• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marek Kotlinowski

  Przeczytaj także...
  Adwokat (łac. advocatus od advocare, wzywać na pomoc) – prawnik świadczący pomoc prawną w szczególności polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokatów nazywa się potocznie (choć nieprecyzyjnie) obrońcami sądowymi. W Polsce zawód wykonywany na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu. W skład Prezydium Sejmu wchodzi Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami. W jego pracach z głosem doradczym uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.

  Marek Bolesław Kotlinowski (ur. 13 maja 1956 w Gorlicach) – polski prawnik i polityk.

  Poseł na Sejm IV i V kadencji (2001–2007), w latach 2001–2006 prezes Ligi Polskich Rodzin, w latach 2005–2006 wicemarszałek Sejmu V kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymując tytuły zawodowe magistra administracji (1980) i magistra prawa (1983).

  Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 23 września 2001, na czas kadencji od 19 października 2001 do 18 października 2005.

  W latach 1980–1988 był specjalistą ds. umów w Zarządzie Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. Od 1988 do 1990 pracował jako radca prawny w Kopalni Soli w Wieliczce. Następnie był radcą prawnym w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych (1990–1995) i w prywatnym biurze prawnym (1995–1997). W 1997 rozpoczął własną praktykę adwokacką.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Projekt zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący ochrony życia ludzkiego – projekt ustawy złożony w Sejmie RP V kadencji w 2006 i odrzucony 13 kwietnia 2007. Po tym głosowaniu marszałek Sejmu Marek Jurek zrezygnował z pełnienia urzędu.

  Od 1980 należał do „Solidarności”. W 1991 wstąpił do Stronnictwa Narodowego. W latach 1998–2000 był prezesem okręgu małopolskiego tej partii. Od 2001 do 2006 był prezesem zarządu głównego Ligi Polskich Rodzin.

  W latach 1997–1999 był przewodniczącym Rady ds. Rodziny przy wojewodzie krakowskim, później pełnił funkcję członka tej rady.

  W wyborach parlamentarnych w 1997 bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy Narodowo-Chrześcijańsko-Demokratycznego Bloku dla Polski. W 2001 i 2005 uzyskiwał mandat poselski z listy LPR w okręgu krakowskim (otrzymał kolejno 22 571 i 9421 głosów). Jako poseł IV kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji ds. Unii Europejskiej, zasiadał też w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W 2005 został wybrany na wicemarszałka Sejmu V kadencji.

  Wydział Prawa i Administracji UJ – najstarsza jednostka naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1364, kiedy erygowano UJ, na 11 katedr nowej akademii, aż 8 przeznaczono naukom prawnym. Początkowo, wykładano jedynie prawo kanoniczne i prawo rzymskie.Komisja do Spraw Unii Europejskiej (skrót: SUE) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Ogólnie rzecz biorąc zajmuje się ona sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.

  W 2006 podczas prac nad projektem zmiany Konstytucji był reprezentantem wnioskodawców (po wyborze do Trybunału Konstytucyjnego zastąpił go Dariusz Kłeczek).

  27 października 2006 został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Złożył ślubowanie 4 listopada 2006. 6 listopada 2006 rozpoczęła się jego kadencja, która skończyła się 6 listopada 2015.

  Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

  Okręg wyborczy nr 13 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Kraków oraz powiatów: krakowskiego, miechowskiego i olkuskiego (województwo małopolskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 14 posłów w systemie proporcjonalnym (do 2011 wybierano 13 posłów).WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Strona sejmowa posła V kadencji
 • Nota biograficzna na stronie Trybunału Konstytucyjnego
 • Trybunał Konstytucyjny (TK) – polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej. Został utworzony w 1982 i rozpoczął działalność orzeczniczą w 1986. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd prawa). Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 25 września 2005, na czas kadencji od 19 października 2005 do 4 listopada 2007. Pierwotnie miała upłynąć pomiędzy 31 sierpnia 2009 a 20 października 2009, jednak została skrócona na mocy uchwały Sejmu.
  Liga Polskich Rodzin (LPR) – polska prawicowa partia polityczna, powstała 21 kwietnia 2001 (zarejestrowana sądownie 30 maja 2001) z połączenia Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego, których wspólne władze wybrano na I Kongresie LPR 5 maja 2001. W skład Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin weszły także inne ugrupowania prawicy, m.in. Ruch Odbudowy Polski, Ruch Katolicko-Narodowy, Porozumienie Polskie i Przymierze dla Polski.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Radca prawny – prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
  Gorlice (niem. Görlitz) – miasto w województwie małopolskim, siedziba gminy wiejskiej Gorlice i powiatu gorlickiego.
  Kopalnia soli „Wieliczka” – kopalnia soli kamiennej, w Wieliczce pod Krakowem. Od XIII wieku do 1772 wspólnie z kopalnią soli „Bochnia” wchodziła w skład żup krakowskich. Sole wydobywane w kopalni pochodzą z miocenu.
  Stronnictwo Narodowe (SN) tzw. senioralne – partia polityczna, w nawiązaniu do formacji przedwojennej reaktywowana w lipcu 1989 r. w Warszawie przez Jana Ostoję Matłachowskiego, Bogusława Rybickiego i Edwarda Masteja.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.783 sek.