• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mapa tematyczna

  Przeczytaj także...
  Mapa lotnicza to rodzaj mapy przeznaczony do nawigacji statku powietrznego. Umiejętność posługiwania się mapą jest niezbędnym warunkiem prawidłowego wykonania opublikowanych procedur oraz bezpieczeństwa w ruchu powietrznym.Mapa ogólnogeograficzna - mapa, która zawiera wszystkie główne obiekty powierzchni Ziemi (wody, zabudowa, roślinność), wraz z jej ukształtowaniem (rzeźba terenu), przedstawione z jednakowym względnym stopniem szczegółowości (wszystkie elementy przestrzeni geograficznej są równoważne).
  Mapa (z łac. mappa – obrus) – uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych. Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wyników w historii, geografii i geodezji. Najstarszą znaną mapą jest mapa na ścianie w anatolijskiej osadzie Çatalhöyük.

  Mapa tematycznamapa eksponująca kilka lub jeden wybrany element środowiska przyrodniczego lub określoną dziedzinę życia społeczno-gospodarczego. Wyróżnikiem tego rodzaju map od map ogólnogeograficznych jest ich zakres tematyczny. Treścią podkładową map tematycznych często są wybrane elementy map ogólnogeograficznych.

  Mapa turystyczna – mapa przeznaczona do użytkowania przez turystów, zawierająca przede wszystkim wiadomości o przedmiotach godnych zwiedzenia zabytkach przyrody i architektury, pamiątkach narodowych), drogach turystycznych (szlakach wycieczkowych, ścieżkach znakowanych np. rowerowych) i ogólnie dostępnych środkach komunikacji (przystankach autobusowych i stacjach kolejowych), urządzeniach turystycznych (schroniskach, campingach, przystaniach wodnych).Mapa topograficzna – opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki.

  Niezależnie od przedstawionego zagadnienia, mapa tematyczna prezentuje wybrane elementy treści odpowiednio dobranej mapy topograficznej lub jej wybranych elementów, która spełnia funkcję osnowy geograficznej tzw. podkładu, dla przedstawienia treści map tematycznych.

  Mapami tematycznymi są również mapy przeznaczone dla konkretnego użytkownika, np. mapy samochodowe, mapy lotnicze, mapy geologiczne.

  Mapa drogowa, mapa samochodowa – szczególna odmiana mapy wybranego terytorium (państwa lub jego części, czasem całego kontynentu lub regionu obejmującego kilka państw), na której zaznaczone są przede wszystkim drogi kołowe i miejscowości oraz odległości pomiędzy poszczególnymi punktami na mapie.Mapa geologiczna jest przykładem mapy tematycznej. Na mniej lub bardziej uproszczonym podkładzie topograficznym za pomocą kolorów przedstawiona jest treść geologiczna.

  Cechy wartościowej mapy tematycznej:

 • dobór treści zgodny z tematem mapy z odpowiednią ilością szczegółów;
 • wiarygodne dane źródłowe;
 • odpowiednia prezentacja graficzna.
 • Klasyfikacja map tematycznych ze względu na treść[ | edytuj kod]

  Mapa sumy rocznych opadów w Polsce – przykład przyrodniczej mapy tematycznej
  Mapa autostrad i dróg ekspresowych w Polsce – przykład społeczno-gospodarczej mapy tematycznej


  Mapy tematyczne dzieli się zwykle na dwie grupy:

  Idea mapy sozologicznej zrodziła się po powstaniu sozologii (inf. o intensywności przekształcania środowiska pod wpływem działalności człowieka)Mapa katastralna – mapa wielkoskalowa (bardzo dokładna, zwykle co najmniej 1:5000 lub skalach większych) opisująca prawa własności działek gruntu, może opisywać także pokrewne właściwości, np. wycenę, formy użytkowania.
 • mapy przyrodnicze
 • mapy społeczno-gospodarcze
 • Mapy przyrodnicze można szczegółowo dzielić ze względu na przedstawiane na nich komponenty środowiska przyrodniczego, np.:

 • mapy hydrograficzne
 • mapy geologiczne
 • mapy geomorfologiczne
 • mapy sozologiczne
 • mapy glebowe
 • mapy (geo)botaniczne
 • mapy zoogeograficzne
 • mapy klimatyczne
 • Mapy społeczno-gospodarcze można szczegółowo dzielić ze względu na przedstawione na nich zagadnienia, np.:

 • mapy ludnościowe
 • mapy osadnictwa
 • mapy przemysłu
 • mapy rolnictwa
 • mapy komunikacyjne (komunikacji)
 • mapy leśne
 • mapy turystyczne
 • mapy historyczne
 • mapy językowe
 • mapy polityczno-administracyjne
 • mapy katastralne
 • mapy infrastruktury technicznej
 • Ponadto istnieją kompleksowe mapy tematyczne zawierające zarówno tematy przyrodnicze, jak i społeczno-gospodarcze, np.:

 • mapy ekologiczne
 • mapy glebowo-rolnicze
 • mapy agroklimatyczne
 • mapy geologiczno-inżynierskie
 • mapy zasobów środowiska przyrodniczego
 • Innym stosowanym podziałem map tematycznych ze względu na ich treść jest podział na dwie grupy:

 • mapy geograficzne
 • mapy nauk niegeograficznych

 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mapy tematyczne. W: Jacek Pasławski (red.): Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wrocław: Nowa Era, 2006, s. 21, 307-329. ISBN 83-7409-229-7.
  2. WODGiK Katowice: DEFINICJE I WYTYCZNE – MAPA TEMATYCZNA (pol.). wodgik.katowice.pl. [dostęp 2013-12-13].
  3. Stefan Przewłocki: Geomatyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 55-64. ISBN 978-83-01-15529-2.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.