• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maszyna do robót ziemnych

  Przeczytaj także...
  Zrywarka – maszyna do robót ziemnych wykorzystywana do spulchniania gruntu (podłoża) przed dalszym urabianiem lub usuwania starych nawierzchni.Młot kafarowy – urządzenie stanowiące wyposażenie kafarów lub pracujące niezależnie, zawieszone na osprzęcie dźwigowym, stosowane w procesach palowania do wibijania rur obsadowych lub pali przy wykorzystaniu energii kinetycznej swobodnego spadku lub energii ciśnienia gazów lub cieczy.
  Podwozie - zespół elementów pojazdu, które odpowiadają za przeniesienie napędu z silnika na koła oraz za zachowanie się pojazdu na drodze.
  TZAMA Panorama1m.jpg
  Koparko-ładowarka
  Równiarka
  Zagęszczarka płytowa

  Maszyna do robót ziemnychmaszyna robocza, z reguły ciężka służąca do urabiania gruntów różnej kategorii przez:

 • oddzielanie (odspajanie) warstwy gruntu zwanej urobkiem
 • usuwanie urobku na środki transportowe lub na zwał
 • załadunek urobku
 • przesuwanie urobku
 • zasypywanie urobkiem
 • zagęszczanie urobku
 • Podział maszyn do robót ziemnych ze względu na sposób urabiania gruntu:

 • maszyny do odspajania i usuwania urobku (koparki)
 • maszyny do ładowania i usuwania urobku (ładowarki)
 • maszyny do odspajania i przesuwania urobku (spycharki, zrywarki, równiarki, zgarniarki)
 • maszyny do zagęszczania urobku (walce i ubijarki)
 • Podział ze względu na ciągłość ruchu:

  Maszyna robocza – maszyna pobierająca energię mechaniczną z maszyny napędowej (silnika) i wykonująca określoną pracę.Walec – maszyna lub część maszyny służąca do walcowania (np. część walcarki) lub zagęszczania (np. walec budowlany).
 • maszyny jednonaczyniowe (ruch przerywany)
 • maszyny wielonaczyniowe (ruch ciągły)
 • Ze względu na rodzaj podwozia:

 • gąsienicowe (ciągniki gąsienicowe)
 • kołowe (ciągniki kołowe, podwozia samochodowe)
 • szynowe
 • kroczące
 • pontonowe
 • Ze względu na użycie ciągnika:

 • maszyny uciągowe (proces urabiania odbywa się przy udziale uciągu podwozia)
 • spycharki, zrywarki, zgarniarki, równiarki, ładowarki, koparki wielonaczyniowe do rowów, zagęszczarki walcowe
 • maszyny bezuciągowe (osprzętowe)
 • koparki jednonaczyniowe, wiertnice i młoty, koparki z osprzętem chwytakowym, zgarniakowym, ładowarkowym, układarki rur z osprzętem zgarniakowym lub ubijarkowym
 • maszyny ciągnione (przyczepowe)
 • Odrębną kategorię maszyn stanowią koparki wielonaczyniowe odkrywkowe, sprzęt pomocniczy taki jak wywrotki terenowe (wozidła terenowe).

  Ciągnik gąsienicowy – pojazd gąsienicowy przystosowany do ciągnięcia pojazdów bądź urządzeń nie posiadających własnego napędu. Nazwa jego wywodzi się z napędu gąsienicowego, identycznego jak w wojskowych czołgach i był dawniej często używany w rolnictwie do ciągnięcia większych narzędzi rolniczych (pługów wieloskibowych) w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Ciągniki te były przede wszystkim stosowane w trudnych warunkach terenowych, gdzie ciągniki kołowe grzęzły lub traciły przyczepność. Napęd ten stosowany jest jeszcze w spychaczach, koparkach i innych maszynach budowlanych, a także w ciągnikach artyleryjskich.Grunt – zespół cząstek mineralnych (niekiedy z substancją organiczą) w postaci osadu, który może zostać rozdrobniony przez rozcieranie w ręku. Grunt składa się z fazy suchej, gazowej (powietrze, a niekiedy inne gazy) oraz ciekłej (najczęściej woda). Termin gruntu stosuje się także przy mieszankach zawierających materiały wytworzone przez człowieka, ale wykazujące podobne właściwości (np. żużle, popioły lotne).

