• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Majątek

  Przeczytaj także...
  Dług w pojęciu ekonomicznym oznacza niespełniony obowiązek pewnego świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela.Majątek ziemski, dobra, rzadziej folwark – rolno lub rolno-przemysłowe przedsiębiorstwo o dużej powierzchni (z reguły powyżej 50 hektarów gruntów ornych) stanowiące całość. Głównie własność szlachecka, kościelna i królewska, od chwili uwolnienia obrotu ziemią także obiekt spekulacji.
  Inne wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, nadające się do gospodarczego wykorzystania, prawa majątkowe przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

  Majątek – w prawie cywilnym oznacza aktywa i pasywa majątkowe. Do majątku mogą wchodzić długi (które są pasywami majątkowymi). Majątek stanowi podstawowy składnik działalności gospodarczej, jest to tzw. majątek produkcyjny. Majątek brutto pomniejszony o zobowiązania stanowi majątek netto. Majątek zawsze jest odnoszony do konkretnego podmiotu, do którego należy.

  Majątek przedsiębiorstwa – majątek trwały i obrotowy ujęty w zapisie bilansu przedsiębiorstwa po stronie aktywów. Aktywa firmy pomniejszone o zobowiązania są nazywane zwykle kapitałem własnym lub majątkiem netto. Majątek netto razem ze zobowiązaniami tworzy w zapisie bilansu przedsiębiorstwa pasywa, które są źródłem pokrycia majątku trwałego i obrotowego. Majątek jest własnością przedsiębiorstwa i nie ma bezpośredniego przeniesienia na właścicieli kapitału.Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

  Przepisy mogą wskazywać przypadki, w których z ogólnego majątku wyodrębnia się określone składniki, tworząc w ten sposób majątek odrębny. Takie wyodrębnione składniki są regulowane przepisami szczególnymi. Przykładem majątku odrębnego jest majątek wspólny małżonków, spadek do chwili przyjęcia przez spadkobierców i majątek spółki cywilnej.

  Podatek majątkowy – podatek, którego wartość wylicza się na podstawie posiadanego majątku (tzw. masa majątkowa), czyli inaczej niż w większości innych podatków gdzie opodatkowany jest przyrost majątku (np. w podatku dochodowym). Na masę majątkową mogą się składać m.in. nieruchomości gruntowe, budynki (podatek katastralny), przedsiębiorstwa, nieruchomości rolne lub leśne oraz papiery wartościowe czy aktywa bankowe.Majątek osobisty – w rozumieniu polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest to występujący w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej majątek należący do wyłącznie jednego małżonka.

  Zobacz też[]

 • majątek przedsiębiorstwa
 • majątek ziemski
 • majątek narodowy
 • podatek majątkowy
 • mienie
 • inne wartości niematerialne i prawne • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.