• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Massalscy

  Przeczytaj także...
  Związek Szlachty Polskiej – organizacja społeczno-kulturalna (stowarzyszenie rejestrowe), zarejestrowana w 1995 r. w Gdańsku. Związek stawia sobie za cel integrację szlachty dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej, popularyzację historii i tradycji szlachty polskiej, krzewienie etosu rycerskiego.Polskie rody książęce – rody noszące tytuł książęcy, związane z historią nie tyle samej Polski co Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  Księstwo Moskiewskie (ros. Княжество Московское) – ruskie księstwo udzielne istniejące w latach 1213-1328 ze stolicą w Moskwie, położone nad rzeką Moskwą, prawym dopływem Wołgi. W 1328 roku Iwan I Kalita podniósł je do rangi wielkiego księstwa. Przez cały czas istnienia księstwa władzę w nim sprawowali książęta z dynastii Rurykowiczów wywodzący się linii bezpośredniej od Ruryka.
  Herb własny Massalskich
  Pierwotny herb Massalskich

  Massalscy – ród książęcy pochodzenia ruskiego, którego jedna linia miała charakter magnacki, pieczętujący się herbem własnym Massalski, a wywodzący się od książąt Karaczewskich, czernichowskiej gałęzi dynastii Rurykowiczów. W połowie XIV w. (ok. roku 1355) książę Czernichowski, Światosław Karaczewski, wydzielił synowi Jurijowi (Jerzemu) w samodzielne władanie północno-wschodnią część swojego księstwa (pomiędzy rzekami Oką, Ugrą i Desną). Jurij obrał za swoją siedzibę gród Masalsk i od jego nazwy przyjął dla siebie nazwisko Massalski. Ziemie te położone pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim i rosnącym w siłę księstwem Moskiewskim były terenem ciągłych najazdów i walk. Na początku XV w. (1408 r.) Masalsk został przyłączony do W.K. Litewskiego ale już w 1492 r. definitywnie zaanektowany został przez Księstwo Moskiewskie i do dzisiaj znajduje się w władaniu jego następców. W wyniku tych walk i zmian politycznych część potomków kniazia (księcia) Jurija Massalskiego przeniosła się na ziemie WK Litewskiego, część pozostała na terenie Księstwa Moskiewskiego.. Massalscy żyją do dnia dzisiejszego, reprezentowani są w Związku Szlachty Polskiej.

  Michał Józef Massalski herbu Massalski Książę III (ur. 1700, zm. 1768) – hetman wielki litewski od 1762, pisarz wielki litewski od 1726, wojewoda mścisławski od 1737, kasztelan trocki od 1742, kasztelan wileński i hetman polny litewski od 1744, marszałek sejmu konwokacyjnego 1733 w Warszawie.Ignacy Jakub Massalski (ur. w 1727, zm. w 1794) – biskup wileński (od 1762), pisarz wielki litewski w latach 1748-1754, duchowny referendarz wielki litewski w latach 1754-1762, konsyliarz z Senatu w konfederacji targowickiej, członek konfederacji grodzieńskiej w 1793 roku, konsyliarz Rady Nieustającej w 1775 roku.
 • Herby rodziny Massalskich - oprawa księgi z 1892 r.

 • Herby rodziny Massalskich - ilustracja z księgi z 1892 r.

 • Herby rodziny Massalskich - ilustracja z księgi z 1892 r.

 • Herby rodziny Massalskich - ilustracja z księgi z 1892 r.

 • Członkowie rodu[ | edytuj kod]

 • Michał Józef Massalski – kniaź, hetman wielki litewski.
 • Andrzej Massalski - wojewoda miński i brzeski
 • Ignacy Jakub Massalski – kniaź, biskup wileński.
 • Bohusz Massalski – kniaź, założyciel linii wołkowyskiej rodziny Massalskich.
 • Piotr Bohuszewic Massalski – kniaź, starosta borysowski, syn Bohusza Massalskiego.
 • Piotr Weryha Massalski (zm. 1561) – kniaź, syn Bohusza Massalskiego.
 • Józef Adrian Massalski - podskarbi nadworny litewski
 • Genealogia[ | edytuj kod]

 • Herbarz ZSzP
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. I. Lipiński, Massalscy – linia wołkowyska od XVI do początku XIX wieku, „Genealogia. Studia i materiały historyczne”, t. 11, Poznań – Wrocław 1999, s. 21.
  2. Tomasz Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. 1, Warszawa 1996-1997, s. 54-66, fot. 10-13.
  3. K. Massalski, H. Massalski, Masalsk. Powrót po ponad 650 latach, "Verbum Nobile" 2013, nr 18, s. 38
  Andrzej Massalski herbu Massalski Książę III (zm. 1651 lub 1652) – kniaź, marszałek grodzieński od 1618, kasztelan brzeski litewski od 1627 r., wojewoda miński ( marzec 1643 – 13 stycznia 1645), wojewoda brzeski litewski od 1645 r.Wielkie Księstwo Litewskie (WKL, lit. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, żmudz. Lietovuos Dėdliuojė Konėgaikštīstė, biał. Вялікае Княства Літоўскае/Wialikaje Kniastwa Litoŭskaje, ukr. Велике Князівство Литовське/Wełyke Kniaziwstwo Łytowśke, ros. Великое Княжество Литовское/Wielikoje Kniażestwo Litowskoje, rus. Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных, łac. Magnus Ducatus Lituaniae) – państwo obejmujące ziemie (od morza do morza, od Bałtyku po Morze Czarne) dzisiejszej Litwy, Białorusi, północno-wschodniej Polski i większej części Ukrainy, zachodnich kresów Rosji od XIII w. do 1795.
  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Adrian Massalski herbu własnego (ur. ok. 1726, zm. 6 czerwca 1765 w Warszawie) – podskarbi nadworny litewski od 1754, marszałek sejmu w 1752, marszałek Trybunału Litewskiego w 1748, generał-major wojsk I Rzeczypospolitej, podpułkownik petyhorski, starosta grodzieński od 1745, berżnicki, łozdziejski, propojski i wiślicki.
  Rurykowicze (ros. Рю́риковичи, ukr. Рю́риковичі) – ród ruski wywodzący się od legendarnego wodza Waregów – Ruryka I, pochodzącego najprawdopodobniej z Półwyspu Jutlandzkiego. Kniaziowie z tej dynastii zdołali skupić pod swymi rządami część Waregów, plemion słowiańskich i plemion ugrofińskich i tym samym dali początek Rusi. Z czasem ludność wareska uległa całkowitej asymilacji ze Słowianami. Dynastia ta sprawowała rządy w Rosji do 1610 roku (z przerwą w latach 1598-1606). Jej ostatnimi przedstawicielami, którzy zasiadali na tronie byli carowie rosyjscy Fiodor I Iwanowicz, syn Iwana IV Groźnego oraz Wasyl IV Szujski. Potomkiem Ruryka z rodu książąt jarosławskich był także premier Rosji Gieorgij Lwow, sprawujący urząd w 1917 roku.
  Magnateria polska – najwyższa warstwa szlachty w Rzeczypospolitej Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, odpowiadająca średniowiecznemu możnowładztwu i spełniająca rolę arystokracji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.