• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maska telekomunikacyjna

  Przeczytaj także...
  Sygnał to abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Tak jak wszystkie zjawiska może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Mówimy, że sygnał niesie informację lub też umożliwia przepływ strumienia informacji.PCM (ang. Pulse Code Modulation) – to najpopularniejsza metoda reprezentacji sygnału analogowego w systemach cyfrowych. Używana jest w telekomunikacji, w cyfrowej obróbce sygnału (np. w procesorach dźwięku), do przetwarzania obrazu, do zapisu na płytach CD (CD-Audio) i w wielu zastosowaniach przemysłowych.
  PRBS (ang.: Pseudo Random Bit Sequence) - pseudoprzypadkowa (pseudolosowa) sekwencja bitów; w języku polskim używa się także nazwy: sygnał prawie przypadkowy (SPP).

  Maska telekomunikacyjna (ang. pulse mask) – termin stosowany przy pomiarach cyfrowych traktów telekomunikacyjnych. Aby odbiornik, mógł właściwie zinterpretować przesyłane dane, sygnał przenoszony przez tor transmisyjny powinien mieć ściśle określony kształt. Na skutek różnych niepożądanych zjawisk (takich jak odbicia, spadki napięcia i mocy, nieliniowość stopni mocy odbiorników i nadajników, fluktuację fazy itp.) kształt odebranego impulsu zwykle nie jest idealny (i różni się od sygnału na wyjściu nadajnika).

  Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH; plezjochroniczna hierarchia cyfrowa) - technologia używana w sieciach telekomunikacyjnych. Termin plesiochronous pochodzi z Greki plesio, znaczy prawie i chronos, czas. Oznacza to ze elementy sieci PDH są ze sobą zsynchronizowane, ale nie idealnie gdyż każdy z elementów sieci posiada swój zegar. System PDH oparty jest na modulacji kodowo-impulsowej (PCM). Pojedynczy kanał ma przepływność 64Kb/s (8*8KHz=64Kb/s) co pozwala na przesyłanie jednej nieskompresowanej rozmowy telefonicznej. Systemy PDH przy multipleksacji wykorzystują zwielokrotnienie z podziałem czasu TDM (ang. Time Division Multiplexing). Zwielokrotnienie sygnału następuje w kolejnych poziomach wykorzystując dopełnienie impulsowe.Jitter to krótkookresowe odchylenie od ustalonych, okresowych charakterystyk sygnału. Odchylenie może dotyczyć częstotliwości, amplitudy lub fazy danego sygnału.

  Maski telekomunikacyjne określają dopuszczalne odchylenie kształtu impulsu sygnału cyfrowego. Jeśli sygnał nie wykracza poza ramy maski, to odbiornik powinien go prawidłowo odebrać i zinterpretować. W przeciwnym przypadku może to być niemożliwe lub może nastąpić jego przekłamanie (w zależności od charakteru tych zniekształceń).

  Przyrząd pomiarowy (narzędzie miernicze) – urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Również wzorce miary (etalony), wzorce inkrementalne i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe.Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, skrót ITU) to najstarsza na świecie organizacja międzynarodowa, jedna z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, ustanowiona w celu standaryzowania oraz regulowania rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego. Została ona założona jako International Telegraph Union (Międzynarodowy Związek Telegraficzny) 17 maja 1865 roku w Paryżu.

  Maski telekomunikacyjne mają zastosowanie dla urządzeń telekomunikacyjnych PCM, PDH i SDH.

  Wymagania do przesyłania impulsu[]

  Wymagania na amplitudę i kształt napięcia impulsów w urządzeniach telekomunikacyjnych PCM i PDH precyzuje zalecenie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-T G.703 oraz "Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla teletransmisyjnych plezjochronicznych systemów cyfrowych".

  ITU-T – Sektor Normalizacji Telekomunikacji ITU (ang.: International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector)Sygnał pomiarowy (lub sygnał testowy) – specjalnie ukształtowany sygnał o zadanych, znanych metrologowi parametrach, służący do pobudzenia mierzonego układu lub sprawdzanego przyrządu. Na podstawie reakcji na ten sygnał, można ocenić ich sprawność, dokładność, klasę lub inne parametry, które są istotne dla dokonującego pomiary.

  Wyciąg z tych wymagań zawiera poniższa tablica:

  Przykłady porównania przebiegów z maskami telekomunikacyjnymi[]

  Poniżej podano dwa przykłady rzeczywistych przebiegów z nałożonymi na nie maskami telekomunikacyjnymi zdefiniowanymi w tabeli. Zmierzone przebiegi są prawidłowe (nie wykraczają poza ramy masek).

