• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Makler papierów wartościowych

  Przeczytaj także...
  Makler giełd towarowych – osoba trudniąca się zawodowo (za określoną prowizję) pośrednictwem w sprawach kupna, sprzedaży i usług handlowych, w obrocie morskim pośrednicząca m.in. w sprawach związanych z wysyłką, przewozem, ocleniem towarów oraz zaopatrzeniem statków.Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.
  Dom maklerski – instytucja finansowa posiadająca zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie określonych czynności stanowiących działalność maklerską.

  Makler papierów wartościowych (broker) – osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych (np. akcji czy obligacji) dla klienta, w zamian za wynagrodzenie ustalane w procentach od wartości transakcji (prowizja).

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) – istniejący w latach 1991-2006 organ państwowy sprawujący nadzór nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych i rynku towarów giełdowych. KPWiG miała siedzibę w Warszawie. Zadania KPWiG przejęła Komisja Nadzoru Finansowego.Działalność maklerska – ściśle określone obszary działalności na rynku kapitałowym wymagające w Polsce zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

  Maklerzy papierów wartościowych w Polsce[]

  Do wykonywania tego zawodu w Polsce konieczna jest licencja wydawana przez Komisję Nadzoru Finansowego (dawniej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd). Licencja oznacza bycie wpisanym na listę maklerów papierów wartościowych przez KNF.

  Prowizja - to wynagrodzenie za pośrednictwo w zawieraniu umów na rzecz dającego polecenie lub zawieranie ich w jego imieniu; ustalane w procentach od wartości transakcji.Giełda – organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których sprzedawane są ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji.

  Zadania zawodowe:

 • oferowanie papierów wartościowych w publicznym obrocie,
 • nabywanie lub sprzedawanie papierów wartościowych we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie,
 • nabywanie lub sprzedawanie papierów wartościowych we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • zawieranie umów w zakresie prowadzenia oraz obsługi rachunków pieniężnych i rachunków papierów wartościowych klienta,
 • przechowywanie papierów wartościowych,
 • prowadzenie rozliczeń klienta z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych,
 • przyjmowanie ofert kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych notowanych na giełdzie,
 • pośredniczenie w dokonywaniu zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji,
 • pośredniczenie w nabywaniu znacznego pakietu akcji,
 • wykonywanie zadań maklera specjalisty na podstawie umowy zawartej z emitentem.
 • Makler specjalista ustala kurs dnia i może ogłosić tzw. ofertę specjalisty.

  Papier wartościowy – dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia. Ponadto zniszczenie lub utrata dokumentu powoduje utratę uprawnień dopóki nie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu dokumentu.Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacja należy do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Emisja obligacji polega na przekazaniu kapitału spółce przez inwestorów. Obligacje reprezentują prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek, co oznacza, iż przyznają identyczne uprawnienia danym emisjom lub seriom obligacji.

  Maklerzy zatrudnieni są zazwyczaj w domach maklerskich ponieważ są one jednym z podmiotów mogących bezpośrednio uczestniczyć w obrocie papierami wartościowymi na giełdzie. Osoby fizyczne natomiast nie mają takiej możliwości. Pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w obrocie giełdowym (gdzie również mogą pracować maklerzy) są: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, spółki prowadzące izbę rozliczeniową, banki prowadzące działalność maklerską, zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące na terytorium RP działalność maklerską oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące na terenie RP działalność maklerską. Członkowie giełdy przekazują zlecenia za pomocą zatrudnionych u nich maklerów giełdowych. Przekazują zlecenie w swoim imieniu, choć na rachunek klienta.

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – spółka akcyjna centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest prowadzony na zasadzie całkowitej dematerializacji. KDPW prowadzi rejestrację papierów wartościowych oraz zajmuje się rozrachunkiem transakcji na rynku regulowanym i poza rynkiem regulowanym (m.in. na GPW, BondSpot, NewConnect, Catalyst). Jej akcjonariuszami są Skarb Państwa, Giełda Papierów Wartościowych SA oraz NBP.Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego.

  Historia zawodu w Polsce[]

  Zawód maklera papierów wartościowych został wprowadzony do polskiego systemu prawnego dzięki ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Ustawa w swoich zapisach nie podejmowała definicji czynności maklerskich. Przyjęte zostały zwyczajowe definicje używane w systemie niemieckim oraz anglosaskim. Dnia 3 czerwca 1991 r. powołano pierwszą Komisję Egzaminacyjną dla maklerów, a 15 czerwca 1991 r. został przeprowadzony pierwszy egzamin dla maklerów. Udział w nim wzięły 228 osoby, a zdało go 35 osób. 24 czerwca 1991 r. pierwszą osobą wpisaną na listę maklerów papierów wartościowych został Wojciech Jankowski.

  Doradca inwestycyjny – w Polsce doradca inwestycyjny jest jednym z zawodów regulowanych na rynku finansowym. Osoba posiadająca licencję doradcy inwestycyjnego zgodnie z kodeksem spółek handlowych, może zostać wspólnikiem w spółce partnerskiej.

  Zobacz też[]

 • Doradca inwestycyjny
 • Makler giełd towarowych
 • Przypisy

  1. Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. 1991 nr 35 poz. 155).
  2. http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0003/KAT_B3974.PDF, str. 69.
  3. Jednak na wniosek zainteresowanego został on skreślony z listy maklerów papierów wartościowych – Informacja na temat osób posiadających pierwsze licencje maklerskie.

  Linki zewnętrzne[]

 • Związek Maklerów i Doradców
 • Lista Maklerów Papierów Wartościowych • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.