• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Magorzyca - Beskid Wyspowy

  Przeczytaj także...
  Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).Ostoja Gorczańska – projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, aktualnie obszar mający znaczenie dla Wspólnoty obejmujący pasmo Gorców oraz pasmo Mogielicy, o powierzchni 17 997,9 ha.
  Gorczański Park Narodowy, utworzony w 1981 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Obejmuje centralne pasmo Gorców, m.in. masywy Turbacza i Gorca. Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego znajduje się w Porębie Wielkiej.

  Magorzyca (881 m) – szczyt pomiędzy masywem Gorca a Kiczorą Kamienicką. Znajduje się 900 m na północ od Nowej Polany i stanowi porośniętą lasem, niewybitną kulminację grzbietu. Nazwa góry jest pochodzenia wołoskiego, podobnie jak okoliczne Kiczora i Przysłop, co może świadczyć o kolonizacji wołoskiej w tej części Gorców. Na mapach turystycznych góra oraz znajdujący się na jej północno-wschodnich stokach przysiółek Szczawy Magorzyca błędnie nazywane są "Magurzyca" lub "Magórzyca".

  Gorc (1228 m) – szczyt we wschodniej części grzbietu głównego Gorców. Jego charakterystyczna sylwetka z kilkoma polanami jest dobrze rozpoznawalna z dużych odległości. Zbudowany jest z grubych ławic piaskowców magurskich i zlepieńców. Północne stoki pokryte są lasami jodłowo-bukowymi, wyższe partie świerkowymi. Wchodzi w skład wielokilometrowej długości Pasma Gorca ciągnącego się od Turbacza na wschód. Nazwa szczytu pochodzić może od sposobu powstania polan, które zostały uzyskane sposobem żarowym, czyli są "wygorzałe".Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Na grzbiecie Magorzycy znajdują się polany, z których rozciąga się widok w kierunku Beskidu Wyspowego, Sadeckiego i Niskiego. Stoki góry są w większości porośnięte lasem. W części zachodniej góra Magorzyca odwadniana jest przez potoki Czerwonka i Rybi, dopływy rzeki Kamienicy, a we wschodniej i północnej przez dopływy potoku Głębieniec.

  Czerwonka – niewielki, bystry potok, prawobrzeżny dopływ Kamienicy. Wypływa z zachodnich stoków grzbietu łączącego Magorzycę z Gorcem. Jego źródło znajduje się na wysokości ok. 890 m n.p.m. Zasilany jest przez kilka cieków. Uchodzi do Kamienicy na przysiółku Lubomierz-Rzeki, na wysokości ok. 680 m, poniżej budynku leśniczówki.Rybi Potok – niewielki, bystry potok, prawobrzeżny dopływ Kamienicy. Wypływa z zachodnich stoków Magorzycy. Ma kilka źródłowych cieków wypływających na wysokości 800-850 m, jeden z nich wypływa spod Nowej Polany. Rybi Potok uchodzi do Kamienicy poniżej przysiółka Lubomierz-Rzeki. Ma długość ok. 1,5 km i spadek 100 m/km. Zbocza doliny Rybiego Potoku porasta jodłowy las regla dolnego. Jest to jedna z nielicznych pozostałości dawnej puszczy gorczańskiej.

  Magorzyca znajduje się poza granicami Gorczańskiego Parku Narodowego, na granicy z jego otuliną. Południowa i zachodnia cześć masywu Magorzycy znajduje się w obszarze Natura 2000, Ostoja Gorczańska. Z Nowej Polany prowadzi nieznakowana ścieżka, wiodąca grzbietem i polanami do przysiółka Magorzyca i dalej do Szczawy.

  Przez nazwy geograficzne pochodzenia wołoskiego rozumiemy nomenklaturę o różnorodnej etymologii, rozpowszechnioną najprawdopodobniej podczas kolonizacji wołoskiej. Nazwy geograficzne pochodzenia wołoskiego występują w całych Karpatach i na Bałkanach. Poza Rumunią nazwy pochodzenia wołoskiego z reguły występują w formach zeslawizowanych. Do najpowszechniejszych należą:Przysłop (750 m) – przełęcz na granicy Beskidu Wyspowego i Gorców, między Myszycą (877 m) w Beskidzie Wyspowym a Jaworzynką (1077 m) w Gorcach. Znajduje się na terenie wsi Lubomierz i prowadzi przez nią droga wojewódzka nr 968 (odcinek z Mszany Dolnej do Kamienicy). Ostatnio w celu odróżnienia od innych przełęczy Przysłop wprowadzana jest nazwa Przysłop Lubomierski.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Instytut Ochrony Środowiska [dostęp 2019-08-19] (pol.).
  2. Cieszkowski, Luboński Paweł, Gorce – przewodnik dla prawdziwego turysty, Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2004, ​ISBN 83-89188-19-8
  3. Gorce. Mapa turystyczna 1:50 000, Kraków: Compass, 2007, ​ISBN 978-83-89165-39-8
  Szczawa – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Kamienica. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.Kiczora Kamienicka – wznoszący się na 1007 m n.p.m. szczyt w Beskidzie Wyspowym, wraz z Wielkim Wierchem otoczony przez opływającą go Kamienicę Gorczańską. Od południowej strony sąsiaduje z Magorzycą (875 m), od północnej z Wielkim Wierchem (1007 m) stanowiącym zakończenie pasma. Od Wielkiego Wierchu oddzielony jest przełęczą, na której znajduje się Polana Jeziorne. Wzdłuż koryta Kamienicy Gorczańskiej opływającej te szczyty poprowadzona jest droga wojewódzka nr 968 (odcinek z Mszany Dolnej do Kamienicy).
  Warto wiedzieć że... beta

  Nowa Polana – polana na Myszycy w masywie Jasienia w Beskidzie Wyspowym. Pod względem administracyjnym należy do miejscowości Lubomierz. Znajduje się na stoku, na wysokości około 800-860 m n.p.m. W 2017 r. jest nadal użytkowana rolniczo jako łąka i pastwisko.
  Beskid Sądecki (słow. Ľubovnianska vrchovina; 513.54) – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich. W granicach Polski rozciąga się na powierzchni ok. 670 km², pomiędzy Dunajcem na zachodzie a dolinami Kamienicy, Mochnaczki, Muszynki i Przełęczą Tylicką (688 m) na wschodzie. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m). Góry zbudowane są z fliszu płaszczowiny magurskiej.
  Kamienica, zwana też Kamienicą Gorczańską – rzeka, lewobrzeżny dopływ Dunajca. W swoim górnym biegu płynie w Gorcach i od źródeł pod Turbaczem aż po Rzeki (część wsi Lubomierz) nazywana jest Kamienickim Potokiem. Przeciska się on głęboką doliną pomiędzy zboczami Mostownicy i Jaworzyny Kamienickiej, płynąc jarem o głębokości 8-12 m. W okolicach przełęczy Borek zakręca gwałtownie na wschód powodując silną erozję zboczy tej przełęczy. Jest to atrakcyjny turystycznie rejon. W górnym biegu (do Rzek) płynie w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego. Wyznakowano tędy, doliną Kamienicy szlak niebieski na przełęcz Borek. Z rzadkich w Polsce roślin występuje w dolinie potoku (pod Mostownicą) zarzyczka górska.
  Beskid Niski (513.71) – pasmo w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.