny sposób, jak np. rozmaitości.Matematyka stosowana - gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak:

  Edukacja[]

  Aby zostać matematykiem należy rozpocząć studia na kierunku matematycznym. Wybierając kierunki na uniwersytecie, kształcenie odbywa się z nastawieniem głównie na matematykę teoretyczną natomiast wstępując na politechnikę, na matematykę stosowaną, nie jest to regułą. Przez okres studiów przyszły matematyk zapoznaje się wstępnie z przeróżnymi dziedzinami matematyki. Po zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu specjalizuje się w wybranej przez siebie dziedzinie.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Topologia (gr. tópos – miejsce, okolica; lógos – słowo, nauka) – jeden z najważniejszych kierunków w matematyce współczesnej. Obiektem jej badań są te własności figur geometrycznych i brył, które nie ulegają zmianie nawet po radykalnym zdeformowaniu tych figur (a więc np. położenie i sąsiedztwo). Własności takie nazywa się własnościami topologicznymi figury.

  Obszar zainteresowań[]

  Matematycy zajmują się przeróżnymi dziedzinami np.: logika, teoria mnogości, teoria kategorii, algebra ogólna, teoria liczb, analiza matematyczna, geometria, topologia, układ dynamiczny, kombinatoryka, teoria gier, teoria informacji, analiza numeryczna, optymalizacja, prawdopodobieństwo i statystyka.

  Amalie Emmy Noether (ur. 23 marca 1882 w Erlangen – zm. 14 kwietnia 1935 w Bryn Mawr, Pensylwania, Stany Zjednoczone) - niemiecka matematyczka i fizyczka, znana głównie dzięki osiągnięciom w teorii pierścieni i rozwinięciu nowej gałęzi matematyki – algebry abstrakcyjnej.Teoria mnogości lub inaczej: teoria zbiorów – dział matematyki, a zarazem logiki matematycznej zapoczątkowany przez niemieckiego matematyka Georga Cantora pod koniec XIX wieku. Teoria początkowo wzbudzała wiele kontrowersji, jednak wraz z postępem matematyki zaczęła ona pełnić rolę fundamentu, na którym opiera się większość matematycznych rozważań.

  Mimo że matematyka znajduje zastosowanie w przeróżnych dziedzinach badań, matematyk nie określa wartości idei matematycznych ze względu na różnorodność zastosowań. Matematyka jest interesująca sama w sobie, a matematyk zajmuje się poznaniem jej reguł w obrębie samej matematyki. Matematyk nie zajmuje się tylko przekształcaniem wzorów, liczb czy równań - różnorodność matematyki pozwala mu na badanie czy koncepcje stosowane w pewnych dziedzinach da się zastosować w innych. Jeśli pewne zdanie jest przez matematyków uznawane za prawdziwe (np. wszystkie znane przypadki są spełnione, a nieznane są przypadki niespełnione), lecz nie jest ono jednoznacznie udowodnione lub obalone, to nazywa się je przypuszczeniem, a celem pracy matematyka jest uzyskanie dowodu, aby je nazwać twierdzeniem.

  Medal Fieldsa – nagroda przyznawana w dziedzinie matematyki dwóm, trzem lub czterem uczonym za wyniki, które miały największy wpływ na jej rozwój. Związana z nim jest premia finansowa w wysokości 15 000 dolarów kanadyjskich (w 2006: 13 400 USD).Alicja Boole Stott (ur. 8 czerwca 1860 w Cork w Irlandii, zm. 17 grudnia 1940 w Anglii) – brytyjska matematyczka, autorka pojęcia wielokomórki.

  Matematycy wyróżniają się na tle pozostałych naukowców tym, że swoje twierdzenia popierają obiektywnymi dowodami, w przeciwieństwie do pozostałych gałęzi nauk, gdzie teorie są potwierdzane lub sprawdzane eksperymentalnie. Teorie fizyczne mogą się zmieniać na skutek dokonywanych odkryć w otaczającym świecie. Matematyka zmienia się w inny sposób. Stare twierdzenia czy prawa nigdy nie tracą swojej mocy. Nowe twierdzenia co najwyżej uogólniają to, co zostało już odkryte.

  Optymalizacja (matematyka), w matematyce termin optymalizacja odnosi się do problemu znalezienia ekstremum (minimum lub maksimum) zadanej funkcji celu.Teoria liczb - dziedzina matematyki, zajmująca się badaniem własności liczb – początkowo tylko naturalnych, i do dziś dla wielu specjalistów są one szczególnie atrakcyjne.

