• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maria Jarymowicz

  Przeczytaj także...
  Bogdan Wojciszke (ur. 11 czerwca 1952 w Gdańsku) – polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (WPs UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący studentów oraz prowadzący działalność badawczą w dziedzinie psychologii.
  Maria Antonina Lewicka (ur. 14 czerwca 1949) − polska psycholog, doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Psychologii Społecznej zajmująca się racjonalnością myślenia i działania, procesami wartościowania i psychologią środowiskową.

  Maria Teresa Jarymowicz (ur. 4 września 1942) − polska psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Osobowości. Zajmuje się relacjami Ja-podmiotowego i Ja-przedmiotowego, tożsamością osobistą i społeczną, egocentryzmem, stereotypami społecznymi i uprzedzeniami.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Tożsamość społeczna to okazywanie innym jednostkom i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimiś elementami rzeczywistości społecznej.

  Kariera naukowa[ | edytuj kod]

  Studia wyższe ukończyła w 1964 roku na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego i z tą uczelnią związała swoją przyszłą karierę. W roku 1970 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii ze specjalnością psychologia osobowości. Promotorem pracy doktorskiej był Janusz Reykowski. W 1978 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego za rozprawę pt. Modyfikowanie wyobrażeń dotyczących „ja” dla zwiększania gotowości do zachowań prospołecznych. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskała w 1989 roku.

  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W 1998 roku dostała nagrodę „Subsydia dla Uczonych”, przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej . W 2011 roku odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w uznaniu pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Jarymowicz, M. (red.) (1988). Studia nad spostrzeganiem relacji Ja-Inni: tożsamość, indywiduacja, przynależność. Wrocław: Ossolineum
 • Jarymowicz, M. (1991, 2001). Czy jesteśmy egoistami? W: M. Kofta i T. Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: PWN
 • Jarymowicz, M. (1992). Tożsamość jako efekt rozpoznawania siebie wśród swoich i obcych. W: P. Boski, M. Jarymowicz i H. Malewska-Peyre Tożsamość a odmienność kulturowa (213-275). Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 • Jarymowicz, M. (red.) (1993). To know Self - to understand Others. Delft: Eburon
 • Jarymowicz, M. (red.) (1994, 2002). Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata. Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 • Jarymowicz, M. (2000). Psychologia tożsamości. W: J. Strelau (Red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (107-125). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Jarymowicz, M. (1999). O godzeniu wody z ogniem: o związkach kolektywizmu z indywidualizmem. W: B. Wojciszke i M. Jarymowicz (red.), Psychologia rozumienia zjawisk społecznych (121-152). Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Jarymowicz, M. (2001). W poszukiwaniu przesłanek sztywności stereotypów. W: M. Kofta i A. Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia – uwarunkowania psychologiczne i kulturowe (26-43). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Jarymowicz, M. (red.) (2001). Pomiędzy afektem a intelektem: poszukiwania empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 • Współpraca międzynarodowa[ | edytuj kod]

  Od 1996 roku współpraca z D. Bar-Tal (Tel Aviv University, Izrael).

  Janusz Reykowski (ur. 29 listopada 1929 w Warszawie) – psycholog, profesor nauk humanistycznych związany z Uniwersytetem Warszawskim. Działacz społeczno-polityczny, absolwent V LO im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Maria Lewicka, Tytus Sosnowski, Maciej Trojan: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii UW, 1998, s. 84. ISBN 83-86108-41-X.
  2. Prof. dr hab. Maria Teresa Jarymowicz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2012-02-02].
  3. Odznaczenia dla kobiet nauki polskiej. prezydent.pl. [dostęp 2012-02-05].
  4. Profil pracownika na stronach Wydziału Psychologii UW. [dostęp 2012-01-27].
  Stereotyp - konstrukcja myślowa, zawierająca komponent poznawczy emocjonalny i behawioralny, zawierająca pewne uproszczone przeświadczenie, dotyczące różnych zjawisk, w tym innych grup społecznych.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Psychologia osobowości jest subdziedziną psychologii ogólnej, której przedmiotem badań jest struktura psychiczna człowieka - osobowość, jej rozwój na przestrzeni życia i związek z zachowaniem w szerokim pryzmacie podejść teoretycznych.
  Tożsamość osobista – bycie tym samym człowiekiem (tą samą osobą), bycie sobą, bycie tym za kogo się podajemy. Tożsamość to więcej, niż identyczność, jednakowość – przykładowo dwóch braci bliźniaków może wyglądać identycznie, jednak każdy z nich będzie miał własną tożsamość. Jest to fakt, że ktoś jest tą osobą, za którą się podaje. Fakt, że ktoś nosi takie, a nie inne nazwisko.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Antyspołeczne uprzedzenie – rodzaj postawy polegającej na odrzucaniu czegoś lub kogoś bez racjonalnych przesłanek.
  Tytus Sosnowski (ur. 12 czerwca 1946) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych zajmujący się psychofizjologią, biologicznym podejściem w psychologii i metodologią badań psychologicznych.
  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Jan Jerzy Strelau (ur. 30 maja 1931 w Gdańsku) – polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, znany w skali międzynarodowej ze swoich badań nad temperamentem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.