  Maszyny ciągnikowe można również wyposażyć w osprzęt nie przeznaczony do robót ziemnych:

 • osprzęt dźwigowy (żuraw gąsienicowy, układarka rur, podnoszenie ładunków ładowarką lub koparką)
 • kafarowy
 • osprzęt do przesuwania taśmociągów
 • osprzęt specjalny (do robót leśnych, nożycowy, widłowy)
 • Przy pracach ziemnych w trudnych warunkach terenowych (podłoża o dużej zwięzłości, lub zmarzliny), gdzie występują duże obciążenia przekraczające siłę uciągu stosuje się wspomaganie urabiania przez wprowadzenie dodatkowych czynników (sprzężone gazy, wibracje, prąd elektryczny). Metody takie są noszą nazwę aktywnych układów urabiania.

  Wiertnica – zespół powiąznych ze sobą urządzeń mechanicznych niezbędnych do wykonania otworu wiertniczego w skale, gruncie lub betonie.Spycharka gąsienicowa - to ciągnik gąsienicowy, zaliczany do grupy maszyn do robót ziemnych. Maszyna ta przeznaczona jest do wykonywania prac ziemnych w budownictwie ogólnym lub przemysłowym, górnictwie odkrywkowym i skalnym, energetyce (hałdowanie węgla kamiennego w elektrociepłowniach), leśnictwie, w sektorze komunalnym (składowiska odpadów), portach oraz kolejowych terminalach przeładunkowych.

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Koparka – maszyna do robót ziemnych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko. Koparka może również pełnić rolę urządzenia przeładunkowego (wtedy nabiera i przenosi tylko materiał sypki). Są maszynami powszechnie stosowanymi wszędzie tam, gdzie zachodzi właśnie konieczność takich procesów, stąd wykorzystywana jest powszechnie przy pracach ziemnych budowlanych, transportowych lub górniczych. Bardzo popularna wśród fanów EXO.
  Kafar – urządzenie budowlane służące do wbijania pionowych pali w ziemię lub w dno zbiornika wodnego. Nazwa wywodzi się z niem. Keffer. Kafary wykorzystuje się podczas palowania – robót budowlanych wykonywanych najczęściej na grząskich lub niedostatecznie stabilnych gruntach oraz w budowlach nawodnych.
  Ciągnik kołowy – pojazd kołowy przystosowany do ciągnięcia pojazdów bądź urządzeń nieposiadających własnego napędu.
  Zgarniarka to maszyna do robót ziemnych, służąca do odspajania (ścinania) wierzchniej warstwy gruntu, (do 0,5 metra) jego załadunku do własnej skrzyni, następnie transportu na niewielką odległość i wyładunku urobku w określonym miejscu. Najczęściej jest wykorzystywana podczas prac ziemnych przy inwestycjach drogowych, i dużych inwestycjach budowlanych np. do zdjęcia warstwy humusu przed dalszymi etapami inwestycji.
  Przesuwarka taśmociągów - urządzenie ciągnikowe w konstrukcji bardzo podobne do układarki rur, wyposażone w wysięgnik i osprzęt hakowy z odpowiednią głowicą; wykorzystywane najczęściej w kopalniach odkrywkowych do przemieszczania taśmociągów.
  Równiarka – maszyna do robót ziemnych, służąca głównie do profilowania podłoży pod nawierzchnię dróg, lotnisk, rowów i poboczy, wyrównywania nasypów. Stosowane są również do mieszania materiałów drogowych w procesie stabilizacji, do zrywania starej nawierzchni, trawników itp. oraz do wyrównywania powierzchni pola.
  Koparka wielonaczyniowa – typ koparki charakteryzującej się ciągłym procesem kopania, wyposażonej w wiele naczyń kopiących (czerpaki lub skrobaki) umieszczonych w równych odstępach na łańcuchu lub kole.

  Reklama