• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marek Cetwiński

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Nauki pomocnicze historii (NPH) – nauki wspomagające pracę historyka, niektóre z nich mogą być jednocześnie odrębnymi i samoistnymi gałęziami nauki. Są niezbędne do zrozumienia źródeł, z których korzysta historyk i wiązane bezpośrednio z metodami badań historycznych. Pozwalają na właściwą ocenę jakości źródła, jego krytykę, oraz konfrontację różnych źródeł. Pozwalają wyjść poza przekaz samej treści źródła i czerpać dane z wielu czynników pobliskich.
  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Marek Cetwiński (ur. 18 maja 1945) – polski historyk, specjalizujący się w historii średniowiecza, naukach pomocniczych historii.

  Życiorys[]

  Ukończył studia historyczne we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1994 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy: Ideologia i poznanie. Społeczne funkcje mediewistyki śląskiej po 1945 roku. Wykładał w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W 2005 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W 2012 został członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN

  Studencki Komitet Solidarności (SKS) – grupa opozycyjna utworzona w Krakowie przez studentów UJ. Bezpośrednią przyczyną powstania SKS-u była śmierć Stanisława Pyjasa, którego zwłoki znaleziono 7 maja 1977 roku w bramie domu przy ulicy Szewskiej 7 w Krakowie.Historia średniowiecza – część historii obejmująca okres w dziejach Europy i Bliskiego Wschodu pomiędzy starożytnością a czasami nowożytnymi. Okres ten zwany jest średniowieczem.

  29 stycznia 1979 został oskarżony przez działaczy wrocławskiego SKS o rozpowszechnianie na Uniwersytecie Wrocławskim fałszywego Biuletynu SKS "Podaj dalej", zawierającego paszkwil na Leszka Budrewicza. W efekcie pięciu studentów stanęło przed komisją dyscyplinarną.

  Wypromowane prace doktorskie[]

 • Święta Kinga - rzeczywistość i legenda. Studium źródłoznawcze, 2006, Barbara Kowalska
 • Opactwo kanoników regularnych w Czerwińsku w średniowieczu, 2005, Marek Stawski
 • Rola wątków i motywów antycznych w Kronice Polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem , 2000, Katarzyna Chmielewska.
 • Wybrane publikacje[]

 • Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Pochodzenie-gospodarka-polityka, Wrocław 1980.
 • Rycerstwo śląskie do końca XIII w.: biogramy i rodowody, Wrocław 1982.
 • Od Polski drewnianej do murowanej, Wrocław 1994.
 • Ideologia i poznanie. Społeczne funkcje mediewistyki śląskiej po 1945 roku, Częstochowa 1993.
 • Historia Wrocławia w datach pod red. Romualda Gellesa, Wrocław 1996.
 • Dzieje Wrocławia w datach, współautor: Zdzisław CZekiera, Wrocław 1992.
 • W czasach Jana Długosza, Wrocław 1995.
 • Śląski tygiel : studia z dziejów polskiego średniowiecza, Częstochowa 2001.
 • Metamorfozy śląskie : studia źródłoznawcze i historiograficzne, Częstochowa 2002.
 • Herby, legendy, dawne mity, współautor: Marek Derwich, Wrocław 1987.
 • Historia i polityka : teoria i praktyka mediewistyki na przykładzie badań dziejów Śląska, Kraków 2008.
 • Przypisy

  1. Informacja w bazie danych "Nauka Polska"
  2. Informacja na stronie AJD w Częstochowie
  3. Skład (pol.). www.knh.pan.pl. [dostęp 23 października 2015].
  4. Kryptonim „Gracze”. Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” (1976–1981), wybór, wstęp i opracowanie Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010, s. 532.

  Linki zewnętrzne[]

 • Marek Cetwiński w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Publikacje Marka Cetwińskiego w serwisie otworzksiazke.pl
 • Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. Dzieli się na 12 zakładów i 5 pracowni naukowych. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i różnych aspektach. Instytut oferuje studia na kierunku historia o specjalnościach: amerykanistyka, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dokumentalistyka konserwatorska, nauczycielska, regionalistyka oraz studia podyplomowe z zakresu historii i wiedzy o Śląsku. Aktualnie na instytucie kształci się 1357 studentów w trybie dziennym i zaocznym. Instytut wydaje własny kwartalnik historyczny Sobótka, który stanowi podstawowe czasopismo dla wszystkich badaczy przeszłości tego regionu. Dysponuje też samodzielną biblioteką instytutową z ok. 133 tys. jednostek inwentarzowych, w tym m.in. 32 tys. woluminów czasopism i 92 tys. woluminów druków zwartych. Zbiór czasopism liczy 1489 tytułów, w tym 69 tytułów bieżących polskich i 38 tytułów bieżących zagranicznych. Siedzibą instytutu jest Pałac Książąt Legnicko-Brzeskich we Wrocławiu, mieszczący się przy ul. Szewskiej 49.Leszek Budrewicz (ur. 3 sierpnia 1956 we Wrocławiu) – dziennikarz, pisarz, poeta, działacz struktur podziemnych "Solidarności".  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk. Działalnością Komitetu kieruje 7-osobowe prezydium.
  Częstochowa – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba powiatu częstochowskiego. W latach 1975-1999 była stolicą województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego.
  Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Akademia im. Jana Długosza, (skrót AJD) – państwowa szkoła wyższa w Częstochowie, powstała w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.