Manufacturing Execution System

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Manufacturing Execution System (MES, pol. system zarządzania produkcją) – system komunikacji i informowania obszaru produkcji.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning (MRP)) – jest to zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty itp.). Miały one za zadanie obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty.Koszty pośrednie – efekt podziału kosztów w układzie przedmiotowym. Koszty pośrednie nie mogą być bezpośrednio odnoszone do produkowanych wyrobów lub usług, tzn. nie można przyporządkować ich poszczególnym nośnikom na podstawie pomiarów i dowodów źródłowych lub takie przyporządkowanie jest nieopłacalne. Koszty pośrednie są przypisywane poszczególnym nośnikom na podstawie procedur rozliczeniowych. Koszty pośrednie nie dotyczą tylko jednego konkretnego wyrobu, w związku z tym ich podział między poszczególne nośniki wymaga zastosowania klucza rozliczeniowego (np. płace bezpośrednie, materiały bezpośrednie, koszt wytworzenia).

Systemy klasy MES wykorzystując technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio-produkcyjnych.

Computerised Maintenance Management Systems (CMMS) - specjalizowane systemy informatyczne przeznaczone do wsparcia szeroko rozumianego Utrzymania Ruchu w firmach produkcyjnych.Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.

Dzięki funkcjonalności systemu można uzyskać natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco właściwe decyzje i reagować na bieżąco na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego. Pozyskane dane z procesu produkcyjnego pozwalają na analizę kluczowych wskaźników efektywności na produkcji i uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Materiał - słowo wieloznaczne. W najbardziej ogólnym sensie jest to surowiec w postaci pierwotnej lub częściowo przetworzony, z którego wytwarza się różne produkty. W języku potocznym nazwą tą określa się tkaniny.Koszty bezpośrednie – efekt podziału kosztów w układzie przedmiotowym. Koszty te możemy odnieść jednoznacznie do poszczególnych nośników kosztów. Musi istnieć możliwość ich przypisania do konkretnych nośników kosztów na podstawie pomiaru lub dokumentacji bez żadnych dodatkowych kalkulacji oraz jest to opłacalne. Najczęściej wyróżniamy tu koszty: wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych wraz z narzutami, materiałów podstawowych oraz usług obcych takich jak obróbka obca. Najczęściej popełniane błędy w definicji kosztów bezpośrednich to określanie ich, że są to koszty bezpośrednio przypisane do nośników kosztów. Tautologia. Dyskusyjne jest również zaliczanie niektórych pozycji kosztów do tej kategorii. Na przykład:

Typowe funkcje systemów klasy MES[ | edytuj kod]

 • śledzenie i wizualizacja produkcji w toku w czasie rzeczywistym,
 • śledzenie rzeczywistego czasu i wydajności pracy maszyn i ludzi,
 • śledzenie przestojów planowanych i przestojów nieplanowanych i ludzi,
 • rejestracja przyczyn przestojów nieplanowanych,
 • rejestracja przyczyn przestojów planowanych,
 • planowanie wykonania zleceń produkcyjnych i kontrola wykonania na poziomie operacyjnym,
 • prognoza czasu realizacji zlecenia produkcyjnego na podstawie rzeczywistych wskaźników wydajności produkcji,
 • aktualizacja stanów magazynów materiałów, półproduktów, produktów finalnych,
 • zbieranie informacji o wadach i jakości produkowanych części,
 • akwizycja danych z procesu technologicznego,
 • możliwość wymiany danych ze sterownikami i systemami wizualizacji,
 • natychmiastowe powiadamianie o zatrzymaniach występujących w czasie produkcji,
 • generowanie automatycznych raportów, szczegółowa analiza zgromadzonych informacji,
 • podsumowania i rozliczenia kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich produkcji,
 • możliwość wprowadzania danych automatycznie (maszyna), jak i ręcznie (człowiek),
 • śledzenie przepływu wyrobów, genealogia produkcji,
 • harmonogramowanie przeglądów i remontów,
 • opcjonalnie wymiana danych z systemami klasy MRP/ERP na poziomie „wertykalnym”,
 • opcjonalnie współpraca z systemami klasy CMMS na poziomie „horyzontalnym”.
 • Korzyści z wdrożenia systemu[ | edytuj kod]

 • wzrost produktywności
 • wzrost wskaźnika OEE
 • skrócenie czasu cyklu produkcyjnego
 • obniżenie kosztów produkcji
 • poprawa wizualizacji produkcji w toku
 • skrócenie przestojów nieplanowanych, jak i przestojów planowanych
 • poprawa jakości produkcji
 • zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. MES. Słownik ERP. [dostęp 2019-10-04].
  OEE (Overall Equipment Effectiveness) − Całkowita Efektywność Sprzętu lub Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia − międzynarodowy standard, pozwalający na mierzenie efektywności wykorzystania maszyn.Proces technologiczny – uporządkowany ilościowo i jakościowo zbiór czynności zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest produkt.
  Warto wiedzieć że... beta

  Czas rzeczywisty – termin często używany w celu wyróżnienia przypadków zgłoszenia, przedstawienia, raportowania oraz reakcji na zdarzenia w tej samej ilości, a czasami również w tym samym czasie, w jakim mają one miejsce. Dzięki temu podmiot nie musi kompresować opisów tych zdarzeń ani opóźniać wysłania raportu lub reakcji. Termin znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach i jest dosyć nienormowanym określeniem. Jeśli istnieje sieć działająca z prędkością 1 kbit/s, a zaprojektowany system daje nam wydajność o prędkości większej niż 1 kbit/s, to w związku z tą siecią będzie to system czasu rzeczywistego.
  Pracownik – jedna ze stron stosunku pracy (drugą jest pracodawca); taka osoba fizyczna, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, za co przysługuje mu wynagrodzenie.
  Wydajność pracy lub produktywność pracy − wartość produkcji wytworzonej w danym okresie przez jednego pracującego.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) – finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji.
  Wada trwała (ang. permanent fault) - rodzaj wady występującej w różnych dziedzinach techniki. Wada ta jest rodzajem uszkodzenia, które nie ustępuje aż do momentu naprawy wadliwej części. Wada ta często powoduje nieodwracalne zmiany w zepsutej części.
  Przestój (ang. downtime) – czas nieprawidłowej (lub przerwanej) pracy urządzenia (np. komputer, serwer) lub dostępności usługi. Wartość tę podaje się często w procentach.

  Reklama