  Przykład maski telekomunikacyjnej dla przebiegu PDH 140 Mbit/s. Porównanie przebiegu nieramkowanego 140 Mbit/s (nałożone na siebie 100 impulsów), wyjście niesymetryczne 75 Ω, kod CMI, sygnał "same jedynki" z maską telekomunikacyjną.
  Przykład maski telekomunikacyjnej dla przebiegu PCM 2 Mbit/s. Porównanie przebiegu nieramkowanego 2 Mbit/s (nałożone na siebie 100 impulsów), wyjście symetryczne 120 Ω, kod HDB-3, sygnał "same jedynki" z maską telekomunikacyjną.


  Stosunek sygnału do szumu (SNR, ang. signal-to-noise ratio) – stosunek sygnału (użytecznego) do szumu we wszelkich urządzeniach elektronicznych oraz w telekomunikacji analogowej i cyfrowej. Określa wartość (wyrażoną najczęściej w dB) mocy sygnału użytecznego w zadanym paśmie częstotliwościowym do mocy szumów w tym samym paśmie częstotliwościowym.Wzorcowanie - ogół czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru.

  Przypisy

  1. Zwyczajowa (ale stosowana także w oficjalnych dokumentach) nazwa używana w telekomunikacji określająca przyrządy pomiarowe i cyfrowe trakty telekomunikacyjne PDH o przepływności do 2 Mbit/s.

  Zobacz też[]

 • sygnał
 • sygnał pomiarowy
 • stosunek sygnału do szumu
 • PRBS
 • pomiar
 • wzorcowanie
 • PCM
 • PDH
 • SDH
 • Bibliografia[]

 • ITU-T Recommendation G.703. Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces. ITU-T Telecommunication Standarization Sector of ITU, 11/2001, SERIES G: Transmission Systems and Media, Digital Systems and Networks. Digital terminal equipments – General [dostęp 2012-06-21].
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Kształt napięcia jest to charakterystyka przebiegu napięcia przemiennego w czasie, jest opisywana słownie lub przez opisana funkcją:Pomiar – według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Telekomunikacyjna linia kablowa - kabel lub kilka kabli jedno- lub wielożyłowych wraz z osprzętem linii kablowej, ułożone na wspólnej trasie między węzłami sieci telekomunikacyjnej.
  Nadajnik to urządzenie służące do emisji sygnału, zgodnego z założeniami konstrukcyjnymi. Sygnał może być niezmienny w zadanym przedziale czasu (nadajnik sygnalizacyjny) lub zmieniać się w zależności od sygnału sterującego. Sygnał emitowany jest najczęściej w postaci falowej. Wyróżnić można nadajniki fali:
  Amplituda w ruchu drgającym i w ruchu falowym jest to największe wychylenie z położenia równowagi. Jednostka amplitudy zależy od rodzaju ruchu drgającego: dla drgań mechanicznych jednostką może być metr, jednostka gęstości lub ciśnienia (np. dla fali podłużnej); dla fali elektromagnetycznej tą jednostką będzie V/m.
  Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych. Wykonywana jest przy użyciu środków łączności.
  Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH; plezjochroniczna hierarchia cyfrowa) - technologia używana w sieciach telekomunikacyjnych. Termin plesiochronous pochodzi z Greki plesio, znaczy prawie i chronos, czas. Oznacza to ze elementy sieci PDH są ze sobą zsynchronizowane, ale nie idealnie gdyż każdy z elementów sieci posiada swój zegar. System PDH oparty jest na modulacji kodowo-impulsowej (PCM). Pojedynczy kanał ma przepływność 64Kb/s (8*8KHz=64Kb/s) co pozwala na przesyłanie jednej nieskompresowanej rozmowy telefonicznej. Systemy PDH przy multipleksacji wykorzystują zwielokrotnienie z podziałem czasu TDM (ang. Time Division Multiplexing). Zwielokrotnienie sygnału następuje w kolejnych poziomach wykorzystując dopełnienie impulsowe.
  Synchronous Digital Hierarchy (SDH), czyli Synchroniczna Hierarchia Systemów Cyfrowych, Jest to technologia sieci transportu informacji, charakteryzująca się tym, że wszystkie urządzenia działające w sieci SDH, pracujące w trybie bezawaryjnym, są zsynchronizowane zarówno do nadrzędnego zegara (PRC) jak i do siebie nawzajem (w odróżnieniu od takich technologii jak, np. ATM).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.