  Kobiety zajmujące się matematyką[]

  Podczas gdy większość matematyków to mężczyźni, nastąpiły pewne zmiany demograficzne po II wojnie światowej. Niektóre kobiety zajmujące się matematyką to Hypatia z Aleksandrii (ok. 400 n.e.), Ada Lovelace (1815–1852), Maria Gaetana Agnesi (1718–1799), Emmy Noether (1882–1935), Sophie Germain (1776–1831), Zofia Kowalewska (1850–1891), Alicja Boole Stott (1860–1940) i Émilie du Châtelet (1706–1749).

  Prawdopodobieństwo – ogólne określenie jednego z wielu pojęć służących modelowaniu doświadczenia losowego poprzez przypisanie poszczególnym zdarzeniom losowym liczb, zwykle z przedziału jednostkowego (w zastosowaniach często wyrażanych procentowo), wskazujących szanse ich zajścia. W rozumieniu potocznym wyraz „prawdopodobieństwo” odnosi się do oczekiwania względem rezultatu zdarzenia, którego wynik nie jest znany (niezależnie od tego, czy jest ono w jakimś sensie zdeterminowane, miało miejsce w przeszłości, czy dopiero się wydarzy); w ogólności należy je rozumieć jako pewną miarę nieprzewidywalności.Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Współczesna logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji (logic for computer science).

  Wybrani matematycy[]

  Zobacz też[]

 • Matematyka
 • Polscy matematycy
 • Laureaci medalu Fieldsa
 • Historia matematyki • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sofja Wasiljewna Kowalewska, ros. Софья Васильевна Ковалевская (ur. 3 stycznia/15 stycznia 1850 w Moskwie, zm. 29 stycznia/10 lutego 1891 w Sztokholmie) – rosyjska matematyczka polskiego pochodzenia. Żona paleontologa Władimira Kowalewskiego.
  Augusta Ada King, hrabina Lovelace (ur. 10 grudnia 1815, zm. 27 listopada 1852) – matematyczka i informatyczka głównie znana z tego, że opisała mechaniczny komputer Charlesa Babbage’a, tzw. maszynę analityczną. Obecnie uważana jest za pierwszego programistę – stworzyła pierwszy w historii algorytm, który miał być wykonany przez maszynę Babbage’a. Kompletny egzemplarz maszyny analitycznej nigdy nie powstał, jednak w 2011 roku ogłoszono projekt jego budowy.
  Twierdzenie to sformalizowana wypowiedź sądu, stosowana we wszystkich naukach ścisłych, składająca się z dwóch zbiorów zdań, które łączy relacja implikacji. Pierwszy zbiór zdań określa ściśle warunki dla których dane twierdzenie jest spełnione i nazywa się założeniem twierdzenia, a drugi zbiór zdań jest właściwym sądem, będącym istotną treścią wypowiadanego twierdzenia i zwany jest tezą twierdzenia.
  Hypatia z Aleksandrii (gr. Ὑπατία, ur. ok. 355 lub 370 r., zm. w marcu 415 r. w Aleksandrii) – aleksandryjska filozofka neoplatońska, matematyczka; córka Teona z Aleksandrii. Zwana również "męczennicą nauki". Legenda przypisuje Hypatii wynalezienie astrolabium i rodzaju areometru.
  Czysta matematyka - matematyka motywowana innymi celami niż jej praktyczne zastosowanie. Odróżnia się poprzez swój rygoryzm i abstrakcję. Jako odrębna dziedzina nauk matematycznych funkcjonowała od XIX w., czasem określano ją też jako matematykę spekulatywną, i przeciwstawiano koncepcji matematyki tworzonej dla usprawniania innych dziedzin nauki czy techniki, jak nawigacja, astronomia, fizyka itd.
  Rachunek różniczkowy i całkowy – dział matematyki zajmujący się badaniem funkcji zmiennej rzeczywistej lub zespolonej w oparciu o podstawowe dla tej dyscypliny matematycznej pojęcia pochodnych i całek.
  Maria Gaetana Agnesi (ur. 16 maja 1718, zm. 9 stycznia 1799) – włoska lingwistka, matematyk i filozof. Autorka pierwszej książki poświęconej rachunkowi różniczkowemu i całkowemu. Była członkiem honorowym fakultetu na uniwersytecie w Bolonii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.